Siirry pääsisältöön

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle sote-maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi

24.09.2020

Kuntoutussäätiö ja Vates-säätiö sr antavat yhteisen lausuntonsa otsikkoasiassa. Lausunnossa keskitytään erityisesti seikkoihin, jotka ovat merkityksellisiä osatyökykyisille, vammaisille tai pitkäaikaissairaille henkilöille, ja jotka tarvitsevat kuntoutuspalveluita tai muita työhön pääsyyn, työssä pysymiseen tai työhön paluuseen liittyviä palveluita.

1. Voidaanko esityksellä kaventaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja sekä parantaa palvelujen yhden-vertaisuutta? Jos ei, niin miten ehdotusta tulisi siltä osin muuttaa?

Sosioekonomiset hyvinvoinnin ja terveyden erot ovat Suomessa edelleen suuria ja Suomen terveyspalvelu-järjestelmä on yksi Euroopan eriarvoisimmista. Terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen on keskeinen tavoite sote-uudistuksessa. On huolehdittava, että sote-uudistuksessa

  • parannetaan palveluiden saatavuutta ja kehitetään palveluiden laatua ja vaikuttavuutta
  • rakennetaan palvelut ja palvelukokonaisuudet, jotka tukevat ihmisten työllistymistä, toiminta- ja työkykyä sekä huomioidaan kuntoutustarpeet. Toimenpiteet toteutetaan riittävän varhaisessa vaiheessa.
  • tuetaan ja huomioidaan erityisesti niitä väestöryhmiä, joilla on runsaasti toimintakyvyn ja työkyvyn haasteita sekä syrjäytymiseen liittyviä riskejä
  • hoito- ja palveluketjuista saadaan katkeamattomia
  • maakunnissa hyödynnetään tehokkaasti yksityistä ja kolmannen sektorin osaamista, auttamis- ja kehittämistyötä sekä palvelutuotantoa
  • järjestöjen tarjoama asiantuntijatieto, vertaistuki, kokemusasiantuntijuus, innovaatiotoiminta, kumppanuudet sekä järjestöjen tarjoamat palvelut integroidaan hoito- ja palveluprosesseihin sekä palvelurakenteisiin näiden saumattomana osana.
  • Järjestölähtöisyyttä on vahvistettava huomioiden HALI ry:n, Kuntaliiton ja SOSTEn ehdotukset, joi-den mukaan sote-maakunnan on tunnistettava ja kartoitettava alueensa sote-järjestöt, nimettävä järjestöyhteistyölle vastuutaho ja yhteistyöelin, varmistettava palveluohjauksessa järjestöjen ja tukea tarvitsevan ihmisen toistensa löytäminen sekä huolehdittava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimivista rakenteista.

On tärkeää, että sote-maakunnat pystyvät huomioimaan alueen erityispiirteet, alueelliset palvelutuotannon mahdollisuudet ja palvelutuottajat niin, että palveluiden järjestäminen ja tuotanto alueella on mahdollisimman kustannustehokasta ja vaikuttavaa.

Lue Vates-säätiön ja Kuntoutusäätiön koko yhteinen lausunto (pdf aukeaa uuteen välilehteen)

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!