Siirry pääsisältöön

Järjestöt haastavat sote-valmistelijat vastaamaan huolenaiheisiin

02.06.2017

Moni kansalaisjärjestö on huolissaan sote-uudistuksesta ja sen vaikutuksista kansalaisten palveluiden saantiin. Ku-luttajaparlamentin SOTE-seminaarissa 31.5.2017 foorumin järjestöt haastoivat sote-uudistuksen valmistelijoita kes-kustelemaan ja vastaamaan uudistusta koskeviin kiperiin kysymyksiin. Erityisesti järjestöjä puhutti uudistuvan palve-lujärjestelmän asiakasmaksut, palveluohjaus, kuluttajansuoja sekä palveluiden esteettömyys ja yhdenvertainen saatavuus.

Seminaariin osallistui uudistuksen eri valmisteluryhmistä projektijohtaja Tuomas Pöysti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtaja Markku Pekurinen, professori Pentti Arajärvi sekä entinen Eksoten Etelä-Karjalan sosiaali- ja ter-veyspiirin aikuisten psykososiaalisten palvelujen johtaja, nykyinen sote-konsultti Timo Salmisaari.


Kuluttajansuoja puutteellinen nykyisissä lakiesityksissä


Järjestöt halusivat kiinnittää sote-valmistelijoiden huomion kuluttajien aseman turvaamiseen uudessa palvelujär-jestelmässä. Uudistuksen myötä julkisten ja yksityisten palveluiden raja hämärtyy entisestään. Nykyisissä lakiesi-tyksissä ei ole kuitenkaan säädetty asiakaslähtöisestä kuluttajaoikeudellisesta suojasta. Järjestöjen mukaan valin-nanvapauden piiriin tuleviin ja muihin sote-palveluihin tulee soveltaa kuluttajansuojan periaatteita riippumatta siitä tuottaako palvelut julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin palveluntuottaja.


Asiakasmaksujen korotukset uhka erityisesti pienituloisten terveydenhoidolle


Suomessa asiakasmaksut ovat jo nyt pohjoismaisesti verrattuna korkeat, ja uudistuksen myötä paine asiakasmak-sujen korotuksiin väistämättä kasvaa. Kuluttajaparlamentin järjestöistä moni edustaa ikääntyneitä, pitkäaikaissai-raita tai vammaisia, joista monet ovat myös pienituloisia. Siksi yksi merkittävä huoli uudistuksessa on sote-palve-luiden asiakasmaksujen mahdolliset korotukset.


Löytääkö asiakas tarvitsemansa palvelun luo?


Palveluohjaus on jatkossa avainasemassa erityisesti niiden asiakkaiden kohdalla, joilla on runsaasti erilaisia palve-lutarpeita, mutta heikentynyt kyky itse edistää omia oikeuksiaan sekä tehdä omaa valinnanvapautta koskevia rat-kaisuja.
On vielä epäselvää, kuinka uudistuvassa palvelujärjestelmässä ohjaus ja palveluneuvonta tullaan toteuttamaan tai miten turvataan paljon tukea ja palveluita tarvitsevien henkilöiden kohdalla tosiallisen neuvonnan ja ohjauksen saatavuus, jotta he osaavat ja pystyvät tekemään valintoja ”kuluttajana”, toteaa Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling.

Kysymykset ja huolenaiheet luovutettiin SOTE-seminaarissa projektijohtaja Tuomas Pöystille. Järjestöt jäävät odottamaan valmistelijoiden kirjallisia vastineita kaikkiin kysymyksiin.

Kysymysten kokoamiseen osallistuivat seuraavat Kuluttajaparlamentin järjestöt:

ADHD-Liitto
A-klinikkasäätiö
Allergia- ja Astmaliitto
Autismi- ja Aspergerliitto
Crohn ja Colitis
Ehkäisevä päihdetyö EHYT
Eläkeliitto
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL
Finnilco
Hengitysliitto
Invalidiliitto
Irti Huumeista
Kehitysvammaliitto
Keliakialiitto
Kotien Puolesta Keskusliitto
Kuuloliitto
Kuurojen Liitto
Marttaliitto
Mielenterveyden keskusliitto
Nuorisoasuntoliitto
Näkövammaisten liitto
Perhehoitoliitto
Sininauhaliitto
Suomen Kilpirauhasliitto
Suomen Monikkoperheet
Suomen nuoret lesket
Suomen Potilasliitto
Suomen Reumaliitto
Suomen Selkäliitto
Suomen Setlementtiliitto
Takuusäätiö
Vailla vakinaista asuntoa
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto
Vates-säätiö
Väestöliitto
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto

Kuluttajaparlamentti on Kuluttajaliiton koordinoima valtakunnallisesti merkittävien järjestöjen vaikuttamisfoorumi. Kuluttaja-parlamentissa kymmenet järjestöt tekevät vuosittain yhteisiä kannanottoja aiheista, jotka ovat osallistuvien järjestöjen sekä kuluttajien kannalta merkittäviä. Toiminnan tarkoituksena on saada poliittiset päättäjät tietoisiksi keskeisten järjestöjen näke-myksistä ja kannoista poliittisiin kysymyksiin sekä edistää kuluttajien etua politiikan eri osa-alueilla. Lisätietoa http://www.ku-luttajaliitto.fi/kuluttajaparlamentti