Siirry pääsisältöön

Vates-säätiön lausunto hallituksen esityksestä kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta

19.03.2020

Tiivistelmä lausunnosta:

HE 13/2020 vp / Asiantuntijalausunto

Hallituksen esityksen ydinkohdat kuntouttavan työtoiminnan muuttamisesta liittyvät toiminnan järjestämisen ja tuottamisen sääntelyn tarkentamiseen sekä toiminnan tavoitteiden ja sisällön täsmentämiseen. Sama koskee työhönvalmennuksen tiiviimpää liittämistä osaksi palvelua. Nämä ovat erittäin tervetulleita, sillä käytännön toteutustavat vaihtelevat suuresti. Lakiesitys ei yksistään tuo yhtenäisyyttä nykyisiin vaihteleviin käytäntöihin eri kunnissa, mutta antaa mahdollisuudet yhteistoimintaan ja näkee kuntouttavan työtoiminnan kokonaisvaltaisena palveluna, ei vain työtoimintana.

Esityksen 13 §:ssä esitetään kuntouttavan työtoiminnan toteuttaminen. Järjestöiltä hankittava ohjaus- ja valmennuspalvelu on erityisen kannatettavaa, koska kolmannen sektorin toimijoilla on sitä erityisosaamista, jota erityistä tukea työllistymiseensä tarvitsevien henkilöiden ohjaus ja valmennus edellyttää.

Kuten hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, julkisten työvoimapalvelujen puute ei saisi yksin ratkaista sitä, että asiakas ohjataan kuntouttavasan työtoimintaan. Ei myöskään pelkästään pitkittynyt työttömyys.

Lakiesityksen 9 §:ssä kirjatut aktivointisuunnitelman ja työllistymissuunnitelman tavoitteet ovat oikeat. Vates-säätiön toteuttamassa työllistämisyksiköihin kohdistuneessa tutkimuk-sessa huomattiin, että palvelujen tavoitteena ei läheskään aina ole työllistyminen, tai että tavoite on epäselvä. 

Ehdotetut muutokset ovat oikeita, mutta Vates-säätiö haluaa kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

  • Moniammatillisen yhteistyön toteutuminen sekä tiivis yhteys aktivointisuunnitelmasta toteuttajaan ja ohjauksen tuottajaan tulisi kirjata lakiin selkeästi. 
  • Sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntouttavan työtoiminnan keskinäinen suhde on edelleen epäselvä. Jo usean vuoden ajan tavoitteena on ollut, että kuntouttavasta työtoiminnasta pitäisi olla tiiviimpi polku kohti työllistymisen tukea, mutta asiakasmäärän kasvu ja palvelujen osittainen sekaantuminen aiheuttavat ”vuotoa” päinvastaiseen suuntaan. Sekaannuksia tulee mm. työhallinnon palvelujen, kuten työkokeilun kanssa. Yksi vaihtoehto olisi työkokeilun sisällöllinen kehittäminen.
  • Osaamisen kartoittaminen ja tukeminen tulee lisätä osaksi työ- ja toimintakyvyn arviointia.
  • Kuntouttavan työtoiminnan irrottaminen kuntien valtionosuusperusteista tulee selvittää.
  • Vammaispalvelulain uudistus on edelleen kesken ja työtoiminnasta tehtiin uusi selvitys Osatyökykyisille tie työelämään -hankkeen yhteydessä. Tämä selvitys otettaneen huomioon ainakin lain toimeenpanossa.
  • Kuntakokeilulainsäädännön huomioiminen on myös tärkeää, jotta tätäkin kautta pystytään turvaamaan palvelujen saumaton kokonaisuus. 

----------------------------------------------------------------------------

Vates-säätiön lausunnon kokoamisessa ovat olleet mukana säätiön taustayhteisöistä Lihastautiliitto, Sininauhaliitto, Silta-Valmennusyhdistys ry ja Kokkotyö-säätiö. 

Lue koko lausunto kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta