PARTYn uutiset

Monialaisen yhteistyön työttömän tukena on jatkuttava

ma 19. maaliskuuta 2018 08.28.00

Pitkäaikaistyöttömille tarjolla olevien palveluiden suuntaaminen ja niihin ohjaus sekä monialainen palvelu ovat esimerkkejä asioista, joiden toimivuuteen PARTY-hankkeessa tartuttiin. Kyse on tärkeästä asiasta, jonka merkitys on tunnustettu niin Kelassa kuin ministeriötasollakin. Mm. PARTYn kokemukset ovat käytettävissä toimivien mallien käyttöön ottoon eri puolilla Suomea.

PARTY-hankekokonaisuudessa avainasemassa olivat kuntoutuskoordinaatio, ohjausosaaminen sekä sosiaalisen, lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen kehittäminen. Kehitimme myös työ- ja toimintakyvyn arviointimalleja.
PARTY aloitettiin keväällä 2015 tarpeista kehittää TYPien eli työllistymistä edistävien monialaisten yhteispalveluiden työtä. Työllisyystilanne on muutamassa vuodessa parantunut, mutta hankkeen kohderyhmillä, pitkäaikaistyöttömillä ja osatyökykyisillä henkilöillä, on edelleen erilaisia tuen tarpeita. Tavoitteenamme on ollut tukea heitä mahdollisimman laaja-alaisesti kohti työelämää, joko ensimmäiseen työpaikkaan tai pitkittyneen työttömyyden jälkeen. Pyrimme löytämään toimivia tapoja toteuttaa sosiaalisen kuntoutuksen palveluita, ryhmätoimintaa sekä päihde- ja mielenterveysongelmiin liittyvää tukea. Fokus on ollut muissa kuin puhtaasti työelämäpalveluissa, kuten suorassa työnhaun tuessa.

Kuntoutuksen koordinaatio ja työttömien terveydenhuolto nousivat keskeiseen rooliin, samoin työ- ja toimintakyvyn arviointikeinot. Miten ihminen itse hahmottaisi voimavaransa yhteistyössä ammattilaisten kanssa, jotka tukevat hänen työhön pääsyään? Jokaisen työnhakijan senhetkisten voimavarojen, kuten työkyvyn kartoittaminen on tärkeää. Ei keskitytä vain siihen, mitä rajoitteita työkyvyssä mahdollisesti on, vaan etsitään vahvuuksia ja niiden hyödyntämisen tapoja.

TYPien palvelut ovat olleet viranomaistyötä, jolla ei pääse kovin lähelle ihmisen arkea ja siellä piileviä toimintakyvyn tai työllistymisen rajoitteita tai terveydentilaa. Siksi tarvittiin PARTYn sisältämiä kokeiluja toiminnoista, jotka tarjoavat asiantuntijatuen ohella mm. vertaistukea ja konkreettisia hyvinvointia edistäviä palveluita ja toimintaa. Hankkeen kolmen vuoden aikana minulle aikuis- ja perhetyön päällikkönä ja koko hankehenkilöstölle on kristallisoitunut, että nämä toiminnat ovat keskeisiä palikoita, joilla työkyvyn säilymistä ja sitä kautta työllistymistä voidaan edistää. Aktiivisuusranneke, kuntosaliryhmät, kulttuurivierailut, sosiaalisen kuntoutuksen ryhmät, työtoiminta kierrätyskeskuksessa ja puistoalueiden kunnostus ovat esimerkkejä toimista, joilla ihmisten vahvuuksia ja voimavaroja on nostettu esiin.

Vaikka nämä monialaiset yhteispalvelut lakkaavat olemasta nykyisessä muodossaan ja nimellään maakuntauudistuksen myötä, on varmasti mahdollista ja erittäin tarpeellista, että niiden puitteissa kehitettyjä toimintoja juurrutetaan osaksi alueen työllisyydenhoitoa. Pääsen seuramaan tätä aitiopaikalta, sillä olen mukana Satasote- eli Satakunnan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa. Työllisyys- ja sote-palvelut ovat vahvasti agendalla, mm. kolmen kuntoutusta kehittävän hankkeen kautta. On syntynyt ymmärrys siitä, että osatyökykyisille suunnatut palvelut pitää rakentaa omana kokonaisuutenaan. Tahto monialaisen palvelun jatkamiseen on olemassa. Ministeriöissä on tuotu esiin toive, että monialainen yhteistyö jatkuu.

PARTY-hankekokonaisuuden päättyessä on helppo hahmottaa osa-alueet, joiden kehittämiseen pitää seuraavaksi tarttua. Tällainen on ainakin perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon yhteistyön tiivistäminen. TYP-palvelut on tähän asti suunnattu rajatuille asiakasryhmille, mutta jatkossa monialaisia palveluita ei ehkä - ja toivottavasti - rajata kovin tiukasti. Asiakkaiden todellisen palveluntarpeen pitää olla peruste palveluun pääsylle, ei se, kauanko hän on ollut työttömänä tai muu ulkoisesti määritelty kriteeri.

Ei ole uusi asia ammattilaisten keskuudessa, että palvelut tiedetään toimiviksi, mutta niiden yhteensovittaminen ja osaaminen niihin ohjaamisessa on se kipukohta, johon ratkaisuja pitää löytää. Tämän takia olemme PARTYssakin järjestäneet koulutusta niin terveydenhuollon, TE-toimiston kuin sosiaalialan asiantuntijoillekin, kutsuneet heidät yhteisen aiheen äärelle: asiakkaan ohjaamiseen tämän tilanteeseen sopivimpiin palveluihin.

Olemme olleet tyytyväisiä siihen, että Kelasta on tullut todella sitoutunut asiantuntijataho monialaisessa palvelumallissa. Sen henkilöstö on osallistunut aktiivisesti ammatillisen kuntoutuksen ja TYP-toiminnan kehittämiseen. Myös esimerkiksi kuntoutuksen ja muut palveluntuottajat ovat huomioineet osatyökykyiset ja työttömät tarjonnassaan. Tämä on ilahduttavaa, sillä suurin osa heistä on juuri Kelan, ei yksityisen työeläkeyhtiön kuntoutuksen piirissä.

Valinnanvapaudesta maakuntauudistuksessa keskustellaan paljon, mutta on pidettävä mielessä, että palvelujärjestelmämme vastaa osatyökykyisten ihmisten tarpeisiin, tapahtuipa se valinnanvapauden kautta tai muuta reittiä. Tekemissämme asiakastyytyväisyyskyselyissä olemme havainneet huolta siitä, että kasvokkain annettava palvelu muuttuu tyystin digitaaliseksi. Palvellaan itse itseään sähköisissä järjestelmissä. Näin ei tietenkään saa käydä! Oikeita kohtaamisia tarvitaan, ja mieluiten yksi asiantuntija, joka tuntee asiakkaan koko tilanteen ja ottaa kopin, jos tämä on vaarassa kadota palveluiden ulottumattomiin.

Liian moni on jo jäänyt ilman kuntoutusta, koska ei ole tiennyt, että on oikeutettu sellaiseen. Ihmiset luulevat vielä yleisesti, että kaikilla viranomaisilla, Kelalla, TE-toimistolla, lääkärillä jne. on hänestä tiedot, joiden perusteella häntä voidaan neuvoa vaikka juuri esimerkiksi kuntoutukseen hakemisessa. Näin ei ole. Siksi tarvitaan edelleen vuoropuhelun vahvistamista eri toimijoiden välillä. Pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten ihmisten ei saa antaa kadota jonnekin, koska heidän kanssaan toimivat eivät tunne muita palveluita ja osaa ohjata heitä niihin. Tai eivät tunnista heidän tarpeitaan. Kuka ottaa kopin?

Saila Hohtari
Rauman aikuis- ja perhetyön päällikkö
PARTY-hankkeen hankejohtaja

ESR-osarahoitteinen PARTY-hankekokonaisuus päättyy maaliskuun 2018 lopussa. Vatesilla oli PARTYssa oma osahanke. Muita osahankkeita oli 8.

Linkki PARTY-loppujulkaisuun, jossa Saila Hohtarin kirjoitus lyhennettynä.