Siirry pääsisältöön

PARTYssa hyviä kokemuksia vertaisarvioinnista - kokonaisuus hahmottui ja kehittämisen kohteita löytyi

16.10.2017

PARTY Parempaa työ- ja toimintakykyä -hankkeessa on toteutettu Salon ja Rauman osahankkeiden kesken vertaisarviointia. Salo ja Rauma valittiin vertaisarviointipareiksi, koska kaupungit ovat väkimäärältään suunnilleen samankokoiset ja osahankkeiden tavoitteet olivat samantyyppiset. Vertaisarviointi oli myös kirjattu PARTYn hankesuunnitelmaan.

Arvioinnissa lähdettiin liikkeelle molempien osahankkeiden toimintaympäristön ja verkostokartan kuvauksesta sekä alustavan juurruttamissuunnitelman laatimisesta. Vertaisarvioinnissa haluttiin ottaa huomioon sekä hankkeiden asiakasvaikuttavuus että yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset.

Salossa fyysiset puitteet Waltti-talolla ovat erittäin hyvät: toimivat tilat, tärkein verkosto saman katon alla sekä hyvät yhteistyösuhteet verkoston kanssa. Raumalla hanke on kytketty vahvasti TYP-työhön, vaikkakin toimitilat ovat eri paikassa. Toisaalta hanketilat työtoimintakeskuksen yhteydessä helpottavat käytännönläheistä työ- ja toimintakyvyn arviointia Ryhmätiloja on myös vuokrattu oman talon ulkopuolelta.

Ryhmätoiminta ja yksilöllinen ohjaus työvälineinä

Rauman osahanke on järjestänyt runsaasti ryhmämuotoista toimintaa, minkä vuoksi asiakasmäärät ovat Salon osahanketta suurempia. Raumalla päädyttiin kuitenkin hankkeen edetessä ryhmien lukumäärän vähentämiseen, jotta voidaan antaa asiakkaille yksilöllisempää palvelua ja huomioida asiakkaiden tarpeet entistä paremmin. Salossa on keskitytty Raumaa enemmän yksilötyöhön asiakkaiden kanssa. Molemmissa osahankkeissa on saatu asiakkaille jatkopolkuja sekä työhön että koulutukseen. Kummankin hankkeen osalta hanketoiminta on tuottanut kunnalle taloudellisia säästöjä ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrä on hankkeen ansiosta lisääntynyt.

Työkyvyn arviointi keskeisenä teemana

PARTY-hankkeessa on ollut käytössä THL:n kehittämä Kykyviisari, jolla on mitattu asiakkaiden työ- ja toimintakykyä sekä sen muutosta. Raumalla asiakkaiden käytännönläheistä arviointia on toteutettu myös työtoimintakeskuksessa. Sen avulla on pystytty tarjoamaan asiakkaille erilaisia käytännön työtehtäviä, joissa on voitu todentaa kunkin asiakkaan työkykyä. Myös hankkeen GreenCare-toiminnoissa on voitu arvioida työvalmentajan ohjauksessa osallistujan selviytymistä aidoissa olosuhteissa ja oikeissa työtehtävissä.

Vertaisarvioinnista molemminpuolista hyötyä

Vertaisarviointi selkiytti oman hankekokonaisuuden hahmottamista, nosti esille tärkeitä kehittämisteemoja sekä antoi välineitä juurruttamiseen. Prosessin kautta kehitettiin kummankin kaupunkiorganisaation menetelmiä ja välineitä. Prosessissa olivat mukana kaikki hankkeiden työntekijät, jolloin kokemusten vaihto nousi tärkeäksi teemaksi tapaamisten aikana.

Teksti: Minna Rautalin ja Marianne Kivelä