Kykyviisari osoittaa työ- ja toimintakyvyn parantuneen PARTYn aikana

PARTY- Parempaa työ- ja toimintakykyä -osahankkeisiin osallistuvien asiakkaiden työ- ja toimintakyky on kehittynyt parempaan suuntaan kahden hankevuoden aikana. Tämä selviää Kykyviisari-kyselyn tuloksista. Asiakkaat ovat olleet hankkeen kautta mm. kuntouttavassa työtoiminnassa ja erilaisissa työ- ja toimintakykyä parantavissa ryhmissä, työkokeilussa ja palkkatuetussa työssä.

Kuudessa PARTY-osahankkeessa on käytetty Kykyviisaria asiakkaiden tilanteen kartoittamiseen ja työ- ja toimintakyvyn arviointiin sekä mahdollisten muutostavoitteiden asettamiseen. Työterveyslaitoksella kehitettävä Kykyviisari auttaa myös hankkeen työntekijöitä oman toiminnan arvioinnissa ja raportoinnissa. Kykyviisari on käytössä kaikissa ESR-rahoitteisissa toimintalinja 5:n hankkeissa.

PARTY-hankekokonaisuudenTurun, Salon, Rauman, Euran, Eurajoen ja Someron osahankkeissa 353 asiakasta täytti Kykyviisari-kysymyslomakkeen v. 2015, kun hanke käynnistyi. Asteikolla 1-10 vastanneiden oma arvio työkyvystään vaihteli välillä 4,6 - 7,2. Toimintakyvyssä oli vaihtelua vähemmän: 6,4 - 7,3. Osallisuus sai vastaajilta korkeimmat lukemat, 7,4 - 9,1. Toimintakyky jaettiin vielä neljään osa-alueeseen, joita ovat mieli, arki, taidot ja keho. Näistä mieli ja taidot saivat vastanneilta asiakkailta korkeimmat pisteet, kehon toimintakyky puolestaan koettiin alhaisimmaksi. Työkyky parani kaksi, toimintakyky kolme yksikköä

Kysely toistettiin kesäkuussa 2017. Kahden osahankkeen seurantatuloksia ei voida esittää, koska vastaajien määrä oli alle 10. Muissa neljässä osahankkeessa omaa työ- ja toimintakykyä sekä osallisuutta arvioi 149 vastaajaa, jotka olivat täyttäneet kyselyn myös alkutilanteessa. Lähtötilanteessa työkyvyn arvion keskiarvo oli 6,1, seurannassa 6,3. Toimintakyky sai alkuvaiheessa arvion 6,8, kesäkuussa 2017 se oli 7,1. Osallisuuden kokemisen lukemat olivat 8,8 ja 8,7.

Eniten muutosta toimintakyvyssä oli tapahtunut taitojen osalta, kahdessa osahankkeessa arvio oli selvästi laskenut, kahdessa taas parantunut. Kehon osalta isoa muutosta ei ollut tapahtunut yhtä osahanketta lukuun ottamatta, jossa kehon toimintakyky koettiin selvästi heikommaksi kuin lähtötilanteessa.

Työkyvyn arvioinnista ja sen tavoista on käyty vilkasta keskustelua hankkeen sisällä ja laajemminkin. Työkyvyn arvioinnin kehittäminen on mukana myös tulevissa lakimuutosehdotuksissa.

Työ- ja toimintakykyä arvioivia erilaisia mittaristoja on käytössä lähes 100. Arviointi kaipaa yhtenäistämistä. Tähän haasteeseen Kykyviisari pystynee osaltaan vastaamaan.

Lähde: Työterveyslaitos / Kykyviisari
Yhteenveto: Kati Savela, Vates-säätiö, PARTY-osahanke