Siirry pääsisältöön

Muita lähteitä ja tutkimuksia

Tälle sivulle on koottu vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä käsitteleviä tietolähteitä, tuktimuksia, selvityksiä ja opinnäytetöitä. 

Muita tietolähteitä  | Tutkimuksia, selvityksiä Opinnäytetöitä

Huom. kaikki Vatesin sivujen ulkopuolelle johtavat linkit avautuvat uuteen välilehteen.

Muita tietolähteitä

Eläketurvakeskus: Tilastoja työeläkekuntoutuksesta

Kela: Tilastoja eläkkeensaajista, kuntoutuksesta, työttömyysturvasta ja vammaistuista

THL: Tilastoja koskien terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, terveys- ja sosiaalipalveluita sekä vammaisia

THL: Sosiaalipalvelujen toimintatilasto

Tilastokeskus: Työmarkkinat

Työ- ja elinkeinoministeriö: Työnvälitystilasto

Työ- ja elinkeinoministeriö: ToimialaOnLine

Oikeusministeriö: Syrjintätieto 


Tutkimukset, selvitykset ja raportit

 

A - E

Aalto, Anna-Mari & Juvonen-Posti, Pirjo & Laaksonen, Maire & Seppänen-Järvelä, Riitta & Tuusa, Matti (2015): Yksilöllisesti räätälöity ja työhön kytketty, Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen arviointitutkimus, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia.

Aalto, Liisi; Hinkka, Katariina; Rajavaara, Marketta; toim. (2009): Kehittämisideoista työikäisten kuntoutuksen käytännöiksi, Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen lähtökohdat.

Aarola, Nina & Halttunen, Pia et al. (2012): Työvoimaa kuntoutujista, – Työnantajan palveluohjaus, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Pori.

Ahponen, H. (2008): Vaikeavammaisen nuoren aikuistuminen. Yksilöllinen ja erilainen elämänkulku, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia, 94.

Ahlstén, Marika & Klem, Simo & Vesala Hannu T. (2015): Kehitysvammaisten ihmisten työllisyystilanne 2013-2014, Kehitysvammaliiton selvityksiä 9.

Alakangas, Heli & Mattila-Aalto, Minna (2017): Putoaville ratkaisu, Työhönvalmennusta ja päihdekuntoutusta nuorille, KELA Työpapereita 118.

Ala-Kauhaluoma, Mika & Harkko, Jaakko & Klem, Simo & Vesala, Hannu T. (2016) Työnantajien kokemuksia kehitysvammaisista työntekijöistä, Helsinki, Kehitysvammaliiton selvityksiä 11.

Ala-Kauhaluoma, Mika & Kesä, Mikko & Lehikoinen, Tuula & Pitkänen, Sari & Ylikojola, Pekka (2017)
Osatyökykyisistä osaavaa työvoimaa Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työelämä 42/2017.

Anttila, Heidi; Nevala, Nina; Pehkonen, Irmeli; Pörtfors, Pia; Teittinen, Antti; Vesala, Hannu T. (2018): Kuntoutuksen vaikuttavuuskehitysvammaisten toimintakykyyn ja työllistymiseen sekä sitä estävät ja edistävät tekijät, Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus. Kelan tutkimus.

Arvaja, Maija-Elina (2008) Tää on mun unelma, Kehitysvammaisten henkilöiden ammatilliselle koulutukselleen ja työlleen antamat merkitykset kuvataide- ja musiikkialalla, Pro gradu, Tampereen yliopisto.

Appelqvist-Schmidlechner, K; Salmelainen, U; Tuulio-Henriksson, A; (2015): AMI-kuntoutus. Ryhmäpainotteinen kuntoutusmalli työelämässä oleville masennuskuntoutujille, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia,138.

Asplund, Rita & Kauhanen, Antti & Vanhala, Pekka: Työpankin kautta työllistyminen, ETLA, raportit, 2016.

Asplund, Rita & Koistinen, Pertti (2014): Onko työmarkkinoilla tilaa kaikille? Katsaus erityisryhmiin kohdistetun politiikan tuloksiin ja haasteisiin. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työ ja yrittäjyys 22/2014.

Asplund, Rita & Kauhanen, Antti & Vanhala, Pekka (2016): Työpankki välittäjänä ja työllistäjänä – Työpankkien toiminnan vaikuttavuuden tarkennettu arviointi, ETLA raportit.

Björklund, Liisa & Kyröläinen, Anni & Hilli, Petri (2020): Osatyökykyisten työllistymisen edistäminen - yhteiskunnallisen hyödyn mallinnus -yhteenveto. Työ- ja elinkeinoministeriö/vaikuttamisinvestoimisen keskus ja Arvoliitto.

Blomgren, Jenna& Hytti, Helka (2013):Työkyvyttömyydestä ja työttömyydestä aiheutuva työelämästä poissaolo sekä aktiivitoimenpiteille osallistuminen Pohjoismaissa 2005 ja 2010. Kela työpapereita 48/2013.

Blomgren, Jenni & Laaksonen, Mikko & Perhoniemi, Riku (2018): Mitä hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen jälkeen? Työttömyys-, sairauspäiväraha- ja kuntoutusrahaetuudet sekä uudet eläkepäätökset neljän vuoden seurannassa.” Yhteiskuntapolitiikka 2018;83(2);117-131.

Ek, Kirsi, toim.(2018): Kaikilla on osaamista – tehdään työpaikka yhdessä! - Kokemuksia osatyökykyisten ihmisten osuuskuntatoiminnasta, Osallisuutta osuuskunnista ESR-hanke 2015-2018 loppuraportti.

Ekholm, Elina & Teittinen, Antti (2014): Vammaiset nuoret ja työntekijäkansalaisuus. Osallistumisen esteitä ja edellytyksiä. Helsinki: Kelan tutkimusosasto, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 133.

Ekholm, Elina (2009): Monimuotoisuus ja esteettömyys – Näkövammaisten asiantuntijoiden työelämäkokemuksia. Espoo, Ennora.

Eriksson, Susan (2008): Erot, erilaisuus ja elinolot - vammaisten arkielämä ja itsemäärääminen, Kehitysvammaliiton tutkimuksia 3.

F - J

Gould, Raija & Härkäpää, Kristiina & Järvikoski, Aila (toim.) Toimiiko työeläkekuntoutus? Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 2012:01.

Gould, Raija & Ilmarinen, Juhani & Järvisalo, Jorma & Koskinen, Seppo, toim. (2006): Tykyvyn ulottuvuudet -kirja, Terveys 2000 -hankkeen työkykyä koskevien tietojen perusraportti.

Gould, Raija & Kaliva, Kasimir (2010): Työkyvyttömyyseläke ja ansiotyö. Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:15.

Gould, Raija & Nyman, Heidi & Lampi, Jukka: Työhönpaluu kuntoutustuen jälkeen. Työeläkejärjestelmän rekisteritietoihin perustuva selvitys. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2011:3.

Haapakoski, Kaisa & Åkerblad, Leena (2021): Työnantajayhteistyö työpaikkajaksoja sisältävässä ammatillisessa kuntoutuksessa. Näkökulmia kehittämiseen. Kela.

Haarni, Ilkka (2006): Keskeneräistä yhdenvertaisuutta. Vammaisten henkilöiden hyvinvointi ja elinolot Suomessa tutkimustiedon valossa. Raportteja 6/2006, Stakes.

Hakala, Katariina (2017): Työllistymistarinoita, Kehitysvammaliiton selvityksiä 13.

Harkko, Jaakko (2015): Että nämä ihmiset joilla työpanos annettavana sais sitä antaa että eivät olisi palveluiden kohde, KIT-projektin toimintaympäristökartoituksen tulokset.

Herse, Fredrik & Immonen, Juho & Kallionpää, Pekka & Leskelä, Riikka-Leena & Välimaa, Norma (2017): Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Tutkimus sairausvakuutuslain vuoden 2011 muutoksen vaikutuksista työpaikkojen toimintaan.

Hietala, Juha & Lavikainen, Anniina (2010): Huonokuuloisena työelämässä - työympäristön toimivuus ja yhdenvertainen osallistuminen - Kuuloliitto ry.

Hietala, Juha & Anniina Lavikainen: Huonokuuloinen - syrjäytetty työntekijä? Työympäristön asettamat esteet yhdenvertaiseen osallistumiseen, Kuuloliitto ry. 2008.

Hinkka, Katariina & Aalto, Liisi & Toikka, Tuula (2015): Uudenlaiseen Kelan työhönkuntoutukseen? Viiden kuntoutusmallin arvioinnin tuloksia, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia.

Holm, Pasi & Hopponen, Anneli (2007): Vammaisten työkyky vuonna 2007. Vertailua työttömiin. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja nro 202.

Huhtala, Riku (2014): Työnantajaedustaja arvio työkokeilun onnistumisen tuloksista työeläkekuntoutuksessa, Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Häggman, Erik & Pelto-Huikko, Antti & Tarvainen, Tom: "Että sais uuden alun” Työpajanuorten seurantatutkimus Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa, Aluehallintovirastojen julkaisuja 17/2016.

Härkäpää, K; Harkko, J; Lehikoinen, T. (2013): Työhönvalmennus ja sen kehittämistarpeet , Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 128.

Hästbacka, Elisabeth (2021): Equal participation in society? : Perspectives on the opportunities of persons with disabilities in Finland. Väitöskirja. Åbo Akademi University. 

Irjala, Marja: Oppisopimuskoulutuksen avulla tuhannet vammaiset pois työelämän marginaalista, Yhteiskuntapolitiikka 82 (2017):6.

Irjala, Marja (2017): Osallinen, syrjässä, marginaalissa, onnellinen? Tutkimus oppisopimuskoulutuksen
erityisopiskelijoista Suomessa ja Saksassa, Oulun yliopiston tutkijakoulu.

Juopperi, Jukka & Lampi, Jukka (2012): Työllisyys ja kuntoutus ennen työkyvyttömyyseläkepäätöstä. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2012:01.

Järvikoski, Aila (2013): Monimuotoinen kuntoutus ja sen käsitteet, Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:43.

K - O

Kairi, Tea & Nummelin, Tua & Teittinen, Antti (2010): Työtoiminnan käytäntö ja kokemus, kriittisiä arvioita kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille järjestettävästä työtoiminnasta, Kehitysvammaliiton selvityksiä 6.

Karisalmi Seppo & Gould, Raija & Virta, Lauri (2009): Työkyvyttömyyseläkeläiset eri järjestelmissä. Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:2.

Karhu, Jukka (2013): Vajaakuntoisten henkilöiden työllistäminen ja tuetun työllistymisen merkitys työnantajien näkökulmasta. Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, kuntoutustiede, Pro gradu -tutkielma.

Kausto & Mattila-Holappa & Kaila-Kangas & Oksanen & Kivimäki & Ervasti (2020): Työkyvyn tukitoimien vaikuttavuus osatyökykyisten työkykyyn kunta-alalla: luonnollinen interventiotutkimus. Työterveyslaitos. 

Kehitysvammaliitto ry och KVANK (2017): En av aktörerna kvalitetskriterier för verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning.

Kemppainen, Risto (2012): Työyhteisöjen monimuotoisuuden kehittyminen ja edistyminen TyöMMe-hankkeen jälkeen, Diakonia-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma.

Kettunen, Reetta (2011): Mielenterveyskuntoutujien asuminen 2010 ASPA-selvityksiä 2/2011.

Kerätär, Raija; Oivo,Tuija (2018): Osatyökykyisten reitit työllisyyteen - etuudet, palvelut, tukitoimet, Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 43/2018.

Kinos, Tuula (2013) Tilaa kaikille - kulttuuria jokaiselle: Kehittämissuunnitelma vammaisten osallistumismahdollisuuksien lisäämisestä, Humanistinen ammattikorkeakoulu, kehittämissuunnitelma.

Klem, Simo (2013): Työllistymistä tukeva toiminta, työtoiminta ja työhönvalmennus sosiaalihuollossa, Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:23

Konttinen, Riikka & Villanen, Marjut: Mopolla moottoritielle. Työnhyrrä -projekti,  Avain-säätiö 2007, tutkimus.

Kumpuvuori, Jukka & Högbacka, Marika (2003): Vammaisten henkilöiden ihmisoikeudet Suomessa. Ihmisoikeusinstituutti, Åbo Akademi.

Kukkonen Tuula (2009): Vastuun uusjako. Vajaakuntoisten työkyky ja työllistyminen yritysten näkökulmasta, väitöskirjatutkimus, Joensuun yliopisto.

Kuntoutussäätiö, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu Synergos, UKK-instituutti, Kuntoutusmiskeskus Apila, Kiipulan kuntoutuskeskus (2018): Polkuja työelämään (TEMPO) -hankkeen 2015-18 loppuraportti.

Kuusi Aarne (2017): Raportti työpankkikokeilusta, Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2017:35

Kuuva, Niina (2011): Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Työkykyä palauttavat prosessit. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2011:5.

Lahtinen, Jussi & Vanhanen, Merja (2011): "Että sais olla oma ittensä", Avain-säätiön Työnhyrrä – Työhönvalmennuksen monipalvelu -projektin toiminnan tuloksia ja nuorten kokemuksia työhönvalmennuksesta 2008-2009, Avain-säätiö.

Laiho, Veera & Hopponen, Anneli & Latvala, Terhi & Rämö, Anna-Kaisa (2010): Erityisryhmien työkyky – työttömät ja vammaiset. PTT Raportteja 225, Pellervon taloustutkimus.

Lappalainen, Kirsi (2017): Työttömien työelämävalmiuksien tukeminen - painopisteenä terveydenhuolto ja verkostoyhteistyö, väitöstutkimus, Itä-Suomen yliopisto.

Lavikainen, Anniina: Huonokuuloisten ja kuurojen opiskelijoiden toisen asteen opinnoissa kohtaamat haasteet ja tuki opintojen aikana,  Yhdenvertaisuus ja osallisuus toisen asteen opinnoissa -hanke 2014, Kuuloliitto ry.

Lehtinen, Pirkko (2005): Pehmeän ja kovan yrittämisen rajamaastossa. ESR tutkimukset ja selvitykset 3/2005, Työministeriö.

Lehto Markku (2011): Kaikki mukaan! Osatyökykyiset työmarkkinoilla. Sosiaali- ja Terveysministriön selvityksiä 2011:5.

Leskelä, Leealaura (2022): Selkopuhetta! : Puhuttu selkokieli kehitysvammaisten henkilöiden ja ammattilaisten vuorovaikutuksessa, väitöstutkimus, Helsingin Yliopisto.

Lind, Jouko & Aaltonen, Tuula & Halonen, Jukka-Pekka & Klaukka, Timo (2007): Kelan kuntoutuksen vuonna 2002 päättäneet. Kuntoutujien rekisteriseuranta vuosina 2002-2004. Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 74, Kela.

Lindh, Jari (2013): Kuntoutus työn muutoksessa. Yksilön vajavuuden arvioinnista toimintaverkostojen
rakenteistumiseen, Lapin yliopisto, väitöskirja.

Linnakangas, Ritva & Suikkanen, Asko & Savtschenko, Victor & Virta, Lauri (2006): Uuden alussa vai umpikujassa? Vammaiset matkalla yhdenvertaiseen kansalaisuuteen. Stakesin raportteja 15/2006.

Mahlamäki, Pirkko: Vammaisten ihmisoikeudet eivät toteudu. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsauksessa 3/2013.

Mattila-Holappa, Pauliina: Mental health and labour market participation among young adults (2018). Väitöskirja. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia, Kela.

Mattila-Wiro, Päivi & Nevala, Nina & Tiainen, Raija & Turunen, Jarno (2015): Osatyökykyiset työssä -toimintamallin (Osku) toteutuminen ja hyödyt erilaisissa toimintaympäristöissä, tutkimusraportti.

Masto hankkeen (2008-2011) loppuraportti (2011): Masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentämiseen tähtäävän hankkeen toiminta ja ehdotukset, Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:15

Mayer, Minna & Eskelinen, Juha & Laasonen, Valtteri & Nyman, Juho & Valtakari, Mikko & Ranta, Tommi & Yli-Koski, Maria (2019): Työkokeilu TE-toimiston palveluna - Asiakkaiden, työkokeilupaikkojen ja TE-toimiston asiantuntijoiden kokemuksia työkokeilusta, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja.

Mietola, Reetta & Teittinen, Antti & Vesala,Hannu T. (2013)  Kehitysvammaisten ihmisten asumisen tulevaisuus, Suomen ympäristö 3/2013, Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto.

Misukka, Erja (2009): Työn merkitys kehitysvammaiselle, " -en ruppee kuule ilimasta hommoo kuule tekemään” väitöskirja, Kuopion yliopisto.

Mäkelä-Pusa, Pirkko (toim.) Työurien jatkamisen tuki, Kuntoutussäätiön työselosteita, Working Papers 47/2014.

Nevala, Nina & Kalliomäki-Levanto, Tiina & Jääskeläinen, Kirsi & Hirvonen, Maria & Pekkarinen, Anneli & Elo, Jyrki (2011): Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla. Työterveyslaitos.

Niemelä, Pyry & Renko, Maija & Nikoskinen, Tuomas & Heinonen, Jarna & Hytti, Ulla & Lindberg, Jukka & Ray, Kaija & Kaarnasaari, Anne & Savela, Kati & Kallionpää, Pekka & Kämäräinen, Vesa  & Pakarinen, Jaana: Vammaisten henkilöiden yrittäjyys ja sen tuki, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 22/2017.

Niemi, Heidi (2018): Kunta työllisyydenhoitajana - Työpakosta kokeiluihin, Tampereen yliopisto, akateeminen väitöskirja.

Oikeus osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen, YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen kansallinen toimintaohjelma 2018–2019, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2/2018.

Oivo, Tuija & Kerätär, Raija (2018): Osatyökykyisten reitit työllisyyteen - etuudet, palvelut, tukitoimet. STM:n raportteja ja muistioita.

Ojala, Ritva & Väänänen, Viivi (2017): ”Eka kuntoudutaan elämään ja sitten työelämään.” Osallistuneiden kokemuksia Mielenterveyden keskusliiton voimavaravalmennuksesta, Diakonia-ammattikorkeakoulu.

P - T

Paanetoja, Jaana: Osan työkyvystään menettänyt työntekijä ja työehtosopimusmääräykset, Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2017:14.

Paanetoja, Jaana (2019): Vammaisten työllistymistä tukevan toiminnan ja työtoiminnan uudistaminen,
Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:20.

Paanetoja, Jaana & Ruponen, Ilkka (2007): Työehtosopimukset ja syrjintäkiellot. Tutkimusraportti 10/2007.

Paltamaa, J. Perttinä, Pirkko, (2015): Toimintakyvyn arviointi. ICF teoriasta käytäntöön.

Pensola, Tiina & Gould, Raija & Polvinen, Anu: Ammatit ja työkyvyttömyyseläkkeet. Sosiaali- ja Terveysministeriön selvityksiä 2010:16.

Pirttimaa, Raija (2003): Tuetun työllistymisen alkuvaiheet ja kehittyminen Suomessa. Väitöskirja, Opettajankoulutuslaitos, Erityispedagogiikan yksikkö, Helsingin yliopisto.

Rantanen, Elina (2015): Jotta arkielämä ja sairaus saataisiin paremmin yhteen - Julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyö harvinaisissa sairauksissa. Selvitys, Rinnekoti-Säätiön Norio-keskus.

Rauhala-Hayes, Marjo & Salminen, Anna-Liisa & Topo, Päivi (2017) Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa, Sitran julkaisusarja (Sitra 172).

Riihinen, Satu (2016): Työhönvalmennus työllistämisen ja ammatillisen kuntoutuksen menetelmänä, Tampereen yliopisto.

Rissanen, Päivi (2015): Toivoton tapaus? Autoetnografia sairastumisesta ja kuntoutumisesta. Kuntoutussäätiön tutkimuksia,  research reports 88/2015.

Romakkaniemi, M.; Lindh, J.; Laitinen, M. (2018): Nuorten aikuisten osallisuus ja sosiaalinen kuntoutus Lapissa, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 147.

Ryökkynen Sanna (2023): They did not give up on me : Vocational students’ perceptions of the special support in their studying, artikkeliväitöskirja, Helsingin Yliopisto

Saikku, Peppi (2018) Hallinnan rajoilla: Monialainen koordinaatio vaikeasti työllistyvien työllistymisen edistämisessä, Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta.

Salmi, Eeva (2018): Ilona – sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön, Silta-Valmennnusyhdistys ry.

Salonlahti, Outi (2019): On aina oltava 200 % parempi. Vammaisten ja kuurojen taiteilijoiden toimintamahdollisuudet ja taiteilijapolut. Pro gradu. Jyväskylän yliopisto.

Sauni, Riitta (toim.): Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2030, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2019:3.

Sosiaali- ja terveysministeriö, Osatyökykyiset työssä -ohjelma (Osku), : Kaikki keinot käyttöön – Yhteistyöllä ratkaisuihin, loppuraportti, 2013–2015.

Sosiaali- ja terveysministeriö (2017): Työryhmäraportti kannustinloukut - Työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulojen yhteensovittaminen sekä lineaarinen malli. Osatyökykyisille tie työelämään –kärkihanke (OTE)  Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2017:32.

Sosiaali- ja terveysministeriö (2013): Osatyökykyiset työssä -ohjelma. Osatyökykyisten työllistymistä edistävien säädösmuutostarpeiden ja palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:37.

Sosiaali- ja terveysministeriö (2011): Valtakunnallinen työpankkikokeilu 2010. Tulokset, työpankkien toiminta ja kehittämisehdotukset. Sosiaali- ja Terveysministeriön selvityksiä 2011:9.

Stewart, Kirsi-Marja: Nuorten työpajatoiminta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella 2015, Aluehallintovirastojen julkaisuja 10/2016.

Suoyrjö, H. (2010): Kelan järjestämän kuntoutuksen kohdentuminen ja vaikutukset työkykyyn kunnallisilla työpaikoilla
Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 113.

THL (2013): Työllisyys, terveys ja hyvinvointi – Paltamon työllistämismallin arviointitutkimus.

Torhola, Maija (2017): Aito taidetta!: erityistä tukea tarvitsevien kuva-artesaanien ja muusikoiden työllistymisen kehittäminen Kaarisillan Taide- ja toimintakeskuksessa, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, kehittämishankeraportti.

Työ- ja elinkeinoministeriö (2011): Vajaakuntoinen TE-toimiston asiakkaana. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työ ja yrittäjyys, 31/2011.

U - Ö

Valkonen, Jukka & Peltola, Ulla & Härkäpää, Kristiina (2006): Työtä, tukea ja mielenterveyttä. Kokemuksia mielenterveyskuntoutujien työllistymismalleista. Kuntoutussäätiön tutkimuksia, 77/2006.

Vehmanen, Mari (2015): Polkuja palkkatyöhön, Kehitysvammaisten Tukiliiton julkaisusarja.

Vesala, Hannu (2013): Kehitysvammaisen henkilön itsemääräämisen tukeminen: Osa työntekijän ammatti-identiteettiä? Suuntaaja 3/2013, s. 25.

Vesala Hannu T., Klem Simo & Ahlstén Marika. 2015. Kehitysvammaisten ihmisten työllisyystilanne 2013 – 2014 (pdf, 4 Mt). Kehitysvammaliiton selvityksiä 9. Painettu julkaisu on saatavilla Opike-verkkokaupasta (www.opike.fi).

Virta, Lauri (2004): Vammaistuen saajat siirtyvät nopeasti eläkkeelle. Kelan rekisteritutkimus. Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 34/2004, Kela.

Virtanen, Carita (2014), Uudenlaisia menetelmiä ammatilliseen kuntoutukseen, Kuntoutusohjauksen ja suunnittelun koulutusohjelma, Satakunnan ammattikorkeakoulu, tutkimus.

Vuorela, Mika (2008): Työtä haluaville uusia mahdollisuuksia työhön. Selvityshenkilö Mika Vuorelan selvitys. Työ- ja elinkeinoministeriö, 10.3.2008.

Ylistö, Sami (2023): Työttömyys, nuoret ja aktivointi. Tutkimus pitkäaikaistyöttömien nuorten elämänhallinnallisista valinnoista työmarkkinoilla. Väitöstutkimus. Jyväskylän yliopisto.


Opinnäytetyöt

 

A - E

Ainasoja, Anne & Väisänen, Niina (2011) Meidän suurin vammamme on sinun asenteesi Kehitysvammaisten kokemuksia osallisuuden toteutumisesta, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu.

Apell, Mette &Vidgren, Tuija (2011): "Hän on niinku yks meistä" : työnantajien näkökulmia kehitysvammaisten tuetusta työllistymisestä Espoossa.

Boelius, Satu (2012): Malli työyhteisölle mielenterveyskuntoutujan työllistämisen tueksi, Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Elo, Katri; Kakko-Valkeapää, Pirjo; Luiro, Arja; Makkonen, Pirjo; Tuhola, Tarja (2008): Tarkkaavaisuushäiriöisen opiskelijan ohjaaminen ammatillisessa oppilaitoksessa.

Huotari, Anne (2021): Ratkaisuja kohtaanto-ongelmaan sekä osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työllisyyden parantamiseen - case Kajaani, Lapin amk.

Hämäläinen, Heidi (2008): Avaimet työhön, Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Kauppinen, Johanna (2015): Asiakkaiden kokemuksia Hyvää Työtä -projektista, Laurea-ammattikorkeakoulu.

Rannikko, Maija (2017): Valo-valmennuksesta maailmalle: työllistämishankkeen merkitys valmentautujalle, Turun ammattikorkeakoulu.

Tuuri, Minna (2014). Tehostetun työkyvyn tukeen liittyvät roolit ja tehtävät Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymässä, Lahden ammattikorkeakoulu

F - J

Fortunée, Bucyana & Valjakka, Riia (2014): Työ on mulle huippu ykkönen: kehitysvammaisten työelämän kokemuksia Turussa, Sosiaalialan koulutusohjelma.

Hautalahti, Katja (2017): Valmentavasta koulutuksesta kohti työelämää: yksilöllisiä työelämäratkaisuja kehitysvammaiselle nuorelle, Turun ammattikorkeakoulu.

Heikkinen, Leena (2014): Käyttäkää mielikuvitusta, niin saatte mielekästä tekemistä": Päivä- ja työtoiminnan kehittäminen Muhoksen kunnan vammaispalvelussa, Lapin ammattikorkeakoulu.

Honkanen, Kari & Lappalainen, Pirjo (2017), Osatyökykyisten yli 50-vuotiaiden työllistymisen mahdollisuudet Kainuussa, Kajaanin ammattikorkeakoulu, liiketalous.

Ihalainen, Jenni (2018): Sosiaalinen kuntoutus - Kuvailua ja käytäntöjä, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Ilama, Kuutti & Muhonen, Michael (2013): Vammaiset ja pitkäaikaissairaat työntekijöiksi – Ohjenuorat onnistumiseen : Case: Yritys X.

Jordan, Kirsi & Kirjavainen, Paula (2012): Yhdenvertainen mahdollisuus tyontekoon : opas lihassairaille nuorille Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Jylhä, Riitta (2011): Onko sulla hyvä elämä? Lievästi kehitysvammaisen henkilön käsitys hyvästä elämästä, Hämeen ammattikorkeakoulu.

Jäntti, Eila (2014): Oikeisiin töihin — Ammatillisesta erityisoppilaitoksesta valmistuvan marata-alan opiskelijan työllistyminen, University of Applied Sciences.

K - O

Karttunen, Nora (2014): Tavoitteena työelämä, Erityisammattioppilaitoksesta valmistuvien nuorten näkemyksen työllistymisestä, Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Kauppinen, Johanna (2015): Asiakkaiden kokemuksia Hyvää Työtä -projektista, Laurea-ammattikorkeakoulu.

Kaura, Jaana-Maria & Pihlajamäki, Anne (2016): Työvalmentajien asiantuntijuus muuttuvassa työkentässä - Työvalmentajien asiantuntijuuden kolme ulottuvuutta, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu.

Keino, Esa (2012): Onnistunut työllistyminen erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kuvaamana, Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Klemola, Kati (2014): Osatyökykyisen työhön paluun tukimallin kehittäminen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Koivuniemi, Miia (2015): Toimintakeskuksesta avotyöhön: Avotyöntekijöiden kokemuksia avotyöstä, Tampereen ammattikorkeakoulu.

Kokkinen, Mirva (2018): ”Jos ei olis töitä, niin ei olis työkavereita” - Osatyökykyisten henkilöiden kiinnostusten mukainen työtehtävien kartoitus,  Terveys- ja hyvinvointialat, Sosiaalialan koulutus.

Kokko, Aino (2010): Tuetun työllistymisen merkitys kehitysvammaiselle henkilölle: Työntekijän, työnantajan ja työnetsijän kokemuksia, Saimaan ammattikorkeakoulu.

Kronqvist, Merita (2011): Työtä kohti: Vaikeavammaisten nuorten aikuisten työllistymisen haasteet ammatillisen koulutuksen jälkeen, Kronqvist, Merita, Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Kulonen, Aatu (2012): Työtä tekevälle, Kehitysvammainen aikuinen yhteiskunnan tuottavana jäsenenä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Lahtonen, Katja (2018): ”Kuin peiliin katsoisi” - Asiakkaiden näkemyksiä työkyvyn huomioimisesta työllistymistä edistävien palvelujen ajalta, Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Laine, Iina & Martikainen, Päivi (2017): Mielenterveyskuntoutujan oikeus työhön - Kuinka tukea mielenterveyskuntoutujaa työelämässä, Tampereen ammattikorkeakoulu.

Latva-Äijö, Minna (2012): Työeläke ja siihen liittyvä muutoksenhaku asiakkaan näkökulmasta, Turun Ammattikorkeakoulu.

Leinonen, Kristiina (2014): Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena
Työpaikkavalmentajien ja heidän esimiesten näkemyksiä työpaikkavalmentajuudesta, Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

Liikala, Marjukka & Penttilä, Päivi (2013): Reilu työllistäminen kirkon työssä : Koulutusmateriaalia osatyökykyisten ihmisten työllistämisen edistämiseen, Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Macri, Nina; Savolainen, Tuulasisko (2014): Osatyökykyisten tukemisen kehittämishanke Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymässä, Lahden ammattikorkeakoulu,Sosiaali- ja terveysala.

Mononen, Satu (2012): Sosiaalisia yrityksiä koskevan 1.5.2007 annetun lakiuudistuksen vaikutus alan yritysten toimintaan, HAAGA-HELIA Ammattikorkeakoulu.

Niemi, Nina (2014): "Kato ny, täällä näitä resursseja työskentelee": työnantajien, työhönvalmentajien sekä erityistä tukea tarvitsevien työntekijöiden kokemuksia tuetun työllistymisen menetelmästä, Turun ammattikorkeakoulu.

Nousiainen, Henna (2014): Työnantajien odotuksia ja kokemuksia vammaisen henkilön tuetusta työllistämisestä, Saimaan ammattikorkeakoulu.

Nyman, Vuokko (2011): ”Päähän ottaa, jos ei jotaki työ kiinnosta.” Työpajanuorten ajatuksia työstä ja työttömyydestä., Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Oikari, Kalle (2017): "Kaikille ei ole töitä" : Kehitysvammaisten työllistymisen mahdollisuuksista Jyväskylässä, Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Perälä, Mia (2014): Siirtymätyö - ”Jokainen ansaitsee mahdollisuuden” University of Applied Sciences.

Pitkänen, Jessica (2012): Asiakkaiden kokemuksia Työhön-hankkeesta, Savonia Ammattikorkeakoulu.

Rannikko, Maija (2017): Valo-valmennuksesta maailmalle – Työllistämishankkeen merkitys valmentautujalle, Turun ammattikorkeakoulu.

P - T

Paakkanen, Eva & Heikkilä, Marjo & Ilomäki, Timo & Shemeikka, Riikka (2023): Osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä edistävät keinot – katsaus viimeaikaisiin tutkimuksiin. Kuntoutussäätiön työselosteita 68/2023.

Silvo, Anna-Maria (2011): Erityisammattiopinnoista työelämään: Carean toimintapalveluiden työpolkumalli, Lahden ammattikorkeakoulu.

Skantz, Krista (2018): Osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työllistäminen matkailualalle – esimerkkiyritys: Myö Hostel, Lapin ammattikorkeakoulu.

Talus, Sanna (2017): Vammaisten työnhakijoiden asiakaspalvelun parantaminen TE-toimistossa : Kohti tietotaitoa ja yhdenvertaisia palveluita, Lapin ammattikorkeakoulu.

Tani, Päivi (2018): Työnantajien näkökulmaa ja kokemuksia tuetusta työllistymisestä Kouvolassa, Sosiaaliala (AMK)

Timonen, Osku (2013) "Vammalla ei tehdä työtä, vaan osaamisella ja persoonalla": työllistymistä tukeva opas vammaisille nuorille, Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Tuuri, Minna (2014): Tehostetun työkyvyn tukeen liittyvät roolit ja tehtävät Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymässä, Lahden ammattikorkeakoulu.

U - Ö

Uurtimo, Ruut (2022): A Shift to Network Governance? Tampereen yliopisto. Pro gradu -tutkimus.

Huom. Tutustu myös yllä olevasta gradusta Vatesissa tehtyyn julkaisuun: Kolmas sektori ja kunnan työllisyyspalvelut. Yhteistyön muuttuva suunta (2023).

Vaajala, Jani (2023): Työllisyyden hoito sosiaalityössä. Osatyökykyisten työllistymisen edistämisen mahdollisuudet aikuissosiaalityössä, Jyväskylän yliopisto.

Valve, Kerttukaisa (2012): Näkemyksiä sosiaalisen työllistymisen toimijoista Raumalla, Satakunnan ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelma.

Vehviläinen, Timo (2013): Hyvät kokemukset luovat lumipalloilmiön.: kartoitus näkövammaisten henkilöiden työllistymisestä työkeskuksiin ja sosiaalisiin yrityksiin, Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Viljaniemi, Nora (2023): Työtyylianalyysi NEET-nuorten työmarkkinoille kiinnittymisen keinona: Laadullinen tutkimus Rovaniemen Kulttuuriverstaan työkokeiluun osallistuneista nuorista, Turun yliopisto.

Vähämäki, Minna (2013): Työhönpaluun mahdollisuudet työkokeilun ja työhönvalmennuksen avulla, Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Ålander, Tommi & Sillanpää, Keimo & Eskelinen, Juha & Kesä, Mikko & Ylikojola, Pekka /(2022): Syrjäytymisen ehkäisemistä ja tukea työllistymiseen. Työllisyyspoliittisia avustuksia koskeva tutkimus. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2022:42.