Siirry pääsisältöön

Palkkatuen uudistaminen

Linkit avautuvat uusiin välilehtiin.

Palkkatukiuudistus tuli voimaan 1.7.2023. 

Kooste ja infograafi palkkatuen muutoksista alentuneesti työkykyisen näkökulmasta

Palkkatuesta TEM:n sivuilla

Vates-säätiön lausunto palkkatukiuudistuksesta eduskunnan Työelämä- ja tasa-arviovaliokunnalle 28.10.2022

-------------------------------------

Palkkatukijärjestelmä ja sen uudistuksen arviointi

Vuonna 2018 julkastiin Palkkatukijärjestelmän ja sen uudistuksen arviointi -raportti osana Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaa (Asplund, Kauhanen et al.). Siinä tarkastellaan palkkatuen vaikuttavuutta mm. avoimille työmarkkinoille työllistymiseen. Lisäksi selvityksessä käydään läpi palkkatuen myöntämisen perusteisiin ja tuen määrään tai kestoon tehtyjä lainsäädännöllisiä muutoksia v. 2005 - 2017.

Selvityksen mukaan yrityksiin tuella työllistyminen pienentääjonkin verran työllistettyjen työttömyysriskiä palkkatukijakson jälkeen. Kunta- tai muilla sektoreilla palkkatuki ei näytä parantavan työllistymismahdollisuuksia.

Voit lukea tiivistelmän tästä linkistä (pdf, avautuu uuteen ikkunaan).

 

Palkkatuki

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 7 luvun 9 § säätää palkkatuen edellytykseksi, että tuella palkattavan sairaus tai vamma olennaisesti sekä pysyvästi tai pysyväisluonteisesti alentaa tuottavuutta tarjolla olevassa työtehtävässä.

Huom! Vastauksia ei ole vielä kokonaan päivitetty 1.7.2023 voimaan tulleen uudistuksen mukaisiksi. Päivitykset ja täydennykset tehdään alkuvuodesta 2024.

Mistä haen palkkatukea?
Työ- ja elinkeinotoimistosta.


Milloin oikeus palkkatuen saamiseen täyttyy?
Työ- ja elinkeinotoimisto päättää tuen määrän ja keston kerrallaan. Tukijakson kesto riippuu palkattavan henkilön työttömyyden kestosta, vamman tai sairauden vaikutuksesta työsuoritukseen ja työnantajasta.


Saako palkkatukea määräaikaiseen työsuhteeseen?
Kyllä saa, kuten toistaiseksi voimassa olevaankin työsuhteeseen.


Saako palkkatukea oppisopimuskoulutukseen?
Kyllä saa.


Onko palkkatuen saamiseen oikeutta henkilöllä, joka on vammainen, osatyökykyinen tai pitkäaikaissairas?
Palkkatuki voidaan myöntää, jos työttömän vamma tai sairaus olennaisesti ja pysyvästi vaikuttaa hänen työsuoritukseensa tarjotussa tehtävässä eli hänet katsotaan alentuneesti työkykyiseksi. Tuki voi olla enintään 70 % palkkauskustannuksista. Tukijakson kesto on aluksi 10 kk, sen jälkeen harkinnan mukaan 24 kuukautta kerrallaan.


Saako palkkatukea osa-aikatyöhön?
Kyllä, jos tuen myöntäjä pitää sitä tarkoituksenmukaisena ja jos se edistää työnhakijan mahdollisuuksia työllistyä. Tämä voi olla perusteltua esimerkiksi osatyökykyisten työllistymisen kannalta.


Voiko työkyvyttömyyseläkkeellä oleva saada palkkatukea?
Kyllä voi. Huomioitava, että eläkeiän saavuttaneet ja työkyvyttömyysetuutta saavat työnhakijaksi rekisteröityneet ja tosiasiallisesti työtä vailla olevat ovat työttömiä työnhakijoita. On hyvä kuitenkin huomioida, että laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä säätää ansaintarajat, joiden ylittyessä eläke on jätettävä lepäämään.


Miten arvioidaan tuottavuuden alentuma, kun pohditaan palkkatuen myöntämistä vamman tai sairauden perusteella?
Vamman tai sairauden perusteella tuottavuuden alentumaa tarkastellaan työ- ja elinkeinotoimistossa tuettavan esittämän ajantasaisen lääkärinlausunnon perusteella. Lisäksi työ- ja elinkeinotoimisto voi käyttää työnhakijan työkyvyn ja tuottavuuden alentumaa arvioidessaan apunaan työhönvalmentajien, työterveyshoitajien ja -lääkärien arvioita, neuvotteluja työnantajien kanssa, käyntejä työpaikalla ja työkokeiluja.


Mitä, jos tuottavuuden alentumaa ei pystytä yksiselitteisesti arviomaan? Jääkö palkkatuki tällöin saamatta?
Ei välttämättä. Huomioitava on, että jos vamman tai sairauden vaikutus työssä suoriutumiseen on vähäistä, palkkatukea ei myönnetä vamman tai sairauden perusteella. Ensisijaisesti vammaiselle tai pitkäaikaissairaalle tulisi yrittää löytää työtä, jossa vammasta tai sairaudesta ei ole haittaa.


Paljonko saan palkkatukea, jos minulla on sairaus tai vamma?
Palkkatuen määrä on enintään 70 prosenttia koko työsuhteen ajalta, kuitenkin enintään 24 kuukautta kerrallaan, jos tuella palkattavan vamma tai sairaus olennaisesti sekä pysyvästi tai pysyväisluonteisesti alentaa tuottavuutta tarjolla olevassa työtehtävässä.


Mitkä ovat palkkatuella katettavia palkkauskustannuksia?
Palkkatuella katettavia palkkauskustannuksia ovat työntekijälle maksettava verollinen palkka ennen vakuutetun lakisääteisten maksujen ja verojen pidätystä (bruttopalkka) sekä työnantajan tuella palkatusta aiheutuvat lakisääteiset palkan sivukulut. Sivukuluja ovat työnantajan (tuella palkatusta aiheutuva) lakisääteinen sosiaaliturva-, työeläkevakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksu sekä pakollinen ryhmähenkivakuutusmaksu.


Mitä asiapapereita tarvitaan palkkatukihakemukseen?
Työnantajan on täytettävä palkkatukihakemus ja haettava palkkatukea hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkamista. Palkkatukea voi hakea sähköisesti Yrityksen ja työnantajan Oma asiointipalvelussa tai hakemuslomakkeella. Hakemukseen ei tarvita liitteitä, mutta vamman tai sairauden perusteella palkkatukea haettaessa on toimitettava lääkärinlausunto B.


Millainen asema minulla on palkkatuettuna työntekijänä työyhteisössä?
Palkkatuetulla työntekijällä on samanlainen asema kuin muillakin työntekijöillä. Työnantajaa sitoo tasapuolisen kohtelun vaatimus. Tasapuolisen kohtelun vaatimuksesta säädetään työsopimuslain 2 luvun 2 §:ssä, joka säätää myös syrjintäkiellosta.

Kuluuko palkkatuen enimmäiskesto lomautuksen aikana? Säilyykö palkkatukipäätös lomautuksen ajan?Palkkatuen enimmäisaika ei kulu tilapäisen keskeytyksen aikana. Jos työnteon ja palkanmaksun keskeytys päättyvät palkkatukijakson kuluessa, palkkatuen maksamista jatketaan keskeytyksen päätyttyä tukijakson loppuun saakka.

Palkkatuki ei vaikuta muutenkaan lomautusehtoihin.

 

Tietoja päivitetty viimeksi 6/2020.