Siirry pääsisältöön

Vireillä olevat lait

Hallituksen vireillä olevat lakiesitykset

2020

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 ja 8 luvun sekä työttömyysturvalain 2a luvun 13 pykälän ja 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö 6/2020. (HE 58/2020).

2018

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta, yksityisistä työnvälityspalveluista sekä taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta (HE 93/2018). Ehdotetussa julkisia rekrytointipalveluja ja osaamisen kehittämispalveluja koskevassa laissa säädettäisiin työnhakijan palveluprosessista sekä maakunnallisina kasvupalveluina järjestettävistä palveluista, joilla edistetään työmarkkinoiden toimivuutta, osaavan työvoiman saatavuutta ja työtä hakevien mahdollisuuksia saada työtä.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisista työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi HE 62/2018. Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia muutettaisiin siten, että työ- ja elinkeinoviranomaisten lisäksi myös palveluntuottajat voisivat haastatella työnhakijoita, arvioida työnhakijan palvelutarpeen sekä laatia työllistymissuunnitelman yhdessä työnhakijan kanssa.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 35/2018). Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja laki kasvupalvelujen järjestämisestä Uudenmaan maakunnassa sekä niiden yhteinen voimaanpanolaki, jolla kumottaisiin laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista.

Ylläolevat esitykset siirtyvät sote-uudistuksen kaatumisen takia seuraavalle hallituskaudelle. 

Säädösvalmistelussa: Kuntouttavan työtoiminnan lainsäädäntöhankkeen (STM) tavoitteena on ollut selkeyttää kuntouttavan työtoiminnan tehtävää sosiaalipalveluna, erottaa selvemmin järjestäminen ja tuottaminen sekä fokusoida tarkemmin asiakkaan tarvitsemaan tukeen ja ohjaukseen. Hallituksen esitys on ollut lausuntokierroksella loppuvuonna 2018. Esitystä ei ole vielä annettu eduskunnalle.