Siirry pääsisältöön

Lausunto ehdotuksesta eräiden järjestöjen ja kuntien sekä työnantajien järjestämien työllistymistä tukevien toimien sisällyttämisestä työttömyysturvalain nk. aktiivimallin mukaiseen aktiivisuuteen

31.07.2018

(Hankenumero STM053:00/2018)

Lausunto koskee ehdotusta työttömyysturvalain 6 luvun 3 a §:ssä ja 7 luvun 5 s §:ssä tarkoitetun nk. aktiivimallin kehittämisestä.

Vates-säätiön lausunnon näkökulma on vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen tukeminen perustuen henkilön omiin voimavaroihin ja työkykyyn.

Esityksessä ehdotetaan, että aktiivisuutta kerryttävää toimintaa järjestävien toimijoiden joukkoa laajennetaan mm. työllistymistä tukevaan valmennukseen tai muuhun siihen rinnasteiseen toimintaan, joka voi kerryttää osaamista ja parantaa työelämävalmiuksia.

Aktiivisuutta kerryttävää toimintaa voisivat esityksen mukaan järjestää myös ammattiliitot ja -järjestöt, niitä jäseneksi ottavat rekisteröidyt yhdistykset, työttömien yhdistykset ja kunnat omana toimintanaan sekä palveluntuottajilta hankkimat toiminnot. Toimijoiden joukon lisäys on esityksessä typistetty vain harvojen järjestöjen mahdollisuudeksi eikä koske muita kuin edellä mainittuja. Kaikilla alueilla ei ole samassa määrin ammattijärjestöjen tai työttömien yhdistysten järjestämää työllistymistä tukevaa toimintaa vaan sitä toteuttavat alueella muut tahot muunakin kuin ostopalvelutoimintana.

Kolmannen sektorin toimijat tekevät vahvaa työllistymistä edistävää työtä, joka täyttäisi hyvin aktiivimallin vaatimukset.Esityksen mukainen kirjaus jättää kokonaan toiminnan ulkopuolelle osan keskeisistä heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä edistävistä järjestötoimijoista. Yhdistykset ja säätiöt ovat monilla alueilla vahvoja ja asiantuntevia toimijoita, jotka toteuttavat aktivointitoimiksi luettavia toimenpiteitä erilaisten hankerahoi-tusten avulla (ESR, TyPo, ELY, STEA, valtiorahoitteiset hankkeet).

Toimijoiden joukko on liian kapea-alainen ja kirjausta pitäisi laajentaa niin, että kaikki rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt, joilla on ammattimaisesti tuotettua työllistymistä tukevaa valmennusta ja muita palveluita ja joiden toiminta täyttää muistiossa mainitut sisältökriteerit, luetaan aktiivisuutta kerryttävän toiminnan järjestäjäksi.

Vatesin lausunto aktiivimallin kehittämisestä