Työllistämisen kehittämispäivät
   Helsinki 15. - 16.11.2017
   Kuopio 24. - 25.10.2017 mennyt
 

Työllistämisen kehittämispäivät

Aika: 24. - 25.10.2017
Paikka: Scandic Kuopio, Satamakatu 1, Kuopio

Ohjelmamuutokset mahdollisia.

Ohjelma tiistai 24.10.2017

8.30  Ilmoittautuminen ja aamukahvit

klo 9.30

Tervetuloa Vates-säätiön puolesta
Johtaja Jaana Pakarinen

Tervetuliaissanat tapahtuman yhteistyökumppanin Kevama Oy:n puolesta
Toimitusjohtaja Vesa Saramäki

Avauspuheenvuoro
Kansanedustaja Markku Rossi

Järjestöt mukana muutoksessa
Erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

11.30   Lounas

klo 12.30

Rinnakkaistyöryhmät 1 - 5

(Valitse yksi työryhmä)

Työryhmä 1.
Työhönvalmentajien työkalupakki - viestintä

Vetäjinä kehittämiskoordinaattori Anne Korhonen, Vates-säätiö sr
ja hankepäällikkö, toimittaja Tiina Jäppinen Tiedolla vaikuttaminen -hanke, Vates-säätiö sr

Mietitkö usein, miten kertoisit omasta työstäsi ja tarjoamastasi palvelusta henkilö-, maksaja- ja työnantaja-asiakkaillesi? Mitkä ovat työsi pääviestit ja miten ne tulisi muotoilla? Työryhmässä rakennetaan oma hissi- / markkinointipuhe ja työstetään konkreettinen, toiminnallinen harjoitus oman työn tueksi. Työryhmä on suunnattu ohjaus- ja valmennustyötä tekeville ammattilaisille.


Työryhmä 2.
Alueelliset työllistymismallit - Savon OTE -hanke
Vetäjänä projektikoordinaattori, Jukka Ripatti, Savon OTE-kärkihanke

Savon OTE -hanke on mukana hallituksen Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihankkeessa, joka toteuttaa hankkeen osiota ”Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen”. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) rahoittaa hanketta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toimii hankkeessa koordinoijana. Savon OTE -hankkeen osalta projekti on käynnistynyt varsinaisesti huhtikuussa 2017. Hankkeessa vastataan kärkihankkeen kaikkiin kolmeen teemaan: Työtoiminnasta töihin, Opinnoista töihin ja Osallisuutta tukeva toiminta. Pääpaino Savon OTE -hankkeessa on kuitenkin osallisuutta tukevan toiminnan kehittämisessä.

Hankkeessa Vaalijalan kuntayhtymä pilotoi palveluita ja luo ylimaakunnallisia toimintamalleja kehitysvammaisille neljällä paikkakunnalla:
- Kuopiossa kehitetään jalkautuvaa päivätoimintaa
- Varkaudessa ja Pieksämäellä kehitetään klubitoimintaa
- Mikkelissä luodaan mallia jalkautuviin vertaistuellisiin ryhmiin.

Hankkeessa kehitettävät palvelut ovat matalan kynnyksen osallisuutta ja toimintakykyä tukevaa toimintaa niille heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille, jotka nyt jäävät palveluiden ulkopuolelle ja ovat siten syrjäytymisvaarassa. Kokonaisuutena luodaan mallia toimintakykyarvioon, joka tähtää osatyökykyisten työllistymiseen. Myös tuetun työn kehittäminen ja malli oppilaitosyhteistyöhön kuuluvat hankkeen tavoitteisiin.

Tule kuulemaan ja keskustelemaan ja ottamaan oppia omalle työllesi!


Työryhmä 3.
Dialoginen ohjaus työllistymisen tukena
Vetäjänä toimitusjohtaja Sirpa Eklund, PosiVire Oy

Sosiaalinen yritys Posivire Oy on toimintansa aikana auttanut useita satoja vaikeasti työllistyviä henkilöitä onnistuneesti ja pitkäkestoisesti työelämään. PosiViren malli perustuu toisaalta aloitustyöpaikoiksi soveltuvien työtehtävien ja –yhteisöjen paikantamiseen ja toisaalta – erityisesti – työllistettävien henkilöiden dialogiseen ohjaukseen. Jokainen posivireläinen on aloittanut suoraan aidossa työyhteisössä ja -tehtävässä, edeten tavoitteiden, toiveiden, voimavarojen ja osaamisen mukaisesti (mahdollisen) työkokeilun kautta palkkatuettuun työpaikkaan ja aikanaan uusiin työtehtäviin ulkoisen työnantajan palkkalistoilla tai mahdollisesti uutta ammattia opiskelemaan.

Toimintamalli perustuu kunkin henkilön oman motivaation ja voimavarojen vahvistumiseen, mistä johtuen tulokset ovat olleet erinomaisia. Malli on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta.

Työryhmässä esitellään toimintamalli ja sen tuloksia sekä keskustellaan mallin hyödyntämis- ja jatkokehitysmahdollisuuksista.


Työryhmä 4.
Vertaisuus ja mentorointi yrittäjyydessä
Vetäjinä hankepäällikkö Sinikka Winqvist ja hankekoordinaattori Jenni Kuusela, 
Yritystä!-hanke/ Invalidiliitto

Mentoroinnissa kokenut ja osaava henkilö, mentori, antaa ammatillista tukea ja sparrausta kehittymishaluiselle ja -kykyiselle henkilölle. Mentorointi on havaittu erittäin tehokkaaksi tueksi yrittäjille. Vammaisen henkilön kohdalla sekä varsinaisen yritystoiminnan mentorointi että kokemusasiantuntijan antama vertaistuki ovat tärkeitä.

Yritystä!-hankkeen tarkoituksena on kehittää ja edistää vammaisten henkilöiden työllistymistä yrittäjyyden avulla sekä tukea vammaisten yrittäjien hyvinvointia ja jaksamista. Hanke kehittää vertaisverkostoja ja kouluttaa ja järjestää mentorointia.

Mitä vertaisuus yrittäjyydessä merkitsee, minkälaista tukea vammainen tai pitkäaikaissairas yrittäjä toiselta vertaisyrittäjältä saa? Entä millainen on mentorin ja aktorin työskentelytapa joka perustuu luottamukseen ja vapaaehtoisuuteen ja mitä kaikkea se pitää sisällään? Työryhmässä esitellään ja ideoidaan näitä aiheita ennakkoluulottomasti.

 


Työryhmä 5.
Palvelutuotteistus 1. - Palvelutarpeen arviointi

Vetäjinä asiantuntija Sirpa Salmenautio, Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto ja
kehittämispäällikkö Jukka Lindberg, Vates-säätiö sr

Tuotteistaminen on palvelun ja siitä asiakkaalle muodostuvan arvon kiteyttämistä sen eri osien vakioimisella, määrittämisellä ja kuvaamisella. Tavoitteena on yhteisen ymmärryksen muodostuminen, mikä helpottaa sekä asiakkaan kanssa käytävää keskustelua että toimintojen organisointia ja laadun varmentamista.

Tuotteistamisessa määritellään palvelun asiakaslupaus, kuvaus siitä, mitä asiakas voi palvelulta odottaa ja saada. Että lupaus olisi asiakkaalle tarkoituksenmukainen, tulee sen perustua palvelutarpeen arviointiin.

Työllisyyspalveluiden parissa työskenteleville palvelutarpeen arviointi on sinänsä hyvin tuttua. Työryhmässä asiaa tarkastellaan ja harjoitellaan tuotteistamisen näkökulmasta ja työkaluilla hyvin käytännönläheisesti toimialan lähtökohdista.

14.00  Iltapäiväkahvit

klo 14.30

Rinnakkaistyöryhmät 6 - 10

(Valitse yksi työryhmä)

Työryhmä 6.
Työhönvalmentajien työkalupakki - ohjaustyön painopisteet

Vetäjänä kehittämiskoordinaattori Anne Korhonen, Vates-säätiö sr

Työryhmässä paneudutaan tuetun työllistymisen työhönvalmentajan työn painopisteiden miettimiseen. Mihin ohjauksellisiin asioihin paneudun omassa työssäni? Miten suuntaan oman työni painopisteen valmennuksesta työllistymiseen? Työstetään konkreettinen, toiminnallinen harjoitus oman ohjaustyön painopisteistä ja mietitään keinoja työllistymiskeskeisen työskentelytavan tukemiseen asiakkaan ohjauksessa. Työryhmä on suunnattu ohjaus- ja valmennustyötä tekeville ammattilaisille.


Työryhmä 7.
Alueelliset työllistymismallit

Vetäjänä vastaava työllisyyspalvelukoordinaattori Laura Kukkonen, Kuopion kaupunki

Kuopiossa, Siilinjärvellä ja Tuusniemellä käynnistyy elokuun alussa alueellinen työllisyyskokeilu, jossa TE-toimiston ja kuntien työllisyyspalvelut yhdistetään yhdeksi palvelukokonaisuudeksi. Kokeilussa lähipalvelut rakennetaan jokaiseen kokeilualueen kuntaan yhden luukun periaatteella. Kokeilun toteuttamiseksi TE-toimistosta siirtyy kokeiluun kuusi asiantuntijaa ja osa-aikaisesti psykologi työskentelemään kuntien työntekijöiden rinnalle. Kokeilussa on mukana myös Savon koulutuskuntayhtymä, jolla on alueella merkittävä rooli osaamisen kehittämiseen liittyvissä palveluissa.

Kokeilun n. 3 000 työtöntä työnhakijaa siirtyvät TE-toimistolta kuntien asiakkaiksi. Kunnat vastaavat niiden työttömien työnhakijoiden työllisyyspalveluista, jotka ovat olleet yhtäjaksoisesti työttömänä vähintään 12 kuukautta tai jotka ovat työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun asiakkaita. Kunnat ottavat kokeilussa hoitaakseen mm. työttömien palvelutarpeiden arvioinnin, työllisyyssuunnitelmien laatimisen, määräaikaishaastattelut, työnvälityksen sekä osaamisen kehittämiseen liittyvät palvelut. Lisäksi asiakkaille on tarjolla tukku kuntien vapaaehtoisesti järjestämiä työllisyyspalveluja. Kokeilussa panostetaan myös yritysyhteistyöhön piilotyöpaikkojen löytämiseksi. Kokeilun tavoitteena on löytää keinoja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi.

Työryhmässä keskitytään alueella kehitettävään palvelukokonaisuuden esittelyyn ja pohditaan, olisiko palvelumallista opittavaa muille alueille.


Työryhmä 8.
Sovari-mittari - työkalu vaikuttavuuden kuvaamiseen
Vetäjänä tieto- ja laatupäällikkö Reetta Pietikäinen, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

Valmennuspalveluilta odotetaan yhä selkeämpää vaikuttavuuden todentamista. Miten kuvata työtä ja sen tuloksia? Työryhmässä esitellään asiakkaiden itsearvioinnille perustuvaa sosiaalisen vahvistumisen Sovari-mittaria ja keskustellaan vaikuttavuustiedon hyödyntämisen mahdollisuuksista.

Sovari‐mittarin avulla toiminnasta saadaan valtakunnallisesti yhdenmukaista ja vertailtavaa vaikuttavuustietoa. Sovarin tuottamalla tiedolla toimijat voivat osoittaa sidosryhmilleen palveluiden laatua ja vaikuttavuutta asiakkaiden kokemusten perusteella. Organisaatiot voivat hyödyntää tietoja myös oman toimintansa kehittämiseen.


Työryhmä 9.
Valo-valmennus - ammatillisia tutkintoja työvalmennuksessa
Vetäjänä projektipäällikkö Ari Reunanen, Valo-valmennus

Työryhmässä esitellään Valo-valmennus –toimintamalli, jonka avulla erilaisissa työllistämistoimenpiteissä ja eri statuksilla olevat asiakkaat voivat valmentautua suorittamaan ammatillisia tutkintoja työvalmennuksen aikana.

Työryhmässä havainnollistetaan, miten Valo-valmennus käytännössä toimii ja millaisia kokemuksia sekä tuloksia siitä on lähivuosien aikana lukuisien eri organisaatioiden käytössä saatu. Lisäksi esitellään tapoja ottaa toimintamalli käyttöön erilaisissa ympäristöissä hyödyntäen olemassa olevia resursseja vaikuttavamman työvalmennuksen aikaansaamiseksi.


Työryhmä 10.
Palvelutuotteistus 2. - Palveludesign

Vetäjinä asiantuntija Sirpa Salmenautio, Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto ja
kehittämispäällikkö Jukka Lindberg, Vates-säätiö

Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palvelujen innovointia, kehittämistä ja suunnittelua muotoilun menetelmiä hyödyntämällä. Tärkeimpänä tavoitteena on palvelukokemuksen suunnittelu niin käyttäjälähtöiseksi, että toteutettu palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palvelun tarjoajan omia tavoitteita, jotka voivat olla liiketaloudellisia ja/tai yhteiskunnallisia.

Sen varmistamiseksi, että palveluun kiteytyy paras ymmärrys sen luomasta arvosta, on tärkeää osallistaa sekä palvelua tuottava henkilöstö että asiakkaat palvelun tuotteistamiseen. Osallistaminen sitouttaa ja motivoi, mikä mahdollistaa sekä asenteiden että toimintatapojen ja käytäntöjen muuttamisen.

Työryhmässä esitellään palvelumuotoilun menetelmiä ja yhdessä pohditaan niiden hyödyntämismahdollisuuksia työllisyyspalvelujen kehittämisessä. Mitä odotuksia tuotteistamisella on käytännössä ja mitä se kenellekin merkitsee? Mitä tuotteistamisprosessissa tapahtuu?klo 16.00 - 17.00

Hankenäyttelyt

klo 17.00 - 20.00

Verkostoitumistilaisuus

Illan esiintyjinä pyörätuolitanssijat Kuopion Kieroon Kelloojat

 

 

Ohjelma keskiviikko 25.10.2017

Ohjelmamuutokset mahdollisia.

8.30 Aamukahvit ja ilmoittautuminen ja hankenäyttelyt

klo 9.30

Rinnakkaistyöryhmät 11 - 15

(Valitse yksi työryhmä)
HUOM! Jos valitset tästä osiosta työryhmän 14. sinun tulee valita seuraavasta työryhmäosiosta  työryhmä 19, vain toisen valinta ei ole mahdollista.

Työryhmä 11.
Yes We Can - osatyökykyiset palkkatyöhön

Vetäjinä projektipäällikkö Maina Seppälä ja
projektipäällikkö, työhönvalmentaja Henna Raikaslehto, Socom Oy

Tule kuulemaan työhönvalmennuksesta, jota Etelä-Karjalassa on kehitetty Yes We Can –hankkeen aikana!

Puhetta niistä toimenpiteistä, joilla helpotetaan osatyökykyisen pääsyä työmarkkinoille. Puhumme siitä, mikä on työhönvalmentajan rooli tässä prosessissa ja miten työhönvalmennuksellista otetta on syvennetty. Hankkeen aikana 15 kehitysvammaista henkilöä on ollut palkkatyössä. Esittelemme myös työhönvalmennuksen tueksi tuotettua materiaalia.

Tuomme esiin myös työnantajille suunnattua tietoa: mitä tulee ottaa huomioon, kun palkkaa osatyökykyisen ja kuinka työhönvalmentaja voi olla työnantajan tukena.

Mukana on kokemusasiantuntijan roolissa Mimmi Laurila, joka kertoo omasta polustaan, erityisammattitutkinnon suorittamisesta ja palkkatöihin pääsystä. Mimmi kertoo kokemuksiaan työntekijänä: mitä tukea hän on saanut työllistymiseensä ja miltä palkkatyössä oleminen on tuntunut.

 


Työryhmä 12. PERUTTU
Ryhmä innostaa, mentori kannustaa - työkokeilulla tuloksia RIMENTORI-ohjelmassa

Vetäjänä projektivastaava Henna-Marita Kallio, Rinnekoti-Säätiö

Rinnekodin RIMENTORI-ohjelmassa (ESR 2016 - 2017) työttömillä miehillä on mahdollisuuskokeilla työskentelyä sosiaali- ja terveysalalla ja erityisesti kehitysvamma-alalla. TE-palveluiden työkokeiluna toteutettu jakso on sisältänyt kolmen viikon ryhmämuotoisen valmennuksen ja viiden viikon käytännön harjoittelujakson mentorin tukemana.

RIMENTORI-ohjelmassa on toteutunut kolme ryhmämuotoista työkokeilujaksoa, joihin on osallistunut yhteensä 30 työtöntä sote-alasta kiinnostunutta työkokeilijaa. Syksyllä 2017 mallia pilotoidaan myös muilla kehitysvamma-alan toimijoilla. Näin mallia saadaan jaettuja ja kokemuksia kerättyä myös laajemmin.

Käytännön jakson aikana työkokeilijoita ovat tukeneet yksiköissä alan ammattilaiset, joilla o ollut mahdollisuus osallistua projektin tarjoamaan mentorikoulutukseen. Mentorikoulutus on antanut tukea työttömän kohtaamiseen ja uutta näkökulmaa työpaikalla tapahtuvaan ohjaukseen.

Projektin tulokset ovat olleet hyvät ja noin puolet ohjelmaan osallistuneista on joko työllistynyt tai lähtenyt alan opintoihin. Tule keskustelemaan, osallistumaan ja jakamaan ideoita. Voisitko sinä hyödyntää mallia tai sen menetelmiä työssäsi?


Työryhmä 13.
Vaikuttamista aluepäättäjille

Vetäjänä hankepäällikkö, toimittaja Tiina Jäppinen, Tiedolla vaikuttaminen -hanke,
Vates-säätiö sr

Tule työstämään alue- ja kuntapäättäjille suunnattua tietopakettia, jossa kerrotaan esimerkkejä siitä, miten osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä voidaan alueellisesti edistää. Tunnetaanko teidän organisaationne osaaminen ja kokemus siitä, miten yksilölliset työllistämispolut rakennetaan? Miten voisin vahvistaa omaa osaamistani ja saada tukea omaan työhöni? Samalla keskustellaan viestinnän eri keinoista oman vaikuttamistyön tukena.


Työryhmä 14.                                                          HUOM! Työryhmän kesto on 2 X 90 min.
ProProjektit 1. osa   (2. osa työryhmässä 19)

Vetäjinä kehittämispäällikkö Kaija Ray, Vates-säätiö sr ja
hankepäällikkö Mari Toivonen, KeKo-hanke, Vates-säätiö sr

ProProjektit on työryhmä, jossa osaamiset yhdistetään tarjoamaan projektityöntekijöille uusia työkaluja saavuttaa niitä tuloksia, joita asiakkaat ja rahoittajat vaativat. Työryhmässä nostetaan keskusteluun rakennemuutosten mukanaan tuomat uudistustarpeet järjestöjen omassa kehittämistyössä. Projektit ovat tässä oleellinen työkalu, jotta kolmannen sektorin elinvoimaisuus säilyy.

Työpaja on tarkoitettu työllistämisprojektien vetäjille, työntekijöille ja muille avainhenkilöille. Yleisen projektijohtamisen sijaan keskitymme työllistämisprojektien erityispiirteisiin ja haasteisiin.

Työryhmässä työstetään yhdessä projektityön kriittisiä vaiheita. Työskentely perustuu vertaisoppimiseen ja vahvaan vuorovaikutukseen. Työryhmään ilmoittautuneisiin ollaan yhteydessä ennen tapahtumaa tarkempien toiveiden täsmentämiseksi. Tämän perusteella voidaan valita yksi-kaksi pääteemaa, minkä kautta ryhmässä työskennellään. Työskentelyssä huomioidaan myös projektityön kytkeytyminen oman organisaation tai esim. kunnan muuhun kehittämistyöhön.

Uutena elementtinä tämän vuoden ProProjektit-työryhmässä on sen järjestäminen yhteistyössä Vatesin KeKo-hankkeen kanssa. Työryhmän osallistujat voivat saada oman työnsä tueksi myös hankkeessa rakennettavat alueelliset kehittämisringit. Tämän tarkoituksena on antaa kehittämistyölle lisää jatkuvuutta.


Työryhmä 15.
Meillä on hyviä palveluita - kuinka myyn niitä tehokkaasti ja kannattavasti?

Kehittämispäällikkö Jukka Lindberg, Vates-säätiö sr

Myyminen on periaatteessa helppoa. Riittää, kun tuottaa asiakkaalle lisäarvoa esimerkiksi hänen ongelmiaan ratkomalla. Miten tämä tehdään kannattavasti ja tehokkaasti on sitten jo haasteellisempaa, erityisesti jos jo asiakkaan määritelmä on epäselvä tai monimutkainen – asiakkaan tarpeista puhumattakaan. Samalla pitää tuntea omat tuotteet ja/tai palvelut ja niiden kustannusrakenne.

Työryhmässä esitellään ja testaillaan yksinkertaisia menetelmiä asiakastarpeen ja oman työyhteisön tavoitteiden yhdistämiseksi sekä asiakas- ja tuote/palvelukannattavuuden arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Lähestymistapa on käytännönläheinen ja työllistämisen toimialalle sovitettu.

11.00  Lounas

Klo 12.00

Rinnakkaistyöryhmät 16 - 20

(Valitse yksi työryhmä)

Työryhmä 16.
Työnantajayhteistyön kuntopiiri

Vetäjinä projektipäällikkö Eveliina Ikonen ja projektityöntekijä Laura Päiväpuro Työelämän tuoreet tuulet -projekti, Aula-työkotien Kannatusyhdistys ry
projektipäällikkö Mari Mononen Taidoista työpoluiksi -projekti, Rinnekoti-Säätiö;
tutkija Simo Klem, Palkkaa mut -hanke, Kehitysvammaliitto

Työelämän tuoreet tuulet, Taidoista työpoluiksi ja Palkkaa mut -hankkeita (STEA) yhdistää niiden tavoite edistää kehitysvammaisten ihmisten palkkatyöllistymistä eri tavoin. Kaikissa hankkeissa on noussut esiin tarve kehittää uusia keinoja työnantajayhteistyöhön. Työnantajaverkostojen laajentaminen on yksi merkittävimmistä tekijöistä, jonka on todettu edistävän osatyökykyisten henkilöiden työsuhteista palkkatyöllistymistä. Samalla työnantajayhteistyö on työhönvalmentajien mielestä usein se osa työtä, joka saatetaan kokea haastavaksi ja johon ei ole suunnattu tarpeeksi työaikaa.

Osallistavassa ja toiminnallisessa työpajassa esitellään hankkeissa koottuja keinoja laadukkaan ja tuloksellisen työhönvalmennuspalvelun toteuttamiseksi. Työpajassa kierretään toimintapisteitä, joissa paneudutaan muun muassa verkostoitumisen merkitykseen, annetaan vinkkejä työantajan kohtaamiseen ja kiinnitetään huomio työnhakijan aktiivisen roolin vahvistamiseen työnhaussa.

Työryhmä sopii myös muiden kuin kehitysvammaisten ihmisten työllistymisen parissa toimiville. Työryhmä on suunnattu työhönvalmentajille ja palveluiden kehittämisestä vastaaville henkilöille.


Työryhmä 17.
TALLIsta maailmalle

Vetäjinä toiminnanjohtaja Tuija Hämäläinen, Puustellin Työkylä ja
työhönvalmentaja, projektityöntekijä Minna Kaipainen, TALLI-hanke, Puustellin Tuki ry.

Työryhmässä käydään läpi TALLI-hankkeessa (STEA) saatuja kokemuksia ja tapausesimerkkejä sekä nostetaan esiin hyviä käytänteitä ja mahdollisia haasteita tuetun oppisopimuksen järjestämiseen Keski-Suomessa. TALLI-hankkeen päämääränä on työllistää lievästi kehitysvammaisia henkilöitä työsuhteeseen oppisopimuskoulutuksen kautta sekä luoda monistettava toimintamalli vastaavan työllistämismenetelmän käyttöön myös muualla Suomessa. Työryhmä tarjoaa hyvän uuden toimintatavan esittelyä ja käytäntöjä kokeneemmallekin ohjaustyön ammattilaiselle.


Työryhmä 18.
Osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteerit (KVANK) käytännössä
Vetäjänä projektityöntekijä Ainomaria Anttonen, Savon OTE -hanke, Vaalijalan kuntayhtymä

KVANK on kehitysvamma-alan järjestöjen ja julkisten toimijoiden yhteistyöverkosto, jossa on jäsenenä useita eri asiantuntijajärjestöjä ja toimijoita. KVANKin Työn ja päivätoiminnan valiokunta on laatinut osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteerit. Tavoitteena on kehittää päiväaikaisen toiminnan palveluja ja toimintakäytäntöjä sekä parantaa heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien toimintakykyä ja madaltaa työllistymisen kynnystä. Laatukriteerit on tarkoitettu työ- ja arviointivälineeksi palvelujen tuottajille, ostajille, käyttäjille ja valvontaviranomaisille. Vaalijalan kuntayhtymässä laatukriteerit on viety osaksi organisaation laadunhallintajärjestelmää. Laatukriteerit on myös sisällytetty yksilöllisiin työ- ja päivätoiminnan asiakassuunnitelmiin sekä palvelukuvauksiin. Tule kuulemaan ja oppimaan omaan organisaatioosi. Työryhmä on suunnattu valmennus- ja ohjaustyötä tekeville sekä palveluiden kehittämisestä kiinnostuneille.

 


Työryhmä 19.                                                       HUOM! Työryhmän kesto on 2 X 90 min.
ProProjektit 2. osa   (1. osa työryhmässä 14)
Vetäjinä kehittämispäällikkö Kaija Ray, Vates-säätiö sr ja
hankepäällikkö Mari Toivonen, KeKo-hanke, Vates-säätiö sr

ProProjektit on työryhmä, jossa osaamiset yhdistetään tarjoamaan projektityöntekijöille uusia työkaluja saavuttaa niitä tuloksia, joita asiakkaat ja rahoittajat vaativat. Työryhmässä nostetaan keskusteluun rakennemuutosten mukanaan tuomat uudistustarpeet järjestöjen omassa kehittämistyössä. Projektit ovat tässä oleellinen työkalu, jotta kolmannen sektorin elinvoimaisuus säilyy.

Työpaja on tarkoitettu työllistämisprojektien vetäjille, työntekijöille ja muille avainhenkilöille. Yleisen projektijohtamisen sijaan keskitymme työllistämisprojektien erityispiirteisiin ja haasteisiin.

Työryhmässä työstetään yhdessä projektityön kriittisiä vaiheita. Työskentely perustuu vertaisoppimiseen ja vahvaan vuorovaikutukseen. Työryhmään ilmoittautuneisiin ollaan yhteydessä ennen tapahtumaa tarkempien toiveiden täsmentämiseksi. Tämän perusteella voidaan valita yksi-kaksi pääteemaa, joiden kautta ryhmässä työskennellään. Työskentelyssä huomioidaan myös projektityön kytkeytyminen oman organisaation tai esim. kunnan muuhun kehittämistyöhön.

Uutena elementtinä tämän vuoden ProProjektit-työryhmässä on sen järjestäminen yhteistyössä Vatesin KeKo-hankkeen kanssa. Työryhmän osallistujat voivat saada oman työnsä tueksi myös hankkeessa rakennettavat alueelliset kehittämisringit. Tämän tarkoituksena on antaa kehittämistyölle lisää jatkuvuutta.

 


Työryhmä 20.
Osatyökykyiset henkilöt työmarkkinoille julkisten hankintojen kautta

Kehittämispäällikkö Jukka Lindberg, Vates-säätiö sr

Julkiset hankinnat nousevat Suomessa vuosittain noin 30 miljardiin euroon. Niiden työllistämisvaikutukset ovat mittavia, eikä ole yhdentekevää, millaisilla ehdoilla hankintoja tehdään. Yhtenä uuden hankintalain tavoitteena on lisätä laatukriteerien käyttöä julkisissa hankinnoissa. Sosiaalisten kriteerien käyttöä, erityisesti työllistämisehtoa onkin harjoiteltu monissa kunnissa (kuten THL:n vetämässä ESR-hankkeessa Hankinnoista Duunia mukana olevat Espoo, Helsinki, Oulu ja Vantaa).

Työllistämisammattilaiset voivat tukea julkisten hankintojen kautta tapahtuvaa vaikeasti työllistyvien henkilöiden etenemistä työelämään ainakin kolmea kautta. Ensinnäkin työllistämisen toimijat – välityömarkkinat – voivat varmistaa, että niillä on riittävät yhteydet hankintakauppoja saaviin yrityksiin ja myös riittävä tunnettavuus hankintapäätöksiä tekevillä tahoilla. Toiseksi, toimijat voivat omalta osaltaan lisätä hankintojen kautta tapahtuvan vastuullisen työllistämisen tunnettavuutta ja ymmärtämistä myös laajemmin, kuntapäättäjien ja tavallisten kuntalaisten joukossa. Kolmanneksi, toimijat voivat kehittää siirtymämalleja ja hankintatyöllistämiseen soveltuvan työvoiman tarjontaa.

Työpajassa käsitellään edellä mainittuja kolmea kehittämisaluetta esimerkkien ja harjoitusten kautta.

13.30   Iltapäiväkahvit

klo 14.00

Tilaisuuden päätöspuheenvuorot

#kasvumaakunta #työllisyys – tukea tarvitsevat asiakkaat keskiöön?
Ylijohtaja Pasi Patrikainen, Keski-Suomen ELY-keskus

Pk-yrittäjä työllistäjänä – mitä onnistuminen edellyttää
Toimitusjohtaja Arto Nykänen, Savon Yrittäjät

klo 15.30

Tilaisuus päättyy