Siirry pääsisältöön

Lausunto tulevaisuusvaliokunnalle Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osasta

16.01.2019

Tulevaisuusselonteon kommenteissa Vates-säätiön näkökulma on erityistä tukea tarvitsevien, kuten vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöi-den työllistyminen ja työllistymismahdollisuuksien edistäminen tulevaisuuden Suomessa.

Digitaalisuus ja teknologiset innovaatiot mahdollistavat tulevaisuudessa asioita, joita emme vielä edes kykene ymmärtämään. Jo nyt teknologia on auttanut ja tukenut erityisryhmiä olemaan vuorovaikutuksessa yhteiskunnassamme. Tekoäly, digitalisaatio ja teknologia tulevat helpottamaan osatyökykyisten henkilöiden polkua työelämään ja työelämässä. Olemassa olevan työkyvyn ylläpitäminen ja hyödyntäminen ovat erittäin tärkeä kehittämisen kokonaisuus.

On muistettava myös se, että kuka tahansa voi koska tahansa olla tilanteessa, että ainoa mahdollisuus jatkaa työelämässä on teknologisten välineiden käyttö.

Vates-säätiön mielestä on huomioitava: 

Työelämä 2020 -hankkeen jatkoksi laadittava Työelämän kehittämisohjelma, jossa otetaan tärkeimmäksi aiheeksi tulevaisuuden työn johtaminen. Sisältönä olisi mm. hyvinvointitiedon syvällinen käyttö. johtamisessa ja alustataloudessa.

Selonteon toimenpide-ehdotus 16; työllistymistä edistävien tukien suuntaaminen vuorovaikutusta sisältävään ja kestävää kehitystä edistävään työhön. Ehdotus on kannatettava ja sisältöä tulee pohtia enemmän ja laatia siihen työllistymisen edistämisohjelma, samaan tapaan kuin esitetään tehtäväksi työelämän kehittämisohjelma ja elinikäisen oppimisen ohjelma.

Vaikka digitalisuus ja robotiikka helpottavat työntekoa, yhteydenpitoa, keksimistä ja nopeuttavat työvaiheiden toteuttamista, ei tekoälyn ratkaisuilla voida koskaan korvata empatiaa ja inhimillisyyttä. Nämä ovat tekijöitä, joiden olemassaolo auttaa estämään ihmisten syrjäytymistä yhteiskunnasta ja auttavat lisäämään osallisuuden tunnetta. Vaikka sosiaaliturva ajatuksellisesti on lähimpänä empatiaa, tulee työn teknologistumisen keskellä ottaa huomioon ja hyväksyä inhimillinen rajallisuus.

Lue koko Vatesin lausunto tulevaisuusselonteon osasta 2