Siirry pääsisältöön

Lait ja ohjeet

Ohessa keskeistä vammaisten ja vajaakuntoisten työllistymiseen liittyvää lainsäädäntöä sekä viranomaisten ohjeita. Lainsäädäntö ja viranomaisohjeet löytyvät Valtion säädöstietopankista (Finlex)

Voimassa olevat lait ja ohjeet

Laki sosiaalisista yrityksistä (1351/2003)Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä (497/2003)
Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä (497/2003)
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012)
Laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä (1189/2010)
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001)
Laki Kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista (566/2005)
Sosiaalihuoltolaki (710/1982)
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977)
Asetus kehitysvammaisten erityishuollosta (988/1977)
Sairausvakuutuslaki (1224/2004)
Työttömyysturvalaki (1290/2002)
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987)
Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (759/1987)
Laki vammaisetuuksista (570/2007)
Laki toimeentulotuesta (1412/1997)
Kansaneläkelaki (568/2007)
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (1037/2012)

Luettelon lopussa viranomaisten antaman ohjeet


Laki sosiaalisista yrityksistä (1351/2003)

Tämän lain mukaiset sosiaaliset yritykset tarjoavat työntekomahdollisuuksia erityisesti henkilöille:
1) joiden vamma tai sairaus vaikeuttaa työllistymistä. ( 1 pykälä 1 kohta)Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä (497/2003)

Lain tarkoituksena on auttaa kuntoutujaa saamaan hänen tarvitsemansa kuntoutuspalvelut ja tässä tarkoituksessa edistää viranomaisten sekä muiden yhteisöjen ja laitosten asiakasyhteistyötä tilanteessa, joka edellyttää usean kuntoutusta järjestävän yhteisön toimenpiteitä. Lain tarkoituksena on myös edistää kuntoutujan asemaa ja osallistumista hänen kuntoutustaan koskevan asian käsittelyssä.
Laissa säädetään eri hallinnonalojen yhteistyötä ja asiakkaan asemaa koskevista periaatteista sekä yhteistyössä noudatettavista menettelytavoista ( 1 pykälä)


Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012)

Tämä laki sisältää muun muassa työhakua sekä palkkatukea koskevat säädökset.Laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä (1189/2010)

Tämän lain tarkoituksena on edistää työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhön palaamista (1 pykälä).Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001)

Tässä laissa säädetään toimenpiteistä, joilla parannetaan pitkään jatkuneen työttömyyden perusteella työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saavan henkilön edellytyksiä työllistyä avoimilla työmarkkinoilla sekä edistetään hänen mahdollisuuksiaan osallistua koulutukseen ja työ- ja elinkeinoviranomaisen tarjoamaan julkiseen työvoimapalveluun. Laissa säädetään myös toimenpiteisiin osallistuvan henkilön oikeuksista ja velvollisuuksista (1 pykälä)


Laki Kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista (566/2005)

Tämän lain mukaisesti Kansaneläkelaitos korvaa kuntoutusta sekä turvaa kuntoutujan toimeentuloa kuntoutuksen aikana (1 pykälä)Sosiaalihuoltolaki (710/1982)

Sosiaalihuollolla tarkoitetaan tässä laissa sosiaalipalveluja, toimeentulotukea, sosiaaliavustuksia, sosiaalista luottoa ja niihin liittyviä toimintoja, joiden tarkoituksena on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen sekä yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. (20.12.2002/1134)
Tämän lain säännöksiä sovelletaan sosiaalihuoltoon siltä osin, kuin siitä ei lailla ole toisin säädetty. ( 1 pykälä)Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977)

Tässä laissa säädetään erityishuollon antamisesta henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluksia.
Erityishuollon tarkoituksena on edistää 1 momentissa tarkoitetun henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, hänen omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito ( 1 pykälä)Asetus kehitysvammaisten erityishuollosta (988/1977)

Asetus sisältää säännökset erityishuollon järjestämisestä, korvauksista ja maksuosuuksista ja valtion erityishuollon toimintayksiköistä.Sairausvakuutuslaki (1224/2004)

Vakuutetun oikeus korvaukseen tarpeellisista sairauden hoidon aiheuttamista kustannuksista ja lyhytaikaisen työkyvyttömyyden sekä raskauden ja lapsen hoidon aiheuttamasta ansionmenetyksestä turvataan siten kuin tässä laissa säädetään.
Tässä laissa säädetään myös hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisen työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta sekä vanhempainvapaiden ajalta kertyvien vuosilomakustannusten korvaamisesta niin, että voidaan tasata vuosilomakustannusten työnantajille aiheuttamaa kustannusrasitusta. ( 1 pykälä)Työttömyysturvalaki (1290/2002)

Työttömän työnhakijan taloudelliset mahdollisuudet hakea työtä ja parantaa edellytyksiään päästä tai palata työmarkkinoille turvataan korvaamalla työttömyydestä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä tämän lain mukaisesti. (1 pykälä)Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987)

Tämän lain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. (1 pykälä).
Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan tässä laissa henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. (2 pykälä).


Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (759/1987)

Asetus sisältää yleiset toimintaperiaatteet (1 luku), palvelujen ja tukitoimien järjestämisvelvollisuuden (2 luku), muut palvelut ja toimenpiteet (3 luku) ja erinäiset säännökset (4 luku).Laki vammaisetuuksista (570/2007)

Tämän lain tarkoituksena on tukea Suomessa asuvan vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan henkilön selviytymistä jokapäiväisessä elämässä, osallistumista työhön tai opiskeluun sekä hänen toimintakykynsä ylläpitämistä, hänen kotona asumistaan, kuntoutustaan ja hoitoaan. (1 pykälä)Laki toimeentulotuesta (1412/1997)

Tässä laissa on säännökset toimeentulotuesta. Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo.
Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. (3.11.2000/923)
Matkakorvauksen tarkoituksena on tukea henkilön osallistumista kuntouttavaan työtoimintaan. (2.3.2001/191) ( 1 pykälä)Kansaneläkelaki (568/2007)

Tämän lain tarkoituksena on turvata Suomessa asuvan henkilön toimeentuloa vanhuuden ja työkyvyttömyyden ajalta sekä Suomessa asuvan lesken ja lapsen toimeentuloa Suomessa asuvan henkilön kuoltua. (1 pykälä.)

Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta (1332/2002)

Asetus sisältää säännökset palkansaajan ansiopäivärahan perusteena olevan palkan määrittämisestä ( 1 luku). Sovittelussa huomioon otettavasta työn perusteella saadusta ansiotulosta ( 2 luku) ja työmarkkinatuesta ( 3 luku).

Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta (1330/2002)

Asetus sisältää säännökset työttömyysetuuden maksamisesta ( 1 luku), työttömyysetuuden täyttymisestä eräillä aloilla ( 2 luku), myyntivoiton jaksottamisesta ( 3 luku), peruspäivärahan, koulutuspäivärahan, perustuen ja vuorottelukorvauksen rahoituksen (4 luku), työmarkkinatuen rahoituksen ( 5 luku)Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (1073/2012)

Asetus sisältää säännökset julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen hankkimisesta ( 1 luku), työllistymissuunnitelmasta ja sitä korvaavasta suunnitelmasta ( 2 luku), työnvälityksen Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen ( 3 luku), valmennuksen ja koulutuksen enimmäiskestosta ( 4 luku), työvoimakoulutuksen opiskelijavalinnasta ( 5 luku), palkkatuen ( 6 luku), yritystoiminnan käynnistämis- ja kehittämispalveluista ( 7 luku), kulukorvauksesta ( 8 luku), palveluihin ja asiantuntija-arviointeihin liittyvistä harkinnanvaraisista taloudellisista etuuksista ( 9 luku), työllistämisvelvoitteesta ja kunnalle myönnettävästä lisätuesta ( 10 luku), TY-neuvottelukunnasta ( 11 luku), yksityisistä työvoimapalveluista ( 12 luku), tukien ja korvausten hakemisesta, myöntämisestä ja maksamisesta ( 13 luku) ja työvoimapoliittisesta avustuksesta ( 14 luku)

Viranomaisten ohjeet

Työ- ja elinkeinoministeriön linjaukset nuorisotakuun toteuttamiseksi TE-hallinnossa
(08.01.2013 TEM/2905/03.01.4/2012)

Työ- ja elinkeinoministeriön ohje työttömyysturvan työvoimapoliittisista edellytyksistä
(28.12.2012 TEM/1446/00.11.03/2012)

Ohje julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta
(28.12.2012 TEM/439/00.04.01/2012)

Työ- ja elinkeinoministeriön ohje työvoimakoulutuksen hankinnasta
(20.12.2012 TEM/2855/03.01.05/2012)

Työ- ja elinkeinoministeriön ohje lomaetuuksien erääntymisestä palkkaturvassa
(07.10.2011 TEM1606/03.01.05/2011)