Työllistämisen kehittämispäivät
Pori 20.3.2019
 


Yhteistyökumppani:

Seminaarin ohjelma (pdf)

Kehittämispäivien etusivulle

Päivän kohderyhminä ovat mm.

 • Valmennuksen ja ohjauksen ammattilaiset (mm. työhönvalmentajat, yksilö- ja uravalmentajat, työkykykoordinaattorit)
 • Työllistämisyksiköiden johto / esimiehet
 • Monipalvelukeskusten työntekijät
 • Työllistämisprojekteissa työskentelevät
 • Työhallinnossa työskentelevät
 • Kunnan työllisyyspalveluiden työntekijät
 • Vammaisjärjestöjen asiantuntijat
 • Järjestösektorin toimijat
 • Muut heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisestä kiinnostuneet

Lisätietoja:
kehittämiskoordinaattori Anne Korhonen
anne.korhonen(at)vates.fi
puh. 045 676 5473

kehittämispäällikkö Kaija Ray
kaija.ray(at)vates.fi
0440 724 944

Työllistämisen kehittämispäivä Porissa

Aika: keskiviikko 20.3.2019
Paikka: Satakunnan yhteisökeskus, Yhteisötalo Otava, Otavankatu 5, Pori
Ilmoittautuminen:  Ilmoittautumissivulle

Tänä vuonna Vates-säätiön vuoden ensimmäiset Työllistämisen kehittämispäivät järjestetään ke 20.3.2019 Porissa. Yhteistyökumppanina on Satakunnan yhteisökeskus.

Seminaaripäivä tarjoaa sisältöä ajankohtaisista erityisryhmien työllistämisen kysymyksistä monipuolisesti työllistämiskentän eri asiantuntijaryhmille, niin sosiaalisten työllistämisen esimiestasolle, valmennushenkilöstölle sekä kuntien ja kaupunkien työllisyysasiantuntijoille kuin hanke- ja kehittämistyötä tekeville. Päivien ohjelmassa on yhteisiä ajankohtaisiin teemoihin painottuvia kokonaisuuksia sekä monipuolinen tarjonta asiantuntijaryhmiä, joissa alan henkilöstö voi kehittää vuorovaikutteisesti oman työnsä sisältöjä.

 

Ohjelma keskiviikko 20.3.2019

9.00  Ilmoittautuminen ja aamukahvi

klo 10.00

Tila: Taivas, 2. krs

Tervetulosanat

Tervehdys Porin kaupungin puolesta
Työllisyyden hoidon päällikkö Juha Laine, Porin kaupunki

Kasvupalvelu-uudistus alueellisesti ja valtakunnallisesti - miten eri toimijoiden kannattaa valmistautua maakuntauudistukseen kasvupalveluiden näkökulmasta?
Asiakkuuspäällikkö Anne Jortikka, Satakunnan ELY-keskus

Järjestöt mukana maakunnan valmistelussa -yhteistyö ja vaikuttaminen
Toiminnanjohtaja Milja Karjalainen, Satakunnan Yhteisökeskus

Sosiaalinen kuntoutus toimintakenttänä osana työllisyyden hoitoa
Projektisuunnittelija Minna Viinamäki, Satakunto-hanke


klo 11.30

Työryhmätyöskentely, osio 1.

Työryhmät 1 - 4 (Valitse työryhmistä yksi ilmoittautumisen yhteydessä.)

 

Työryhmä 1.                                                         Peruttu
MunDuuni Yrittäjyyden toimintamalli. Yritystoiminnan vaiheet, toiminnot ja tehtävät

Vetäjä: Hankekoordinaattori Markus Saari Yritystä! -hanke, Invalidiliitto

Tarjoaa:
Uuden, kehitetyn toimintamallin levittämistä ja esittelyä. Uusia kokemuksia ja käytäntöjä tarvitsevalle kokeneemmalle tekijälle valmennuksen ja ohjauksen ammattilaisille, vammaisjärjestöjen asiantuntijoille ja kehittämis- tai hanketyötä tekevälle.

Työryhmässä käydään läpi yrityksen elinkaari, yrityksen perustamisesta ja ylläpidosta aina lopettamiseen asti MunDuuni -toimintamallin avulla. Ryhmässä voi kehitellä ja ideoida yritystoimintaa sekä ottaa haltuun toimintamalli, jolla voi ohjata ja tukea omia asiakkaita itsensä työllistämisessä. Hanke on tehnyt yrityksen elinkaaresta julkaisun, jota työryhmässä esitellään ja on hyödynnettävissä ammattilaisten tukiessa omia asiakkaitaan yrittäjyyteen.


Työryhmä 2.                                                                        Tila: Valkoinen huone, 2. krs
Uusia työkaluja nuorten tukemiseen

Vetäjä: Asiantuntija Kaarina Latostenmaa, Digimieli-hanke, Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK

Tarjoaa:
Uuden, kehitetyn toimintamallin levittämistä ja esittelyä. Uusia kokemuksia ja käytäntöjä tarvitsevalle kokeneemmalle tekijälle valmennuksen ja ohjauksen ammattilaisille monipalvelukeskusten työntekijöille.

Perusajatuksena työryhmässä on Digimieli-hankkeessa (ESR) kehitettyjen ohjauksen tukityökalujen esittely,  ja niiden yhteydet muihin ajankohtaisiin menetelmiin. Hankkeessa on kehitetty uudenlaisia nuorten mielen hyvinvointia ja työllistymistä tukevia, matalan kynnyksen toiminnan mahdollistavia työkaluja käyttäen hyödyksi erityisesti mobiiliteknologiaa ja virtuaalitodellisuutta (VR).

Hankkeella on yhteyksiä mm. SomeBody -hankeperheeseen (THL, SAMK). SomeBody ®(Social, Mental, Body) on Satakunnan ammattikorkeakoulussa kehitetty vuorovaikutuksellisen ohjauksen työväline ennaltaehkäisevässä ja kuntouttavassa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työssä. Se auttaa tunnistamaan, miten esim. tunteet tai ajatukset vaikuttavat itseen ja suhteessa muihin. Malli perustuu tutkittuun monialaiseen tietoon.

Hyviä näkökulmia ja työkaluhelmiä nuorten tukemiseen nostetaan myös tämän työryhmän keskusteluosuudessa. Tämä tapahtuu sosiaalipedagogiikan parhaita perinteitä ja uusia tuulia unohtamatta, toiminnallisuus ja nuorten digimieli muistaen. Tervetuloa oppimaan uutta!


Työryhmä 3.                                                                                       Tila: Salonki, 1. krs
Nuorten työelämävalmiuksien vahvistaminen vapaaehtoistyön keinoin
- kokemuksia, käytäntöjä ja hyötyjä

Vetäjät: Vastaava koordinaattori Liisa Love ja vapaaehtoistyön koordinaattori Kaisa Orblin,
Oma Koutsi, Turun Kaupunkilähetys ry

Tarjoaa:
Uuden, kehitetyn toimintamallin levittämistä ja esittelyä työllistämisprojekteissa työskenteleville, järjestösektorin toimijoille sekä kehittämis- tai hanketyötä tekeville.

Oma Koutsi -toiminnassa on kehitetty vapaaehtoistyöhön perustuva valmennusmalli nuorten työelämävalmiuksien vahvistamiseen. Koutsauksessa hyödynnetään ratkaisukeskeistä valmennusta, johon yhdistyy vapaaehtoisen tarjoama henkilökohtainen ja jalkautuva tuki. Toiminta perustuu ammatillisen työntekijän ja vapaaehtoisen koutsin työparityöskentelylle, jossa työntekijä vastaa tavoitteiden asettamisesta nuoren kanssa, valmennusprosessin säännöllisestä seurannasta sekä palveluohjauksesta. Vapaaehtoisen tuki taas mahdollistaa jalkautuvan ja käytännönläheisen tuen, jossa tasa-arvioinen ja luottamuksellinen suhde mahdollistaa työelämätaitojen harjoittelun asiakkaan omassa arjessa.

Työryhmässä jaetaan Oma Koutsi -toiminnasta ja valmennusmallista koottuja hyviä kokemuksia ja käytäntöjä, jotta vapaaehtoistyön hyödyntämistä voitaisiin aktiivisemmin lähteä kokeilemaan ja toteuttamaan myös laajemmin. Lisäksi kuvaamme, mitä vapaaehtoistyön koordinointi ja suunnitelmallinen ohjaus vaatii ja kuinka vapaaehtoisten potentiaalia ja eri ammattialojen osaamista on pystytty hyödyntämään nuorten työelämävalmiuksien vahvistamisessa. 


Työryhmä 4.                                                                                        Tila: Taivas, 2. krs
Yhteisöpohjaiset kuntoutusmallit työllistymisen tukena

Huom! Työryhmä 4. koostuu kahdesta osiosta.

Yhteisöllisyys kuntouttavan työtoiminnan kulmakivenä
Vetäjä:
Yksikönjohtaja Mari Toivonen, Työvalmennusyksikkö Hiedanranta, Sopimusvuori ry

Tarjoaa:
Uusia kokemuksia ja käytäntöjä tarvitsevalle kokeneemmalle tekijälle ja hyvän toimintatavan tai käytännön levittämistä ja esittelyä valmennuksen ja ohjauksen ammattilaisille ja työllistämisyksiköiden johdolle ja esimiehille.

Sopimusvuori ry on toiminut mallina ja edelläkävijänä sosiaalipsykiatrisen kuntoutuksen kentällä vuodesta 1970 Tampereella. Sopimusvuori ry tuottaa sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntouttavan työtoiminnan palveluita. ”Rohkeus katsoa lähelle” – on Sopimusvuori ry:n strategia vuosille 2018-2022 ja se on laadittu kaikkien yhdistyksen toimijoiden yhteistyönä. Strategia on kulmakivi, johon nojataan ja joka toimii vahvasti yhdistyksen arjessa. Sopimusvuoren kuntoutus pohjautuu vahvasti yhteisöllisyyteen.

Työpajassa esitellään, miten uusi strategia on jalkautettu arjen tasolle, hyödyntäen koko yhteisöä. Työpajassa keskustellaan ja pohditaan asiakaslähtöisyyttä yhteisöllisyyden näkökulmasta. Työpajassa tuodaan esille myös Tampereen kaupungin hankkimaa sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntouttavan työtoiminnan palvelua palveluntuottajan näkökulmasta.

Työpainotteinen kuntoutumispolku
Vetäjät:
Johtaja Teppo Palonen ja yksilövalmentaja Päivi Suominen, Tukiranka ry, Porin Klubitalo Sarastus

Tarjoaa:
Hyvän toimintatavan tai käytännön levittämistä ja esittelyä sekä uusia kokemuksia ja käytäntöjä tarvitsevalle kokeneemmalle valmennuksen ja ohjauksen ammattilaisille ja kunnan työllisyyspalveluiden työntekijöille.

Työryhmässä esitellään Klubitalo Sarastuksen luoma kuntoutumispolku, miten Klubitalossa onnistumien kokemista ja itsetunnon vahvistamista tuetaan kuntoutujan polulla kohti työelämää ja miten itsenäistä työskentelyä ja haasteita kasvatetaan omien voimavarojen mukaisesti.
Porin Klubitalo Sarastus on perustettu vuonna 2002 ja se on aktiivinen osa satakuntalaista psykiatrista palvelujärjestelmää. Porin Klubitalo Sarastus ohjaa ja tukee asiantuntevasti työpainotteisessa mielenterveyskuntoutumisessa. Klubitaloissa voi saada tukea kuntoutumisessa kohti työelämää, jatkaa tai aloittaa opintoja, kokea yhteisöllisyyttä ja saada vertaistukea.

13.00 Lounas

klo 14.00

Työryhmätyöskentely, 0sio 2.

Työryhmät 5 - 8.  Valitse työryhmistä yksi ilmoittautumisen yhteydessä

 

Työryhmä 5.                                                                              Tila: Ideakulma, 1. krs
"Puuhastelijoista" ammattilaisiksi

Vetäjä: Puheenjohtaja Ilse Vauhkonen, Rauman Seudun Työnhakijat ry

Tarjoaa:
Uusia kokemuksia ja käytäntöjä kokeneemmalle tekijälle, kehittämis- tai hanketyötä tekevälle sekä järjestösektorin toimijoille.

Miten pienestä yhdistyksestä kasvoi toimiva ja tehokas monipalvelukokonaisuus? Työryhmässä esitellään, miten Rauman Seudun Työnhakijoista tuli elinvoimainen yhdistys. Esityksen jälkeen työryhmässä käydään keskustelua aiheesta. Lisäksi tehdään ryhmätyö, jossa pohditaan oman työn kehittämistä ja osallistumista oman työnantajan pärjäämiseen yhä kasvavassa kilpailutetussa hankemaailmassa. Tule oppimaan ja saamaan tukea kehittymiselle yhdistysmaailmassa!


Työryhmä 6.                                                                             Tila: Salonki, 1. krs
Neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmät työelämävalmiuksien lisäämisessä - pienryhmätoimintaa kehitysvammaisille nuorille

Vetäjät: Työllisyyttä edistävän toiminnan palveluesimies Tiina Koski, työvalmentaja Ari Finne, ohjaajat Inkeri Heurlin ja Katri Korhonen, Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, Ravattulan toimintakeskus

Tarjoaa:
Uusia kokemuksia ja käytäntöjä tarvitsevalle kokeneemmalle tekijälle hyvän toimintatavan tai käytännön levittämistä ja esittelyä valmennuksen ja ohjauksen ammattilaisille sekä monipalvelukeskusten työntekijöille.

Työryhmässä esitellään uutta pienryhmätoimintaa, jonka tavoitteena on toimia väliportaana toimintakeskuksessa työskentelyn ja avotyön välissä ja lisätä asiakkaiden työelämävalmiuksia sekä rakentaa mahdollisuutta verkostoitumiselle ja vertaistuelle. Tule oppimaan työmallista omaan työhösi ja saamaan uusia näkökulmia asiakasohjaukseen!


Työryhmä 7.                                                                     Tila: Valkoinen huone, 2. krs
Yksiöstä yhteiskuntaan - millainen ohjaus saa nuoret toimimaan?

Vetäjät: Yksilö- ja työhönvalmentajat Jukka Mulari ja Tanja Laitala, SPESSU -hanke,
TOIMI-työvalmennussäätiö sr

Tarjoaa:
Valmennuksellisen menetelmän levittämistä ja esittelyä valmennuksen ja ohjauksen ammattilaisille sekä esimiestyötä tekevälle

"Huippu hyvin otatte ihmisenä vastaan ja patistatte hoitamaan asioita niin, että ne ei tunnu mitenkään pakolliselle p*skalle". Spessu-hankkeen nuorten ja valmentajien kokemuksia matkasta yksiöstä yhteiskuntaan. Työryhmässä kuvataan työote, joka näyttää toimivan Ylä-Savossa. Toimisiko myös sinun työssäsi? Tule oppimaan ja saamaan ideoita ja toimintatapoja omaan työhösi!

 


Työryhmä 8.                                                                              Tila: Taivas, 2. krs
Tehoa tekemiseen palvelumuotoilulla ja markkinointiosaamisella -asiakasymmärryksen ABC!

Vetäjä: Projektikoordinaattori Sari Hatanpää, INKA Satakunta -projekti Satakunnan ELY-keskus

Tarjoaa:
Kehittämis- tai hanketyötä tekevälle ja organisaation kehittämisestä kiinnostuneille työkaluja asiakasymmärrykseen.

Työryhmässä on keskustelua ja pohdintaa pari- tai ryhmätöinä neljästä kokonaisuudesta:

 1. Asiakkaiden segmentointi ja asiakasymmärrys
 2. Organisaationi osaamisen tuotteistaminen
 3. Palveluohjaus, palvelukapeikot ja uudet yhteistyökumppanit
 4. Asiakaspalvelun laadun kehittäminen

Tule työstämään oman osaamisen tuotteistamista ja markkinointia!

15.30  Iltapäiväkahvit

klo 16.00

Tila: Taivas, 2. krs

Verkostojohtaminen muutoksissa henkilöstön ja asiakkaiden näkökulmasta

Muutosten ristiaallokossa tarvitaan johtajuutta. Perusasiakastyö kuitenkin säilyy ja vaatii resurssinsa. Miten tämä mahdollistetaan?
Päivän sana on myös yhteistyö. Mitä tämä vaatii johtamiselta?

Alustajina ja keskustelijoina eri näkökulmista

Toiminnanjohtaja Kimmo Kumlander, Silta-Valmennusyhdistys ry
Kontti-päällikkö Nina Tuli, Suomen Punainen risti / Kontti-kierrätystavaratalo, Pori

klo 17.00 Tilaisuus päättyy

Pidätämme oikeuden muutoksiin.