Siirry pääsisältöön

Ylöjärvi tukenut työosuuskunta Taidokkaan perustamista

1/12/2017

Kuva: Siina VättöTeksti: Siina Vättö, Aspa-säätiö ja Tiina Jäppinen, Vates-säätiö
Kuva: Siina Vättö

Aspa-säätiö ja Ylöjärven kaupunki ovat yhteistyökumppaneita Osallisuutta osuuskunnista -ESR hankkeessa. Siinä on kehitetty osatyökykyisten ihmisten työelämäosallisuutta valmentamalla osallistujia perustamaan työosuuskunta ja käynnistämään toiminta. Hankkeen tuloksena Ylöjärvellä on käynnistynyt 2016 Osuuskunta Taidokkaat. Osuuskunnan tavoitteena on tarjota jäsenilleen kuntoutumista, työtä ja hyvinvointia. Hanke toimii Ylöjärvellä 2015-2017.

Taidokkaat on paikallinen osuuskunta, joka tuottaa monipuolisia palveluita kotitalouksille, yrityksille ja yhteisöille. Esimerkkeinä Taidokkaiden palveluista ovat kotityöpalvelut, henkilöstövuokraus ja it-tuki.

Taidokkaiden tavoitteena on taata asiakkailleen laadukkaita palveluita, työllistää paikallisia osaajia ja tuottaa yhteisöllistä hyvinvointia. Taidokkaat tekevät myös vapaaehtoistyötä vanhusten parissa. Osuuskunta on saanut Yhteiskunnallisen yrityksen statuksen.

Jotta osatyökykyisten ihmisten osuuskunta on voinut käynnistyä, se on tarvinnut hankkeen valmennuksen lisäksi tukea myös kaupungilta.

- Koska kyseessä oli yhteistyöprojekti, projektin puitteissa kaupunki antoi osuuskunnan pakollisia käynnistämiskuluja varten 1500 euron avustuksen. Osuuskunnan tarjoamia töitä on markkinoitu kaupungin työntekijöille, jotta he voivat yksityistalouksina halutessaan hankkia palveluita osuuskunnalta. Jos on ollut mahdollista, joitain palveluita on hankittu osuuskunnalta myös kaupungin toimesta. Esimerkkinä tästä on IT-opastus sosiaalitoimiston asiakkaille. Kaupunki on myös tarjonnut osuuskunnan käyttöön kokoustiloja, kertoo Ylöjärven kaupungin terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti (kuvassa).

Aspa-säätiön hanketyöntekijä Siina Vättö sanoo, että vaikka osuuskunnan alussa saatu avustus oli kaupungin mittakaavassa pieni, oli se osuuskunnalle ratkaisevan tärkeä.

- Avustuksella osuuskunta sai maksettua pakolliset käynnistämiskustannukset esimerkiksi työterveysmaksun ja vakuutuksen, jotta toiminta voitiin käynnistää. Lisäksi avustuksella saatiin hankittua välttämättömiä työvälineitä, sanoo Aspa-säätiön hanketyöntekijä Siina Vättö.

- Osuuskunta on jäsenten omistama yritys. Tämän osatyökykyisten ihmisen osuuskunnan jäsenet ovat pienituloisia, eikä heillä ollut itsellään mahdollisuutta sijoittaa alkupääomaa, jolla toiminta olisi voitu käynnistää. Kaupungin antama avustus helpotti huomattavasti toiminnan käynnistämistä, jatkaa Vättö jatkaa.

Terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti uskoo, että Ylöjärvi pystyy lisäämään osuuskuntamallilla osatyökykyisten kuntalaisten hyvinvointia.

- Ylöjärvi hyötyy siitä, että kaikki kuntalaiset voivat voimaantua ja saada elinvoimaa. Tiedetään, että työllistyminen lisää hyvinvointia. Osuuskuntamalli tuo elinvoimaa ja hyvinvointia kuntaan, sanoo Anne Santalahti.

Hän pitää myös Taidokkaiden tekemää vapaaehtoistyötä tärkeänä hyvinvoinnin lisääjänä.

- Kunta voi tältä osuuskunnalta tilata aika vähän, koska sen palvelut ovat suunnattu lähinnä kotitalouksille. Kuntalaiset sen sijaan voivat kotitalousasiakkaina hankkia palveluita osuuskunnalta. Henkilökohtaisesti olen käyttänyt kotitalousasiakkaana koiranhoitopalvelua, kertoo Santalahti.

Osuuskunta markkinoi pääsääntöisesti itse itseään, mutta Santalahti sanoo, että kunnan työntekijät voivat kuitenkin olla apuna vinkkaamassa osuuskunnan palveluista.

Santalahti suosittelee myös muita kuntia tukemaan Ylöjärvellä toteutunutta osuuskuntamallia:
- Tällä tavalla luodaan hyvinvointia. Osatyökykyiset työllistyvät. Kuntalaiset voivat saada uusia lähipalveluita. Yhteisöllisyys lisää hyvinvointia, hän sanoo.

Hanketyöntekijä Siina Vättö kertoo, että samaa kertovat Osuuskunnan Taidokkaiden jäsenet.

- Osuuskunnan mahdollistama yhteisöllisyys merkitsee heille yhdessä olemista, toisten kannustamista, tukea aroille ja ujoille henkilöille, yhteistä ideointia, töiden tekemistä ja niissä onnistumista. Tässä osuuskunnassa yhteenkuuluvuuden tunne on voimakas.

Taidokkaiden jäsenet ovat kokeneet tärkeäksi, että saa kuulua rehelliseen, ahkeraan ja luovaan porukkaan, jossa on iloa ja huumoria.

- Taidokkaiden jäsenille tehdyn kyselyn mukaan osuuskunnassa toimiminen on tuonut elämään toiveikkuutta, tavoitteellisuutta, yhdenvertaisuutta ja elämänlaadun parantumista. Myös rohkeus, sosiaaliset taidot ja arvostus itseä kohtaan on lisääntynyt. Työllistymisen myötä taloudellinen hyvinvointi on lisääntynyt. Jotkut ovat kokeneet terveydentilansa kohentuneen, josta kertoo esimerkiksi lääkityksen vähentäminen ja harvennetut terapiakäynnit. Hyvät kokemukset ovat kasvattaneet rohkeutta tarttua töihin, kohdata uusia ihmisiä ja luottaa itseensä, listaa hanketyöntekijä Siina Vättö Taidokkaat työosuuskunnasta koituneita hyötyjä.

Tälle palstalle on koottu vanhoja artikkeleita osatyökykyisten henkilöiden työllistämisestä osana Kyvyt käyttöön 100 -kampanjaa.


09.08.2017

Vajaakuntoisten työllistämisen edis­tämissäätiö aloitti yhdessä paikallis­projektien kanssa kaksi vuotta sitten EU-rahan turvin projektin, jolla se pyrki saamaan vam­maisia lisää työelä­mään. Vai onko pula enemmän tekijöistä kuin työstä, sillä projektin avulla jo lähes 300 vammaista on nykyään mukana työelämässä eri puolilla Suomea. - Työnantajat ovat olleet tyytyväisiä. Pahin este on aino­astaan maamme joustamaton eläke­lainsäädäntö, projek­tipäällikkö Leena Sariola sanoo.

Tuettu työllistäminen tuonut vammaisille liki 300 työpaikkaa (Nykyposti 1998)

09.08.2017

S-ryhmä on mukana toteut­tamassa maamme ensimmäistä turvavalvojakoulutusta yhdes­sä Jyväskylän yliopiston täy­dennyskoulutuskeskuksen, Data Check Oy:n, Anttila Oy:n, Uudenmaan oppisopi­mustoimiston, Vajaakuntois­ten työllistämisen edistämisäätiön ja Kynnys ry:n kanssa

Turvavalvojat vahvistavat kaupan turvallisuutta (Ässä 1997)

08.08.2017

Mäntsäläläinen Tarja Tanskanen, 19, on päässyt työelämän makuun oppisopimuskoulutuksen kautta, vaikka entisinä aikoina hänelle olisi saatettu tarjota työkyvyttömyyseläkettä. Vastaisuudessa työkyvyttömyyseläkkeellä olevallakin voi olla entistä paremmat mahdollisuudet työhön oppisopimuksen avulla.

Oppisopimus on Tarja Tanskasen tie työelämään (Tukiviesti 1997)

08.08.2017

Uudenmaan erityishuoltopiirin aluejohtaja Sinikka Männistö-­Haili pitää Pomaisten mallia erit­täin onnistuneena ja hyvänä esi­merkkinä muuallakin noudatetta­vaksi. - Mielestäni he ovat kohdan­neet kuntalaisen oikealla tavalla. Pornaisissa ollaan ajan tasalla näissä asioissa, edelläkävijyyteen on uskallusta.

Pornaisissa järjestettiin vammaisille oikeita töitä (Uusimaa 1997)

08.08.2017

Selkävaivat vaativat Tuija Varilan vaihtamaan ammattia. Osapäiväraha auttoi muutoksen aikana

Selälle sopivaan työhön (Kela Elämässä 2013)

07.08.2017

Sairastuttuaan paniikkihäiriöön ja julkisten paikkojen pelkoon Päivi Westerlund menetti työkykynsä. 46-vuotiaana hän oli ollut jo kolme vuotta poissa työelämästä. Taskussa oli määräaikaiset eläkepaperit eli Päivi sai Kelasta kuntoutustukea. Lääkityksen ja terapian avulla paniikkikohtaukset saatiin hallintaan. Työelämään palaaminen ei kuitenkaan olisi onnistunut omin voimin pitkän tauon jälkeen.

Värit palasivat elämään (Kela Elämässä 2013)

07.08.2017

Pakkaaja Tuija Laukkanen on pystynyt jatkamaan työtään kuntoutuksen avulla. – Työkyvyn ylläpitäminen on pitkäjänteistä työtä. Onneksi olen tuntenut monet työntekijät työhöntulotarkastuksesta saakka, työterveyshoitaja Helena Joas sanoo.

Tuija tahtoo pitää kiinni työkyvystään (Kela Elämässä 2012)

07.08.2017

Anna-Marja Arvassalo toteaa, että sekä itsetuntemukseni että oman­arvontuntoni ovat lisääntyneet. Olen oppinut suojelemaan itseäni paremmin. En enää yritä tehdä kaikkia asioita kerralla ja osaan sanoa ei. Tein myös konkreettisia muutoksia työssäni - luovuin muun muassa yhdestä tehtäväkokonaisuudesta.

En epäröinyt hetkeäkään (Kela Elämässä 1/2009)

04.08.2017

Lait ja asenteet tuovat mutkia matkaan: Lain mukaan työ­nantajan tulee kustantaa pal­kollisensa työkyvyttömyyselä­ke. Maksuvelvoite on porras­tettu: mitä isompi firma, sitä suurempi maksu.

Vammainen pärjää työssä siinä kuin vammatonkin

04.08.2017

Kehitysvammaisille pyritään löytämään työpaikkoja tuetun työllistämisen avulla. Tätä varten· eri puolilla maata on menossa kymmenen tuetun työllistymisen hanketta. Tuettu työllistäminen tarkoittaa, että työntekijä ja työnantaja saavat apua tukihenkilöitä, kunnes vammainen työntekijä selviytyy itsenäisesti työtehtävistään.

Yhä useampi kehitysvammainen työskentelee tavallisessa työpaikassa

04.08.2017

Jouko Dahlmanilla todettiin epilepsia kansakoulussa. Se ei kuitenkaan ole estänyt häntä tekemästä työhön. Nyt, 30 vuoden hoidon jäl­keen, hän on täysin parantunut.

Jouko Dahlman tietää omasta kokemuksesta: Epilepsia ei estä työntekoa (Riihimäen Uutiset 1996)

03.08.2017

Vajaakuntoisten syrjäytyminen huolestuttaa Oulussa. Kuurojen työnsaantia vaikeuttaa eniten muiden ihmisten asenteet. Monet kuurot siirtyvätkin työkyvyttömyyseläkkeelle jo hyvin nuorena, minkä seurauk­sena he sulkeutuvat lähes täysin työmarkkinoiden ulkopuolelle.

Tervatulli työllistää kuuroja (Pohjolan työ 8.11.1998)

03.08.2017

Jyväskyläläisen Olli-Pek­ka Lassinpellon elämä kääntyi tammikuussa va­kaille raiteille, kun hän kuittasi elämänsä ensim­mäisen oikean palkan. Enti­nen harjoittelupaikka, Jyväskylän yliopiston täydennyskou­lutuskeskus, on nyt virallisesti miehen työpaikka.

Tuettu työllistyminen nosti raiteilleen (Keski-Suomalainen 1996)

03.08.2017

Petra Kuparinen leikittää lapsia ja kattaa pöytiä kolmena päivänä viikossa Sillankorvan päiväkodissa Kuokkalassa. Jyväskylässä usean vuoden ajan pyörinyt projekti on työllistänyt kehitysvammaisia avustajiksi esim.päiväkoteihin ja vanhustenhuoltoon.

Petra tykkää täsmäkoulutuksesta ja työstään (Keski-Suomalainen 1998)

03.08.2017

Kati Pitkäaho iloitsee työstään McDonald'silla. Kati aloitti Jyväskeskuksen McDonald'silla ensin työkokei­lun, joka muuttui nopeasti työ­suhteeksi. - Kuulun nyt henki­lökuntaan, Kati iloitsee työasus­saan.

Roskat ja liat saavat Katilta kyytiä (Keski-Suomalainen 1997)

03.08.2017

Kouvolalainen Jani Lahtela työllistyi CTS Engtec Oy:ön palvelukseen. Vates-säätiö valitsi CTS Engtec Oy:n Vuoden esimerkilliseksi työllistäjäksi. Yritys on tehnyt tiivistä yh­teistyötä paikallisen Parik-säätiön kanssa ja·-työllistänyt sää­tiön valmentamia, vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä.

Tasajalkaa hyppien töihin (Kouvolan Sanomat 2011)

02.08.2017

Lieksan Saha Oy on ansiokkaasti toteuttanut tasa-arvoista työvoimapolitiikkaa. Lieksan Seudun Invalidit ry palkitsi Lieksan Sahan kunnia­kirjalla, koska yritys on edistä­nyt tasa-arvoa työllistämällä jo vuosien ajan vammaisia.

Lieksan Saha edelläkävijä vammaisten työllistämisessä (Lieksanlehti 1997)

02.08.2017

Artikkeli vuodelta 1997 kertoo cp-vammaisesta yrittäjästä, joka avasi avasi lahjatavarapuodin Ouluun. - Suhtaudun toiveikkaasti tulevaisuuteen, vaikka minua onkin yritetty monasti lyödä henkisesti maahan, sanoo 30-vuotias Pirjo Hernesniemi.

Vammainen yrittäjä suhtautuu toiveikkaasti tulevaisuuteen (Länsi-Savo 1997)

02.08.2017

Artikkeli vuodelta 1996 kertoo siitä, ettei vammautumisen tarvitse merkitä työstä tai opiskelusta luopumisesta. Artikkelissa on haastateltu lihastautia sairastavaa 25-vuotiasta Johan Kullasta, joka opiskeli tuolloin Otaniemen Teknillisessä Korkeakoulussa.

Pyörätuoli ei estä työntekoa (Aamulehti 1996)