Siirry pääsisältöön

Työhönvalmennuksen kehittämisryhmältä toivotaan mm. alueellista jalkautumista ja vertaisuutta

08.11.2017

”Usein tässä arjen tohinassa ei ehdi seurata valtakunnallisia muutoksia tai uusia tuulia työhönvalmennuksen kentältä.”

Ajankohtaista tietoa, vertaisuutta ja alueellista jalkautumista toivotaan valtakunnalliselta kehittämisryhmältä
Vates-säätiö toteutti kyselyn Työhönvalmennuksen kehittämisryhmälle lokakuussa 2017. Vastauksia kertyi maantieteellisesti aika kattavasti, ja pääsääntöisesti vastaajat toimivat kunnan tai kaupungin palveluksessa tai järjestössä, säätiössä tai yhdistyksessä. Myös hanketoimijat korostuivat yhtenä ryhmänä kyselyyn vastaajista.

Vastaajat toivoivat Vatesin koordinoimalta kehittämisryhmältä hyvien käytäntöjen jakamista ja ajantasaisen tiedon levittämistä. Tiedon levittämisen teemat liittyivät erityisesti uusiin lakimuutoksiin tai asioihin, jotka vaikuttavat työhönvalmentajien työhön ja asiakkaiden tilanteisiin.

Joillakin alueilla toimii paikallisia työhönvalmentajien verkostoja, joissa käsitellään pääsääntöisesti työstä nousevia, ajankohtaisia asioita ja asiakastilanteita. Vatesin roolia tarkastella työhönvalmennusta laajemmin yhteiskunnassa eri kohderyhmille pidettiin hyvänä.

Kyselyssä vastaavat toivoivat Vates-säätiöltä työhön liittyviä täsmäkoulutuksia mm. ohjausosaamisen kehittämisestä, työnantajayhteistyön kehittämisestä ja vaikuttamistyöstä. Vastaajat toivoivat saavansa mm. tukea siihen, että ammattilaiset itse alkavat uskomaan työhönsä ja rohkaistuvat kohtaamaan työnantajia.

Tärkeänä asiana nostettiin myös se, että työhönvalmentajat kaipaavat saada näyttöä heidän työnsä tarpeellisuudesta ja merkityksellisyydestä päättäjille. Tärkeänä kehittämisryhmän toiminnassa koetaan myös verkostoituminen; samankaltaista työtä tekevien näkeminen ja vertaisuuden jakaminen.


”Realistista näkökulmaa arkitodellisuudesta.”


Itse työhönvalmentajat tai heidän organisaationsa kertoivat voivansa tuoda kehittämisryhmään oman tietonsa, kehittämisajatuksensa ja -tarpeensa. Toisaalta tärkeänä nostettiin se, että vastaajat voivat tuoda arjen kuulumisia, heidän asiakkaiden toiveita työhönvalmennuksen sisällöistä, hyvistä menetelmistä ja tarpeista valtakunnallisen ryhmän jaettavaksi.

Vates-säätiöltä kehittämisryhmän koordinoijana toivottiin vastaavasti koollekutsumista ja keskustelun ylläpitämistä, tiedon ja kokemusten jakamista. Yhteistyötä, koulutusta ja verkostotapaamisia nostettiin myös tärkeinä kokonaisuuksina.


Teemapäivät uutena ja jatkuvana käytäntönä


Teemapäivien rakenteen, aamupäivä tiedon jakamista ja iltapäivä vapaamuotoista työskentelyä, oli suurin vastaajista kokenut mielekkäänä. Ja juuri säännölliset teemamuotoiset tapaamiset koettiin olevan mieleinen tapa työskennellä. Vastaajat toivoivat, että myös kehittämisryhmän jäsenet esittelisivät omaa toimintaansa päivissä enemmän aktiivisesti ja toisivat omaa osaamista vahvemmin jaettavaksi.

Maakunnallisia, alueellisia tapaamisia kaivattiin myös teemapäivien järjestelyissä. Vastaajat kokivat, että tällöin jaetaan saman alueen toimintaympäristö haasteineen ja hyvine asioineen, jolloin tapaamiset voisivat tukea omaa työtä enemmän.

’’Jakaa rohkeasti tietoa ja kontakteja, yhdessä isommin ja paremmin. Aina jollain on oikea tekijä!”

Tämä toive kohdistui siihen, mitä kehittämisryhmän jäsenet toivoivat saavansa toisilta ryhmän jäseniltä. Vertaisuus, kokemukset, ideat, hyvä käytänteet nousivat tässä yhteydessä. Yhdessä olemme enemmän saman asian ja ammattilaisuuden puolella. Toimitaan ja vaikutetaan yhdessä aktiivisesti!

”Hyvää tietoa on tullut. Hienoa, että on taho, joka pitää tärkeää asiaa esillä, kiitos.”
”Odotan innolla hyviä keskusteluja ja kokemusten vaihtoa. Toivottavasti alueellamme saataisiin heräämään innostus työhönvalmennukseen ja luja pyrkimys palkkatyöhön ohjaamiseen.”