Siirry pääsisältöön

Työllistymisen palveluallianssin valmistelu etenee Seinäjoella

12.11.2018

Teksti: Jari Aaltonen, projektipäällikkö ja kasvupalvelujen vastuuvalmistelija, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Jari Aaltonen.Maakuntauudistuksen osana toteutettavaan kasvupalvelu-uudistukseen suunnitellaan pilotteja, joiden on tarkoitus käynnistyä ensi vuoden alkupuolella. Piloteissa kokeillaan sellaisia uusia toimintatapoja, jotka sopivat tulevaan maakuntamalliin. Uudistuksessa työnhakijoiden ja yritysten palvelujen järjestämisvastuu siirtyy ELY-keskuksilta ja TE-toimistoilta maakunnille vuoden 2021 alussa. Kasvupalvelupilotteja on käynnistymässä kaikkiaan 21.

Seinäjoelle on rakenteilla työllistymisen palveluallianssi, palveluyhteenliittymä, jolla pyritään tehostamaan ja parantamaan työmarkkinatukea saavien seinäjokisten työnhakijoiden palvelua ja palveluprosessia. Palveluyhteistyössä ovat mukana mm. Seinäjoen kaupunki, Kelan Keskinen vakuutuspiiri, Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja Koulutuskuntayhtymä Sedu.

Seinäjoen pilotissa kehitetään palveluja ja palveluprosessissa mukana olevien toimijoiden työnjakoa, prosessivastuuta ja yhteistä tekemistä moniammatillisilla yhteistyömuodoilla. Verkostotyössä, toiminnanohjauksessa ja tiedolla johtamisessa kokeillaan uudenlaisia digitaalisia toimintamalleja. Pilotilla luodaan pohjaa myös sosiaali-, terveys- ja kasvupalveluiden tiiviimmälle integraatiolle, joka on yksi kasvupalvelu-uudistuksen keskeinen tavoite.

Mitä asiakkaat saavat?

Palvelun tehostuminen näkyy varhaisempana ja laajempana asiakkaan kokonaistilanteen arvioimisena, asiakkaiden aktivoitumisena ja siirtyminä avoimille työmarkkinoille tai vaihtoehoisesti oikeiden palveluiden piiriin.
Työmarkkinatukea saavien asiakkaiden ryhmä on hyvin heterogeeninen. Siihen kuuluu nuoria työmarkkinoille tulevia sekä työttömiä, jotka ovat olleet pitempään poissa työmarkkinoilta - yhteensä noin 1700 henkilöä.

Asiakasryhmän palvelutarve liittyy työ- ja toimintakyvyn edistämiseen, toimeentulon järjestämiseen, osaamisen kehittämiseen, työmarkkinoille siirtymiin sekä erilaisten tuki- ja ohjauspalveluiden monialaiseen ja -ammatilliseen koordinointiin. Palvelujen on oltava luonteeltaan moniammatillista, sillä monilla asiakkailla on ongelmia, joita ei voida ratkaista pelkästään työllistämisen keinoin.

Etelä-Pohjanmaalla yhdenjaksoinen pitkäaikaistyöttömyys on viime vuodesta vähentynyt noin 40 prosentilla, mutta työmarkkinatukea saavien määrä Seinäjoella on laskenut vain reilulla sadalla henkilöllä. Seinäjoen työttömyysaste on isojen kaupunkien alhaisin, mutta kaupungilla on halua painaa myös rakenteellinen työttömyys alemmalle tasolle. Uusia lähestymistapoja siis tarvitaan.

Tarkoituksena on, että työllistymisen palveluallianssi hoitaa työmarkkinatuella olevien työnhakijoiden palvelua kahden vuoden ajan. Tavoitteena on, että yhteistyössä toteutetut palvelut käynnistyvät vuoden 2019 alkupuolella.

Miten palvelut ja palveluprosessi kehittyvät?

Palveluprosessien kehittämisen näkökulmasta allianssimalli luo hyvät edellytykset sille, että palvelua tuottavien organisaatioiden ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyö ja toiminnan vaikuttavuus kehittyvät. Allianssimalli antaa mahdollisuuden sitoa yksiyiset palveluntuottajat ja järjestöt entistä tiivimmin mukaan palveluntuotantoon. Seinäjoen pilotissa yksityisiä palvelutuottajia onkin tarkoitus kilpailuttaa osaan palvelutuotantoa. Kilpailutukseen on tulossa ensi vaiheessa kaksi palvelua eli työ- ja toimintakyvyn arviointi sekä siirtymät työmarkkinoille. Myöhemmin tultaneen vielä avaamaan palveluntuottajille muitakin palvelun osaprosesseja tai palvelukokonaisuuksia. Ajatuksena on, että yksityinen palvelusektori täydentää ja tuo lisäarvoa niihin palvelun osa-alueisiin, joissa julkisen sektorin osaaminen tai resurssit eivät riitä.

Työlllistymisen palveluallianssin johtoryhmä koostuu Seinäjoen kaupungin, Kelan Keskisen vakuutuspiirin, Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Koulutuskuntayhtymä Sedun edustajista. Myös yksityisistä palveluntuottajista tulee edustus johtoryhmään. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii elinvoimajohtaja Erkki Välimäki Seinäjoen kaupungilta. Kehitysvaiheen osa-aikaisena projektipäällikkönä toimii vastuuvalmistelija Jari Aaltonen Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksesta. Allianssin kehitysvaiheeseen muodostetaan allianssin projektiryhmä, jonka vastuulla on allianssin palvelujen suunnittelu. Varsinaiset asiakaspalveut käynnistyvät ensi vuoden alkupuolella. Projektiryhmää vetää palvelujohtaja Katri Lehto Etelä-Pohjanmaan TE-toimistosta.