Siirry pääsisältöön

Vates-säätiön lausunto Hallituksen esityksistä eduskunnalle laeiksi: julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ja sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta

05.02.2019

Vates‐säätiö sr on vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä edistävä edunvalvonta‐ ja asiantuntijaorganisaatio. Hallituksen esityksen osalta Vates‐säätiön näkökulma on erityistä tukea tarvitsevien, kuten vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden työllistyminen ja työllistymismahdollisuuksien edistäminen.

Hallituksen esityksessä kiitosta ansaitsee se, että aiemman lausuntokierroksen kommentit on otettu valmistelussa laajasti ja perustellusti huomioon. Synteesit on tehty asiallisesti ja selkeästi ja tarkennukset ovat selvästi parantaneet lakikokonaisuuden sisältöä ja sen ymmärrettävyyttä.

Laki julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista

Vates‐säätiön aiemmissa lausunnoissa toivomat määrittelyjen tarkennukset sisältyvät käsiteltävään lakiesitykseen. Lakiesityksessä työttömän määritelmä on mahdollisimman yksinkertainen ja huomioi työn erilaiset muodot ja henkilöiden tosiasialliset palvelutarpeet ja vastaa työelämän muutoksiin. Määritelmä tukee tulevaisuusselonteon 1 ja 2 osien esille nostamaa tulevaisuuden työn murrosta.

Palveluntuottaja ‐määritelmään on kirjattu yhteisö, säätiö tai yksityinen elinkeinonharjoittaja. Yhteisöjä ovat esimerkiksi osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö, osuuskunta ja yhdistys. Määrittely on riittävä ja takaa kolmannen sektorin toimijoiden mahdollisuudet olla mukana palvelutuotannossa.

Vates‐säätiö nostaa esille, että esityksen perusteluissa esitetyt lain tasa‐arvo‐ ja yhdenvertaisuusvaikutukset on arvioitu riittämättömästi. Yhdenvertaisuusvaikutusten arviointia tulee parantaa. Koska yhdenvertaisilla ja syrjimättömillä palvelujen järjestämisen tavoilla tuetaan muun muassa ammatinvalintaa ja työllistymistä sekä työpaikan säilyttämistä, pitää käsittelyssä olevan lain, YK:n vammaissopimuksen 27 artiklan sekä yhdenvertaisuuslain 8 §:n 1 momentin toteutumista seurata erikseen käynnistettävällä ohjelmalla.

Vates‐säätiö tukee digitaalisuuden lisäämistä palveluprosessissa, kunhan henkilökohtaiset asiointimahdollisuudet säilyvät. Lakiesityksen 5 §:ssä on säännös käyntiasiointimahdollisuudesta. Palvelut ja asiointimahdollisuudet tulee tarjota niin, että ne ovat myös heikossa työmarkkina‐asemassa olevien tarpeisiin nähden tosiasiallisesti saavutettavia. Vates‐säätiö korostaa kokonaisvastuuta ja moniammatillista tukea vaikeimmin työllistyvien palveluissa.

-----------------------

Laki alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta

Työnantajalle kohdistettu erillistuki toimii positiivisena signaalina osatyökykyisten työllistämisen tukemiseksi. Työolosuhteiden järjestelytuen säilyttäminen lainsäädännössä on työllistämisen kannalta merkittävä asia (yleinen ryhmäpoikkeusasetus). Työolosuhteiden järjestelytuen tunnettuutta työnantajien suuntaan tulee edistää laajalla tiedottamisella.

On erittäin hyvä, että lakiesityksessä on huomioitu aiemmissa lausunnoissa perustellusti esiin nostettu sosiaalisista yrityksistä säädetyn lain säilyttäminen. Sosiaalisten yritysten toimintamahdollisuuksia tulee edelleen kehittää parhaiden eurooppalaisten mallien pohjalta, erityisesti yhteisöllisyyttä korostavaan suuntaan.

------------------

Lue lausunto