Siirry pääsisältöön

Vates-säätiön lausunto Hallituksen esityksistä eduskunnalle laeiksi: julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ja sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta

16.06.2017

Laki julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista

1 luku Yleiset säännökset

Kasvupalvelujen järjestämisen toimivalta on maakunnalla (1 §). Maakunnan ja kunnan välisillä sopimuksilla olisi voitava siirtää kasvupalvelujen järjestämiseen liittyviä tehtäviä kunnan hoidettavaksi. Esimerkiksi vaikeimmin työllistettävien vammaisten, osatyökykyisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistämisen tukeen liittyvät osaamispalvelut voisi hoitaa kunnan järjestämänä, kuntien elinkeinopolitiikkaan liittyvinä tehtävinä.

Lain määritelmät tulee tarkentaa (2 §). Maakunnan järjestämien työnhaun palveluiden määrittely vaatii tarkennusta. (Viittaus L julkisista työvoima- ja yrityspalveluista). Määrittelyn tarken-nusta tarvitaan etenkin erityistä tukea tarvitsevien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden ja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymisen palveluihin.

Kokonaisuudessaan rekrytointi- ja osaamispalvelulainsäädännössä tulee viitata yhdenvertaisuuslain ohella YK:n vammaissopimukseen ja sen 27 artiklaan vammaisten henkilöiden työllis-tymisen edistämisestä. Ko. artiklan toteutumista tulee maakunnissa seurata.

-----------------

Laki alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta

1 Luku Yleiset säännökset

Vaikeimmin työllistyvien henkilöiden työllistymismahdollisuuksien selvittämiseksi tarvitaan yh-teistyötä ja kumppanuuksia, jotka tulee rakentua yhteisten tavoitteiden varaan. Hyviä kokemuksia voidaan saada käynnissä olevista kokeiluista. Vaikka sosiaali- ja terveyspalveluiden merkitys vaikeimmin työllistyvien palvelukokonaisuudessa on suuri, vielä suurempi merkitys kui-tenkin on sillä, että erilaisten kuntoutus- ja tukipalveluiden jälkeen työllisyyspolulla edetään kohti avoimia työmarkkinoita, eikä jäädä pyörimään palveluihin.

Työllisyyden edistäminen linkittyy elinkeino-, koulutus-, talous- ja sosiaalipolitiikkaan. Maakun-tastrategiassa tulee työllisyyden edistämisestä olla yhteinen visio, joka tukee yhteisiä päämääriä.

-----------------

Laki sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta

Lain kumoamista perustellaan mm. sillä, että se ei ole odotetulla tavalla täyttänyt sille asetettuja tavoitteita. Yhtenä perusteluna on mm. se, että jatkotyöllistyminen sosiaalisista yrityksistä on heikompaa kuin muista yrityksistä.

Aineistosta ei käy ilmi henkilöiden lähtötilanteiden erot ja niiden mahdollinen huomioiminen. Osatyökykyisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymisessä tukitoimin on eroja verrattuna rakenteellisin tekijöin koettuun pitkäaikaistyöttömyyteen. (Koulutustaso, korkea ikä, pitkä työttömyys, ei työhistoriaa, toimiala, asuinalue). On todennäköistä, että osatyökykyisten ja vammaisten henkilöiden suhteellinen osuus kaikista sosiaalisissa yrityksissä työllis-tettävistä on suurempi kuin muissa yrityksissä. Myös tämä selittää eroja jatkotyöllistymisessä.

Lue lausunto