Uutiset

Tuettu työllistäminen tuonut vammaisille liki 300 työpaikkaa (Nykyposti 1998)

09.08.2017

Projektipäällikkö Leena Sariola on kiitollinen, että projekti on otettu työnantajien keskuudessa hyvin vastaan,Tuetun työllistymisen ta­voitteena on vammaisen henkilön sijoittuminen työsuhteiseen palkkatyöhön tavalliselle työpaikalle. Tämä toteutetaan työpaikkojen etsimi­sen, työhön ja työelämään val­mennuksen sekä yksilöllisten tarpeiden mukaan räätälöityjen perehdyttämisvaiheitten avulla. Menetelmän avulla voidaan työl­listää myös ryhmiä, jotka erikois­tuvat tietyn tehtävän suorittami­seen. Työaika ja työtehtävä mää­ritellään yhteistyössä työnanta­jan ja työllistyneen kanssa.
- Työnantajat ovat olleet tyytyväisiä. Pahin este on aino­astaan maamme joustamaton eläke­lainsäädäntö, projek­tipäällikkö Leena Sariola sanoo. Lue artikkeli

Lähde: Nykyposti 1/1998. Julkaistu Otavamedia Oy/Otava Oy:n luvalla.