Siirry pääsisältöön

Vatesin kuntavaaliteesit

Vates-säätiö haluaa lisätä kuntavaaliehdokkaiden tietoisuutta siitä, mitä työllisyyspalvelujen kytkeminen osaksi elinvoimapalveluita tarkoittaa. Toiseksi säätiö korostaa järjestöjen roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kumppanina kunnissa.

""Vaaliteesi 1

Työllisyys on elinvoimaisen kunnan menestystekijä.

Työllisyyspalvelut tulee nähdä osana elinvoimapalveluja.

Kuntien rooli osatyökykyisten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymisessä on merkittävä. Siksi työllisyyspalvelujen on oltava elinvoimapalveluissa itsenäisenä osana elinvoimastrategiaa, ei sosiaali- ja terveystoimen alla. Näin siksi, että kuntien rooli paikallisen ja alueellisen elinvoiman vahvistajana on tärkeä. Kunnat voivat tehdä paljon työllisyyden edistämiseksi.

Miten: vahvistamalla omaehtoisten työllisyyspalvelujen (esim. työpajat, valmennuspalvelut) toteuttamista sekä sote-palvelujen järjestäjän kanssa tehtävää yhteistyötä. Kuntapäättäjillä on tässä keskeinen rooli.

""Vaaliteesi 2

Järjestöjen roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on vahvistettava.

Järjestöjen mahdollisuus tuottaa palveluita pitää turvata.

Uudessa sosiaali- ja terveystoimen ympäristössä kunnilla on kuntalain mukainen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtäväkokonaisuus. Tulevan kuntapäättäjän on ymmärrettävä, mitä tämä kokonaisuus tarkoittaa silloin, kun ei puhuta sosiaali- ja terveyspalveluista.

Ensinnäkin kunnissa ja kuntayhtymissä täytyy olla pysyviä tahoja, jotka edistävät terveyttä ja hyvinvointia. Kunnan päättäjien kannattaa tutustua terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan ja vaikuttaa siihen rakentavasti oman kunnan osalta.

Järjestöt tuntevat hyvin paikalliset olosuhteet. Kuntapäättäjän on suositeltavaa verkostoitua oman kunnan järjestökentän kanssa.

Kun kuntapäättäjät toimivat yhteistyössä järjestöjen kanssa, he löytävät vaivatta asiantuntijoita, jotka auttavat tukemaan hyvinvoinnin eri tekijöiden/osa-alueiden toteuttamista.

Miten: Kunnan järjestöyhdyshenkilöiden avulla päättäjät voivat hyödyntää järjestöjen asiantuntemusta ja hyvinvointia tukevaa toimintaa.

Kuntapäättäjien tehtävä tavoitteiden asettajana, toimenpiteiden määrittäjänä ja vaikutusten arvioijana helpottuu, kun he tuntevat paikallisen toimijakentän.

Lisätietoa Vates-säätiön vaaliteeseistä