Siirry pääsisältöön

Yhdenvertaisuuslaki suhteessa työelämän esteettömyyteen

to maalisk. 24 13:36:00 2016

Uusi yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan 1.1.2015. Yhdenvertaisuuslaissa ei ole nimenomaista pykälää esteettömyydestä. Lain tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutumista julkisessa ja yksityisessä toiminnassa. Esteettömyyden osalta keskeistä on lain 8 pykälä, syrjinnän kielto, ja 15 pykälä, kohtuulliset mukautukset vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi.

Kohtuullisissa mukautuksissa on tärkeää huomioida, että työnantajan on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti suoriutua työtehtävistä ja edetä työurallaan. Kohtuullisten mukautusten epääminen on syrjintää.

Kohtuullisilla mukautuksilla tarkoitetaan YK:n vammaisyleissopimuksen mukaan tarvittaessa yksittäistapauksissa toteuttavia tarpeellisia ja asianmukaisia muutoksia ja järjestelyjä, joilla ei aiheuteta suhteetonta tai kohtuutonta rasitetta, ja joilla varmistetaan vammaisten ihmisten mahdollisuus nauttia tai käyttää kaikkia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Kohtuullisten mukautusten tulee olla kulloisessakin tilanteessa tarvittavia. Ne ovat luonteeltaan tapauskohtaisia ja niiden tulee vastata konkreettisessa tilanteessa vammaisen ihmisen tarpeisiin. Toimenpide on tarvittava esimerkiksi silloin, kun jokin palvelu ei ole vammaisen ihmisen saatavilla muihin henkilöihin verrattuna vastaavalla tavalla ilman kohtuullista mukautusta.

Työelämässä kohtuulliset mukautukset voivat kohdistua esimerkiksi työoloihin tai työn organisointiin, työmenetelmiin, apuvälineisiin ja työtä koskevan opastuksen järjestämiseen vammaisen henkilön yksilölliset tarpeet huomioon ottaen.

Käytännössä mukautukset voivat olla työpaikan esteettömyyteen liittyviä toimia, kuten ramppien tai luiskien asettamista taikka työtilojen valaistuksen tai akustiikan muuttamista. Työntekijän työpisteen siirtäminen helppokulkuisempaan paikkaan on kohtuullinen mukautus, kuten myös työpöydän tai työvälineiden asettaminen sopiviksi vammaiselle työntekijälle.
Esteettömyys on tärkeä käsite. Se takaa oikeuden itsenäiseen elämään ja osallisuuteen yhteisöissä.

Esteettömyydestä keskustellaan toukokuussa myös Vates-päivillä.

Teppo Rautjärvi
Vaikuttamistyön assistentti
Lakimies

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: