Siirry pääsisältöön

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

29.03.2017

Väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen ja palvelujen yhdenvertainen saatavuus varmistettava

Väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen ja palvelujen yhdenvertainen saatavuus lakiuudistuksen tavoitteena on erittäin tärkeä ja on hyvä, että nämä nostetaan palvelujen kehittämisen keskiöön tulevina vuosina. Tavoitteeseen on pääosin mahdollista päästä pidemmällä aikavälillä. Tämä kuitenkin edellyttää uudistuksen eri osien onnistumista. Palvelujen yhdenvertainen saatavuus ei tule missään vaiheessa toteutumaan täydellisenä, johtuen maantieteellisistä, kulttuurisista, koulutuksellisista, sosiaalisista yms. eroavaisuuksista.

Ajatus palvelujen yhdenvertaisesta saatavuudesta ja sen asettaminen tavoitteeksi on erit-täin haasteellinen, mutta myös erittäin tärkeä. Jotta palvelut ovat yhdenvertaisesti kaikkien saavutettavissa, tulee tieto niistä olla kaikille saavutettavassa muodossa sekä palvelujen oltava esteettömissä ja saavutettavissa tiloissa. Tavoitteeseen pyrkiminen tulee varmistaa jokaisen maakunnan palvelustrategiassa ja jokaisen yksittäisen palvelun kohdalla.

Jokaisella tulee olla halutessaan mahdollisuus vaikuttaa omiin palveluihinsa

Paljon palveluja tarvitsevat asiakkaat ja ne asiakkaat, joiden on vaikea hahmottaa palvelujärjestelmän kokonaisuutta, saattavat jäädä ’valintakatveeseen’. He eivät pysty riittävällä tasolla vaikuttamaan siihen, mistä haluavat saada omat palvelunsa, tai jopa niin, että henkilökohtaisiin valintoihin vaikuttavat epäolennaiset, ulkopuolisilta tahoilta tulevat viestit. Valinnanvapauden kanavat lain perusteella ovat monisäikeisiä, ja ne saattavat aiheuttaa käytännön tilanteissa epäselvyyttä ja vaikeuttaa palvelujen käyttöä. Erityisesti tämä ongelma korostuu paljon tukea tarvitsevien asiakkaisen kohdalla. Palautejärjestelmän ja viestinnän keinovalikoima tulee toimia muutoinkin kuin digitaalisesti, jotta jokaisella ihmisellä on halutessaan mahdollisuus vaikuttaa palveluihinsa (yhdenvertaisuus).

Asiakasohjaus perustason palveluista muihin palveluihin tulisi toteutua neutraalisti. Asiakkaan kokonaisvaltainen hyvinvointi sekä sosiaalitoimen ja terveydenhoidon rajapinnat eivät saa johtaa palveluista putoamiseen. Palveluohjauksessa tulee osata huomioida valinnanvapausoikeus valtakunnallisella tasolla myös julkisten kasvupalvelujen osalta.

Lue lausunto