Tilastoja ja tutkimuksia työllistymisestä

Tälle sivulle on koottu vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä käsitteleviä tutkimus- ja muita julkaisuja. Sivulta löytyy myös vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymiseen liittyvien tilastotietojen lähteitä.

 

Tilastoja


Yhteenveto keskeisistä heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä tarkastelevista tilastoista. Harri Hietala (2014) Linkki

Eläketurvakeskus: Tilastoja eläkkeensaajista, eläkkeelle siirtyjistä ja työeläkekuntoutuksesta. Linkki

Kela: Tilastoja eläkkeensaajista, kuntoutuksesta, työttömyysturvasta ja vammaistuista. Linkki

THL: Tilastoja koskien terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, terveys- ja sosiaalipalveluita sekä vammaisia. Linkki

Tilastokeskus: Työmarkkinat. Linkki

Työ- ja elinkeinoministeriö: Työnvälitystilasto. Linkki

Työ- ja elinkeinoministeriö: ToimialaOnLine. LinkkiTutkimukset

Abbott (2008): Takaisin Toimeen-kysely. Linkki

Ala-Kauhaluoma, Mika (2007): Toimeenpanon ratkaisuja ja arvioinnin haasteita. Tutkimus uusista työllistymisen tukemisen tavoista. Kuntoutussäätiön tutkimuksia, 76/2007. Linkki

Ala-Kauhaluoma, Mika & Härkäpää, Kristiina (2006): Yksityinen palvelusektori heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäjänä. Työpoliittinen tutkimus 312, Työministeriö.Linkki

Asplund, Rita & Koistinen, Pertti (2014): Onko työmarkkinoilla tilaa kaikille? Katsaus erityisryhmiin kohdistetun politiikan tuloksiin ja haasteisiin. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työ ja yrittäjyys 22/2014. Linkki

Blomgren, Jenna& Hytti, Helka (2013):Työkyvyttömyydestä ja työttömyydestä aiheutuva työelämästä poissaolo sekä aktiivitoimenpiteille osallistuminen Pohjoismaissa 2005 ja 2010. Kela työpapereita 48/2013. Linkki

Ekholm, Elina (2009): Monimuotoisuus ja esteettömyys – Näkövammaisten asiantuntijoiden työelämäkokemuksia. Espoo, Ennora. Linkki

Gould, Raija & Härkäpää, Kristiina & Järvikoski, Aila (toim.) Toimiiko työeläkekuntoutus? Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 2012:01. Linkki

Gould, Raija & Kaliva, Kasimir (2010): Työkyvyttömyyseläke ja ansiotyö. Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:15. Linkki

Gould, Raija & Nyman, Heidi & Lampi, Jukka: Työhönpaluu kuntoutuksen jälkeen. Työeläkejärjestelmän rekisteritietoihin perustuva selvitys. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2011:3. Linkki

Haarni, Ilkka (2006): Keskeneräistä yhdenvertaisuutta. Vammaisten henkilöiden hyvinvointi ja elinolot Suomessa tutkimustiedon valossa. Raportteja 6/2006, Stakes. Linkki

Holm, Pasi & Hopponen, Anneli (2007): Vammaisten työkyky vuonna 2007. Vertailua työttömiin. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja nro 202. Linkki

Juopperi, Jukka & Lampi, Jukka (2012): Työllisyys ja kuntoutus ennen työkyvyttömyyseläkepäätöstä. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2012:01. Linkki

Karisalmi Seppo & Gould, Raija & Virta, Lauri (2009): Työkyvyttömyyseläkeläiset eri järjestelmissä. Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:2. Linkki

Karhu, Jukka (2013): Vajaakuntoisten henkilöiden työllistäminen ja tuetun työllistymisen merkitys työnantajien näkökulmasta. Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, kuntoutustiede, Pro gradu -tutkielma. Linkki

Kumpuvuori, Jukka & Högbacka, Marika (2003): Vammaisten henkilöiden ihmisoikeudet Suomessa. Ihmisoikeusinstituutti, Åbo Akademi. Linkki

Kukkonen Tuula (2009): Vastuun uusjako. Vajaakuntoisten työkyky ja työllistyminen yritysten näkökulmasta. Väitöskirjatutkimus, Joensuun yliopisto, 2009. Linkki

Kukkonen Tuula (2003): Vajaakuntoisten työllistyminen ja yritysten sosiaalinen vastuu. Yhteiskuntapolitiikan raportteja nro 9, Yhteiskuntapolitiikan laitos, Joensuun yliopisto.

Kuuva, Niina (2011): Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Työkykyä palauttavat prosessit. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2011:5. Linkki

Laiho, Veera & Hopponen, Anneli & Latvala, Terhi & Rämö, Anna-Kaisa (2010): Erityisryhmien työkyky – työttömät ja vammaiset. PTT Raportteja 225, Pellervon taloustutkimus. Linkki

Lehtinen, Pirkko (2005): Pehmeän ja kovan yrittämisen rajamaastossa. ESR tutkimukset ja selvitykset 3/2005, Työministeriö. Linkki

Markku Lehto (2011): Kaikki mukaan! Osatyökykyiset työmarkkinoilla. Sosiaali- ja Terveysministriön selvityksiä 2011:5. Linkki

Lind, Jouko & Aaltonen, Tuula & Halonen, Jukka-Pekka & Klaukka, Timo (2007): Kelan kuntoutuksen vuonna 2002 päättäneet. Kuntoutujien rekisteriseuranta vuosina 2002-2004. Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 74, Kela. Linkki

Linnakangas, Ritva & Suikkanen, Asko & Savtschenko, Victor & Virta, Lauri (2006): Uuden alussa vai umpikujassa? Vammaiset matkalla yhdenvertaiseen kansalaisuuteen. Stakesin raportteja 15/2006. Linkki

Nevala, Nina & Kalliomäki-Levanto, Tiina & Jääskeläinen, Kirsi & Hirvonen, Maria & Pekkarinen, Anneli & Elo, Jyrki (2011): Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla. Työterveyslaitos. Linkki

Paanetoja, Jaana & Ruponen, Ilkka (2007): Työehtosopimukset ja syrjintäkiellot. Tutkimusraportti 10/2007. Linkki

Pelkonen, Maija (2003): Vähän kerrallaan niin pääset pitkälle. Tutkimus kehitysvammaisten työkeskusten tuetun työllistymisen verkostoitumisesta. Väitöskirja, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto. Linkki

Pensola, Tiina & Gould, Raija & Polvinen, Anu: Ammatit ja työkyvyttömyyseläkkeet. Sosiaali- ja Terveysministeriön selvityksiä 2010:16. Linkki

Pirttimaa, Raija (2003): Tuetun työllistymisen alkuvaiheet ja kehittyminen Suomessa. Väitöskirja, Opettajankoulutuslaitos, Erityispedagogiikan yksikkö, Helsingin yliopisto. Linkki

Sosiaali- ja terveysministeriö (2011): Valtakunnallinen työpankkikokeilu 2010. Tulokset, työpankkien toiminta ja kehittämisehdotukset. Sosiaali- ja Terveysministriön selvityksiä 2011:9. Linkki

THL (2013): Työllisyys, terveys ja hyvinvointi – Paltamon työllistämismallin arviointitutkimus. Linkki

Työ- ja elinkeinoministeriö (2011): Vajaakuntoinen TE-toimiston asiakkaana. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työ ja yrittäjyys, 31/2011. Linkki

Valkonen, Jukka & Peltola, Ulla & Härkäpää, Kristiina (2006): Työtä, tukea ja mielenterveyttä. Kokemuksia mielenterveyskuntoutujien työllistymismalleista. Kuntoutussäätiön tutkimuksia, 77/2006. Linkki

Virta, Lauri (2004): Vammaistuen saajat siirtyvät nopeasti eläkkeelle. Kelan rekisteritutkimus. Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 34/2004, Kela. Linkki

Vuorela, Mika (2008): Työtä haluaville uusia mahdollisuuksia työhön. Selvityshenkilö Mika Vuorelan selvitys. Työ- ja elinkeinoministeriö, 10.3.2008. Linkki