Siirry pääsisältöön

Vates-säätiön lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

23.06.2022

Esityksen taustaa

Vates-säätiön lausunto keskittyy esityksen niihin kohtiin, joilla on/voi olla vaikutuksia osatyökykyisten, vammaisten tai pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymisen edellytyksiin ja työllistymisen tukitoimiin.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki työvoimapalveluiden järjestämisestä, jossa säädettäisiin kunnan järjestämistä työvoimapalveluista ja niihin liittyvistä tehtävistä. Nykyinen laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta kumottaisiin.

Lakiesityksen mukaan vastuu työnhakijoille sekä yrityksille ja muille työnantajille tarjottavista työvoimapalveluista siirrettäisiin pääosin kunnille vuoden 2024 alussa. Työvoimapalveluiden järjestäminen ja muut työvoimapalveluihin liittyvät lakisääteiset tehtävät muodostaisivat kunnille uuden valtionosuustehtävän. Työttömyysetuuksien rahoitusvastuita uudistettaisiin siten, että kunnan rahoitusvastuu laajenisi työmarkkinatuen lisäksi koskemaan peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa. Työmarkkinatuen rahoitusvastuu aikaistuisi ja kasvaisi portaittain työttömyyden pitkittyessä. Kunnan rahoitusvastuu ei myöskään katkeaisi työttömyysturvalaissa tarkoitettuun työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen ajalta kuten nykyisin.

Lakiesityksen mukaan vastuu työnhakijoille sekä yrityksille ja muille työnantajille tarjottavista työvoimapalveluista siirrettäisiin pääosin kunnille vuoden 2024 alussa. Työvoimapalveluiden järjestäminen ja muut työvoimapalveluihin liittyvät lakisääteiset tehtävät muodostaisivat kunnille uuden valtionosuustehtävän. Työttömyysetuuksien rahoitusvastuita uudistet-taisiin siten, että kunnan rahoitusvastuu laajenisi työmarkkinatuen lisäksi koskemaan peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa. Työmarkkinatuen rahoitusvastuu aikaistuisi ja kasvaisi portaittain työttömyyden pitkittyessä. Kunnan rahoitusvastuu ei myöskään katkeaisi työttömyysturvalaissa tarkoitettuun työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen ajalta kuten nykyisin.

Uuden lainsäädännön tavoitteet

Hallituksen esityksen tavoite, työllisyyden edistäminen, on hyvin kannatettava ja tavoitteen saavuttamiseksi tehtävät toimenpiteet ovat välttämättömiä. Erityisesti kaikkein vaikeimmin työllistyvien henkilöiden huomioiminen esityksen tavoitteissa tulee nostaa painokkaasti esille. Heidän työllistymistään edistävät palvelut perustuvat toimijoiden vahvaan yhteistyöhön ja yhteistyöhön sitoutumiseen. Tämän laaja-alaisen yhteistyön merkitys tulee tiedostaa esityksen tavoitteissa ja toimenpiteissä.

Työllisyydenhoidon muutoksissa ei ole määritelty selkeästi, kenen vastuulle heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyden tukeminen kuuluu. Julkiselle vallalle asetetussa tehtävässä piilee riski, että tehtävän hoitaminen ja kohderyhmän työllistäminen putoaa valtion ja kuntien velvoitteiden väliin. Tehtävä tulisi määritellä selkeästi jommankumman tahon vastuulle. Valtiolle perustettava Työkanava Oy:n volyymi ei ainakaan alkuvaiheessa tule riittämään vastaamaan kokonaisvaltaisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämiseksi.

Vates antoi kommentit seuraavista:

järjestämisvastuu ja rahoitusvastuu, yhteistoiminta-alue, yhdenvertaisten palveluiden vaatimus, palvelu- ja rahoitusmallit.

Lisäksi Vates kommentoi 2 luvun palvelujen tarjoamista koskevaa sääntelyesitystä sekä lakiesityksen kohta: kunnan työttömyysetuusmenoon kohdistuvan rahoitusvastuun porrastusmalli.

Lue Vatesin lausunto pdf-muodossa (aukeaa uuteen välilehteen)