Siirry pääsisältöön

Vates antoi asiantuntijalausunnon mm. julkisia rekrytointipalveluja koskevasta lakiesityksestä

06.02.2019

Vates-säätiö sr on antanut kirjallisen asiantuntijalausunnon eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle kuulemistilaisuudessa 5. helmikuuta. Asia koskee hallituksen esitystä (HE 93/2018) laeiksi

  • julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista, 
  • alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta ja 
  • yksityisistä työnvälityspalveluista.

Vates-säätiö on lausunut aiemmin samoja lakeja koskevista hallituksen esityksistä (lausunto 16.6.2017). Nykyisessä esityksessä kiitämme sitä, että aiemman lausuntomme kommentit on otettu valmistelussa laajasti huomioon.  

Kirjallisessa lausunnossamme nostamme esille mm., että esityksen perusteluissa esitetyt lain tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaikutukset on arvioitu riittämättömästi. Yhdenvertaisuusvaikutusten arviointia tulee mielestämme parantaa ja ehdotamme, että  YK:n vammaissopimuksen 27 artiklan sekä yhdenvertaisuuslain 8 §:n 1 momentin toteutumista varten käynnistetään erikseen ohjelma.

Vates tukee digitaalisuuden lisäämistä palveluprosessissa, kunhan henkilökohtaiset asiointimahdollisuudet säilyvät. Korostamme kokonaisvastuun ja moniammattilisen tuen merkitystä vaikeimmin työllistyvien palveluissa. Mielestämme lakiesityksessä työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun määritelmän sisältö on selkeä, ja toimintamalli tukee erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistymisen palveluprosessia.

Työnantajalle kohdistettu erillistuki toimii positiivisena signaalina osatyökykyisten työllistämisen tukemiseksi. Mielestämme työolosuhteiden järjestelytuesta on tiedotettava lisää työantajille. Sosiaalisten yritysten toimintamahdollisuuksia tulee edelleen kehittää parhaiden eurooppalaisten mallien pohjalta, erityisesti yhteisöllisyyttä korostavaan suuntaan.  

Uuden lakiesityksen perustelutekstissä sanotaan, että järjestöjen palkkatuettu työ voi loppua kokonaan, jos järjestöjen oma talous ei mahdollista ohjaushenkilöstön palkkaamista ilman työllisyyspoliittista avustusta. Esimerkiksi työllistymisyksikössä ohjausta on tehty paljon palkkatuella. 

Jos erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kohdalla työllistymiselle välttämätön työnohjaus loppuu järjestöissä, vähentää se mielestämme heidän työllistymistä ja toivottuja siirtymiä avoimille työmarkkinoille, koska järjestöjen asiantuntemus jää ohjauksesta pois.

Hallituksen lakiesityksen ajatus on, että jos kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden osuus laskee, yritysten osuus palkkatukityöllistäjistä voi kasvaa. Painotamme kuitenkin sitä, että kaikissa tilanteissa ohjaushenkilöstön käyttö palkkatuettujen henkilöiden tukena yrityksissä pitää varmistaa.

 Lue kirjallinen lausunto 4.2.2019 (pdf aukeaa uuteen välilehteen)

Uutista korjattu 8.2.2019. Tämänkertainen lausunto oli kuulemistilaisuudessa annettu kirjallinen asiantuntijalausunto. Esityksiin ei liity tällä hetkellä virallista lausuntokierrosta.