Siirry pääsisältöön

Vatesin hallituksen kannanotto työvoima- ja yrityspalveluiden lakiuudistuksiin 18.8.2016

25.08.2016

Vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllisyysaste on merkittävästi muuta väestöä alhaisempi. He ovat myös aliedustettuina erilaisten työllisyyspalveluiden vastaanottajina. Olisi tärkeää varmistaa näiden ryhmien tasavertaisuus. Työllistymistä tukevien toimenpiteiden ja tukien kokonaisuutta tulisi käsitellä näiden henkilöiden kannalta kokonaisuutena.

Kahden vuoden väliaikainen kokeilu antaa mahdollisuuden arvioida järjestelmää avoimesti ja ennakkoluulottomasti. Kokeilun aikana pitää kyetä joustavasti muuttamaan toimintamallia, mikäli se havaitaan jo alussa kehnoksi. Työllistämisen asiantuntijakenttä tulisi ottaa laajasti mukaan juuri tämän kohderyhmän työllistämisen edistämisen toimenpiteiden suunnitteluun.

Osaamisen arviointi on haasteellista työvoimahallinnossa

On hyvä, että päävastuuta työllistymisen edistymisestä pyritään siirtämään jo työllistymispolun varhaisessa vaiheessa työvoimahallinnolle. Riskinä on kuitenkin, että työvoimahallinnolla ei ole riittävää ammattitaitoa ja osaamista vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden taitojen, osaamisen ja kykyjen arvioinnista sekä siitä, minkä verran henkilön sairaudesta on todellista haittaa ko. työtehtävän hoitamiseen.

Lyhytkestoinen työkokeilu on osatyökykyiselle henkilölle tasavertainen mahdollisuus

Lyhytkestoinen työkokeilu antaa mahdollisuuden tasavertaiseen työkokeilun suorittamiseen. Yhden kuukauden työkokeilun aikana ei välttämättä nouse esiin henkilön vahvuudet työntekijänä. Vammaisen tai osatyökykyisen henkilön työkokeilun kannalta on merkityksellistä se, että työnantajilla on intressejä ja resursseja kokeilun ohjaamiseen. Yhdenvertaisuuden näkökulmasta myös vammaisten nuorten mahdollisuus työkokeiluun osana esim. erityisammattioppilaitosten työelämäyhteistyötä tulisi turvata.

Työkokeiluun voisi yhdistää enemmän käytettävissä olevia tukia yhtä aikaa, esim. työhönvalmentajan palvelua, jolloin huomattaisiin työtehtävien tai työympäristön mukauttamisen mahdollisuudet sekä tarjottaisiin tuki työtehtävien suorittamiseen. Työhönvalmentajan palveluita voisi laajentaa kattamaan myös työnantajan avustamisen henkilön työtaidon arvioimiseksi kokeilun jälkeen.

Työolosuhteiden järjestelytuen käyttöä voisi laajentaa. Jo nykyisen käytännön mukaan se voi kattaa toisen henkilön avun työpaikalla. Oleellista on riittävän laaja ja monipuolinen tuki. Myös työkokeilun keston joustavoittaminen yksilöllisen tarpeen mukaan ja työtehtävästä riippuen olisi järkevää.

Palkkatuen myöntämisen edellytysten arviointi ja osaamisen tunnistaminen on monimutkaista

On positiivista, että palkkatuen kohdentamisessa siirrytään ennaltaehkäisevään suuntaan. Palkkatuen kohdentaminen niihin työttömiin työnhakijoihin, joiden työttömyys on vaarassa pitkittyä, edellyttää, että työ- ja elinkeinotoimisto tunnistaa pitkäaikaistyöttömyyteen johtavat seikat. Osaamisen puutteiden sijasta kyse saattaa olla esimerkiksi aidosta työelämäkokemuksen puutteesta, tuen tarpeesta työtehtävissä tai mukautettujen työtehtävien tarve.

Tasavertaisuutta voitaisi edistää palkkatuen kohdalla joko suoranaisella positiivisella erityiskohtelulla tai varmistamalla muilla keinoin vammaisille ja osatyökykyisille henkilöille heidän suhteellista osuuttaan vastaava määrä palkkatukipaikkoja.

Jaana Pakarinen, johtaja