Siirry pääsisältöön

Tietoa mm. apuvälineistä, esteettömyyskartoituksesta ja käsikirjoista

Huom. Sivun linkit avautuvat uuteen välilehteen.

Apuvälineet | Celia | Desing for All | esteeton.fi | Esteettömyyskartoittajat | kaikille.fi | kulttuuriakaikille.fi | Opiskelun esteettömyys | Papunet.net | Saavutettavuusdirektiivi | Sanastot, käsitteet ja listat | Sisäilma | Vammais- ja esteettömyysasiamiehet | Vammaisneuvostot | VAMPO | Viittomakieli | Yhdenvertaisuus työelämässä

Apuvälineet

http://lukiapuvaline.fi/ Apuvälineitä työhön, oppimiseen ja toimintaan. Erilaisten oppijoiden liiton valtakunnallinen apuvälinekeskus toimii Kaisaniemessä, Helsingin keskustassa.

Celia

Celian palvelut on tarkoitettu kaikille, joille on hankalaa lukea painettua tekstiä vamman, sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi. Celia on saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus. Celia tuottaa ja välittää mm. äänikirjoja ja pistekirjoja yhteistyössä kirjastojen ja kustantajien kanssa. Celia on osa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaa. http://www.celia.fi

DfA-verkosto nyt Saavutettava.fi -sivustolla

Suomen Design for All -verkoston koordinointi siirtyy vuoden 2015 aikana Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) ESKE:lle ja Avaavalle. Verkoston sivustona Saavutettava.fi.

Verkoston tavoitteena on ollut levittää DfA-tietoa sekä yrityksille että julkiselle sektorille saavutettavien tuotteiden, palveluiden ja ympäristöjen kehittämiseksi. Tieto on tarkoitettu myös kansalaisten saavutettavaksi. Verkosto on kannustanut aktiiviseen ja monialaiseen DfA-keskusteluun. Suomen DfA-verkosto on ollut osa vuonna 2002 syntynyttä eurooppalaista kansallisten asiantuntijaverkostojen kokonaisuutta (http://designforall.org/index.php).

esteeton.fi

www.esteeton.fi on esteettömyyden erittäin laaja tietokeskus, jota ylläpitää Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE. Sivustolla on laajasti tietoa esteettömyydestä, lainsäädännöstä, rakennusten ja rakentamisen esteettömyydestä, liikkumisen esteettömyydestä jne. Sivuston kautta voi liittyä myös ESKE:n esteettömyysverkostoon, joka jakaa tietoa ja järjestää tapaamisia. 

Esteettömyyskartoittajat

Esteettömyyskeskus ESKE järjestää esteettömyyskartoittajien koulutuksia. Näit koulutuksen saaneita esteettömyyskartoittajia, jotka ovat antaneet yhteystietonsa julkiseen esteettömyyskartoittajalistaan, on tällä hetkellä noin 100 henkilöä ja yhteystietojensa julkaisemiseen on antanut luvat noin 50 henkilöä ja tiedot löytyvät Invalidiliiton verkkosivuilta https://www.invalidiliitto.fi/esteettomyyskartoittajat. Tällä hetkellä rakennetun ympäristön esteettömyyskartoittajan peruskurssia järjestetään Satakunnan ammattikorkeakoulussa (SAMK), Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK) ja Turun ammattikorkeakoulussa (Turku AMK). Lisää aiheesta: http://www.esteeton.fi/portal/fi/eske/rakennetun_ympariston_esteettomyyskartoittajat

ESKE aloitti keväällä 2018 myös Saavutettavuuskartoittajien koulutuksen. Saavutettavuus on laajempi asia kuin pelkkä esteettömyys. Kun esteettömyydessä huomio kohdistuu usein rakennuksen ja kulkemisen esteettömyyteen, saavutettavuudessa huomioidaan myös esimerkiksi viestinnän esteettömyys.

Järjestöjen esteettömyyssivustoja

kaikille.fi

Kaikille.fi sivut tarjoaa tietoa, koulutusta ja käytännön vinkkejä esteettömyydestä ja saavutettavuudesta, mutta ennen kaikkea materiaalia, esteettömyyden ja saavutettavuuden edistämiseen. Sivustoa ylläpitää Satakunnan ammattikorkeakoulu.

kulttuuriakaikille.fi

Kulttuuria kaikille -palvelua ylläpitää Yhdenvertaisten kulttuurin puolesta ry. Erittäin monipuolinen sivusto, josta löytyy tietoa, oppaita ja käytännön työkaluja kulttuuripalvelujen saavutettavuuden ja moninaisuuden edistämiseen alan työntekijöille. Keinot soveltuvat hyvin myös muille aloille. Palvelua tukee opetus- ja kulttuuriministeriö.

Opiskelun esteettömyys

 • www.esok.fi - esteetöntä opiskelua
  Laaja opiskelun esteettömyyttä käsittävä sivusto. Sen taustalla on ESOK-verkosto, joka edistää opiskelujen esteettömyyttä. Verkostossa on mukana 36 korkeakoulua ja yli 50 toimijaa.
 • http://www.erilaistenoppijoidenliitto.fi
  Väestöstä noin 20-25 prosentilla on jonkinlaisia oppimisvaikeuksia. Erilainen oppija työelämässä ei silti tarkoita huolimatonta työntekijää, asioista luistamista tai soveltumattomuutta alalle. Sivusto tarjoaa tietoa, tukea ja neuvontaa.
 • http://www.oppimisvaikeus.fi
  Vapaasti hyödynnettävää tietoa ja materiaalia liittyen oppimisvaikeuksiin, kuten lukihäiriöön, matematiikan ja kielellisiin vaikeuksiin. RAY:n avustaman sivuston taustalla ovat Celia ja Kuntoutussäätiö.
 • Esteettömästi toisen asteen opintoihin. Opetushallitus, 2014 (pdf-julkaisuun)

Papunet.net

Papunet.net on Kehitysvammaliiton tuottama, saavutettavuudesta kertova monipuolinen ja käytännönläheinen verkkosivusto siitä, miten tehdään selkeää ja saavutettavaa viestintää. Sivuston saavustettavuusosio auttaa tekemään mm. verkkopalveluista saavutettavia.

Saavutettavuusdirektiivi

Saavutettavuusdirektiivi ja sitä seuraava kansallinen lainsäädäntö vaativat viranomaisia tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi. Direktiivi määrittää vähimmäisvaatimukset julkisen hallinnon verkkopalveluiden ja mobiilisovellusten saavutettavuudelle. Tällä halutaan varmistaa, että valtion ja kuntien verkkopalvelut ovat kaikkien kansalaisten käytettävissä – myös niiden henkilöiden, jotka käyttävät esimerkiksi apuvälineitä asioidessaan verkossa. Saavutettavuusvaatimusten soveltaminen käynnistyy portaittain 23.9.2019.

Sanastot, käsikirjat ja listat

Sisäilma

Esteetön sisäilma on kaikkien oikeus. Työpaikan huono sisäilma voi pahimmillaan viedä koko terveyden. Sisäilmäkeskuksen sisäilmakonsultointitoimintaa jatkaa Ramboll Finland, joka on rakennusterveyden ja sisäilmaston asiantuntija, tekee rakennuksista aiheutuvien terveyshaittojen selvityksiä ja etsii ratkaisuja sisäilmahaittoihin. Lisätietoa myös Hengitysliitosta  ja työsuojeluviranomaisilta

Työsuojelu

 • Työsuojelurahaston verkkosivuilta http://www.tsr.fi löytyy tietoa esteettömyydestä työsuojelun näkökulmasta.
 • Työsuojeluhallinnon verkkopalvelussa http://www.tyosuojelu.fi kerrotaan työturvallisuuslain näkökulmasta, miten työolot vaikuttavat niin fyysiseen kuin psykososiaaliseen kuormitukseen. Työsuojelu ehkäiseen vammoja ja sairauksia, mutta myös mahdollistaa turvallisen työssä jakamisen. 
 • Talentian työsuojelun aakkoset --> esteettömyys

Vammais- ja esteettömyysasiamiehet

Vammaisasiamies edistää vammaisten ja liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena kaupunkilaisena. Kunnalliset esteettömyysasiamiehet edistävät rakennetun ympäristön ja palvelujen esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Kummatkaan tehtävät eivät ole lakisääteisiä, joten asiamiehiä on saatavilla lähinnä suurimmissa kunnissa. Suurimmissa vammaisjärjestöissä, kuten Näkövammaisten liitossa, Kuuloliitossa ja Invalidiliitossa on päätoimisia esteettömyyden asiantuntijoita. Lue vammais- ja esteettömyysasiamiehistä THLn sivuilta

Vammaisneuvostot

Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE on viranomaisten, vammaisjärjestöjen ja omaisjärjestöjen yhteistyöelin, joka toimii sosiaali- ja terveysministeriössä. www.vane.to

Kunnallinen vammaisneuvosto on vammaisten ihmisten asiantuntijaelin kunnassa ja yhteistyöfoorumi vammaisille, virkamiehille ja päättäjille. Kunnallisen vammaisneuvoston asettaa kunnanvaltuusto. Kunnallisten vammaisneuvostojen yhteystiedot.

VAMPO

Vuosien 2010-2015 VAMPOn eli vammaispoliittisen ohjelman tavoitteena oli turvata vammaisten henkilöiden oikeudenmukainen yhteiskunnallinen asema ja linjata seuraavien vuosien vammaispolitiikan tärkeimmät toimenpiteet. Hankkeen loppuseminaarissa todettiin, että esim. koulutuspuolella on tapahtunut merkittävää edistystä. Lue VAMPO-raportti.

Toimitusjohtaja Jaana Pakarinen Vatesista toivoo, että jatkossa toimenpiteitä kohdennetaan vieläkin tiiviimmin koulutuksen ja työelämän välisiin polkuihin ja ohjauskeinoihin eli työelämään siirtymistä tukevaan koulutukseen. Lue uutinen VAMPOn jälkeisestä työstä.

Viittomakieli 

Viittomakieli ei ole vain tapa esittää puhuttua kieltä, vaan se on itsenäinen, luonnollinen kieli. Usein se on myös käyttäjänsä äidinkieli. Sen sijaan viitottu puhe on kommunikaation väline, joka on luotu kuuroutuneiden ja huonokuuloisten kuulon tai huuliltaluvun tueksi. Viittomakielen ilmaisuja käytetään myös eritasoisesti vammaisten ja neurologisesti poikkeavien puhetta tukevassa ja korvaavassa kommunikaatiossa.

Yhdenvertaisuus työelämässä

Syrjinta.fi -sivustosta vastaa yhdenvertaisuusvaltuutettu, joka on itsenäinen ja riippumaton viranomainen. Yhdenvertaisuusvaltuutettu edistää yhdenvertaisuutta ja puuttuu syrjintään.

Aluehallintovirasto on työsuojeluviranomainen, joka valvoo sekä neuvoo:  www.tyosuojelu.fi

Syrjintatieto.fi -sivustolle kootaan tutkimus- ja tilastotietoa syrjinnän esiintymisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Seurantaa kehittää ja koordinoi oikeusministeriö.


Päivitetty 10.8.2018 / Tiina Jäppinen