Siirry pääsisältöön

Vates-säätiön lausunto luonnoksesta hallituksen esityksestä laiksi työttömyysturvalain 14 luvun 3a, 3c ja 3d §:ien muuttamisesta

21.09.2017

Esitysluonnos liittyy hallituksen maakuntauudistusta koskevien esityksien kokonaisuuteen ja sen tavoitteena on ratkaista maakuntauudistuksesta seuraavat muutostarpeet pitkään työmarkkinatukea saaneen nyt kotikunnalle kuuluvan työmarkkinatuen rahoitusvastuun osalta.

Vates-säätiön lausunnon näkökulma on vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllisty-misen tukeminen perustuen henkilön omiin voimavaroihin ja työkykyyn.

Lakiluonnosta on vaikea arvioida, koska kokonaisuuteen liittyvien muiden lakien valmistelu on vielä kesken. Tavoitteena tulee kuitenkin olla, että käynnissä olevat lainvalmisteluhankkeet muodostavat toimivan kokonaisuuden, jossa kunnan tarjoamat työllisyyttä edistävät palvelut ja niihin kertynyt osaaminen myös osatyökykyisille ja vammaisille henkilöille tunnis-tetaan.

Kunnat tulevat tarjoamaan nykyisenkaltaisia työllisyyspalveluita myös maakuntauudistuksen jälkeenkin. Moniammatillisen yhteistyön tarve ei tule poistumaan ja työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) tarvitaan jatkossakin. Kun TYP-lain säännökset ehdotetaan kumottavaksi ja sote-palvelut ovat kokonaisuudessaan siirtymässä maakuntiin, on luotu vaikutelma, että kuntien työllisyyttä edistäville palveluille ei uudistusten jälkeen olisi tarvetta. Esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan paikkoja tulee jatkossakin olla kunnissa edellyttäen, että kuntouttavassa työtoiminnassa olevien kuntouttavan jakson aikaisen tuen tarve on järjestetty sosiaali- ja terveyspalveluista.

Lue lausunto