Palkkatuki

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 7 luvun 9 § säätää palkkatuen edellytykseksi, että tuella palkattavan sairaus tai vamma olennaisesti sekä pysyvästi tai pysyväisluonteisesti alentaa tuottavuutta tarjolla olevassa työtehtävässä.

Mistä haen palkkatukea?
Työ- ja elinkeinotoimistosta.


Milloin oikeus palkkatuen saamiseen täyttyy?
Työ- ja elinkeinotoimisto päättää tuen määrän ja keston kerrallaan. Tukijakson kesto riippuu palkattavan henkilön työttömyyden kestosta, vamman tai sairauden vaikutuksesta työsuoritukseen ja työnantajasta.


Saako palkkatukea määräaikaiseen työsuhteeseen?
Kyllä saa, kuten toistaiseksi voimassa olevaankin työsuhteeseen.


Saako palkkatukea oppisopimuskoulutukseen?
Kyllä saa.


Onko palkkatuen saamiseen oikeutta henkilöllä, joka on vammainen, osatyökykyinen tai pitkäaikaissairas?
Palkkatuki voidaan myöntää, jos työttömän vamma tai sairaus olennaisesti ja pysyvästi vaikuttaa hänen työsuoritukseensa tarjotussa tehtävässä. Tuki voi olla enintään 50 % palkkauskustannuksista. Tukijakson kesto on enintään 24 kuukautta kerrallaan.


Saako palkkatukea osa-aikatyöhön?
Kyllä, jos tuen myöntäjä pitää sitä tarkoituksenmukaisena ja jos se edistää työnhakijan mahdollisuuksia työllistyä. Tämä voi olla perusteltua esimerkiksi osatyökykyisten työllistymisen kannalta.


Voiko työkyvyttömyyseläkkeellä oleva saada palkkatukea?
Kyllä voi. Huomioitava, että eläkeiän saavuttaneet ja työkyvyttömyysetuutta saavat työnhakijaksi rekisteröityneet ja tosiasiallisesti työtä vailla olevat ovat työttömiä työnhakijoita. On hyvä kuitenkin huomioida, että laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä säätää ansaintarajat, joiden ylittyessä eläke on jätettävä lepäämään.


Miten arvioidaan tuottavuuden alentuma, kun pohditaan palkkatuen myöntämistä vamman tai sairauden perusteella?
Vamman tai sairauden perusteella tuottavuuden alentumaa tarkastellaan työ- ja elinkeinotoimistossa tuettavan esittämän ajantasaisen lääkärinlausunnon perusteella. Lisäksi työ- ja elinkeinotoimisto voi käyttää työnhakijan työkyvyn ja tuottavuuden alentumaa arvioidessaan apunaan työhönvalmentajien, työterveyshoitajien ja -lääkärien arvioita, neuvotteluja työnantajien kanssa, käyntejä työpaikalla ja työkokeiluja.


Mitä, jos tuottavuuden alentumaa ei pystytä yksiselitteisesti arviomaan? Jääkö palkkatuki tällöin saamatta?
Ei välttämättä. Huomioitava on, että jos vamman tai sairauden vaikutus työssä suoriutumiseen on vähäistä, palkkatukea ei myönnetä vamman tai sairauden perusteella. Ensisijaisesti vammaiselle tai pitkäaikaissairaalle tulisi pyrkimään löytää työtä, jossa vammasta tai sairaudesta ei ole haittaa.


Paljonko saan palkkatukea, jos minulla on sairaus tai vamma?
Palkkatuen määrä on enintään 50 prosenttia koko työsuhteen ajalta, kuitenkin enintään 24 kuukautta kerrallaan, jos tuella palkattavan vamma tai sairaus olennaisesti sekä pysyvästi tai pysyväisluonteisesti alentaa tuottavuutta tarjolla olevassa työtehtävässä.


Mitkä ovat palkkatuella katettavia palkkauskustannuksia?
Palkkatuella katettavia palkkauskustannuksia ovat työntekijälle maksettava verollinen palkka ennen vakuutetun lakisääteisten maksujen ja verojen pidätystä (bruttopalkka) sekä työnantajan tuella palkatusta aiheutuvat lakisääteiset palkan sivukulut. Sivukuluja ovat työnantajan (tuella palkatusta aiheutuva) lakisääteinen sosiaaliturva-, työeläkevakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksu sekä pakollinen ryhmähenkivakuutusmaksu.


Mitä asiapapereita tarvitaan palkkatukihakemukseen?
Työnantajan on täytettävä palkkatukihakemus ja haettava palkkatukea hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkamista. Palkkatukea voi hakea sähköisesti Yrityksen ja työnantajan Oma asiointipalvelussa tai hakemuslomakkeella. Hakemukseen ei tarvita liitteitä, mutta vamman tai sairauden perusteella palkkatukea haettaessa on toimitettava lääkärinlausunto B.


Millainen asema minulla on palkkatuettuna työntekijänä työyhteisössä?
Palkkatuetulla työntekijällä on samanlainen asema kuin muillakin työntekijöillä. Työnantajaa sitoo tasapuolisen kohtelun vaatimus. Tasapuolisen kohtelun vaatimuksesta säädetään työsopimuslain 2 luvun 2 §:ssä, joka säätää myös syrjintäkiellosta.