Siirry pääsisältöön

Vates-säätiön lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta

20.10.2022

(VN/21695/2022)

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jossa ehdotetaan muutettavaksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettua lakia.

Työkanava Oy on valtion omistuksessa ja hallinnassa oleva osakeyhtiö, jonka tehtävänä on edistää osatyökykyisten siirtymistä edelleen avoimille työmarkkinoille. Työkanava Oy työllistää vain työ- ja elinkeinotoimiston sille palvelukseen osoittamia työnhakijoita. Työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetussa laissa säädetään määräaikaisesta kokeilusta, jonka aikana kunnat järjestävät alueellaan tiettyjä tehtäviä työ- ja elinkeinotoimiston sijasta. Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain voimaantulon jälkeen on katsottu, että kuntakokeilulaissa ei riittävän selkeästi anneta kokeilualueen kunnalle oikeutta tehdä päätöstä asiakkaan kelpoisuudesta työskennellä Työkanava Oy:ssä.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettua lakia mm. siten, että muutettavaan lakiin lisättäisiin säännös kokeilualueen kunnan tehtävästä tehdä päätös asiakkaan edellytyksistä työllistyä Työkanava Oy:öön.

Esityksen mukaan kokeilualueen kunta järjestää julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 luvun 5 §:ssä tarkoitetut työnhakijan haastattelut ja vastaa mainitun luvun 6–12 §:ssä tarkoitetuista tehtävistä työ- ja elinkeinotoimiston sijaan. Kokeilualueen kunta tekee päätöksen työnhakijan Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain (242/2022) 4 §:ssä tarkoitettujen edellytysten täyttymisestä työ- ja elinkeinotoimiston sijaan. Esitetty muutos tuo palvelut kokonaisuudessaan lähemmäs asiakasta, sujuvoittaa työllistämisprosessia sekä vahvistaa läheisyysperiaatteen toteutumista.

Vates-säätiö pitää tarkoituksenmukaisena, että kuntakokeilulain 8 §:n 1 momenttia muutetaan ehdotuksen mukaisesti siten, että siihen lisätään kokeilualueen kunnan tehtäväksi tehdä päätös työnhakijan Työkanava Oy:stä annetun lain 4 §:ssä tarkoitettujen edellytysten täyttymisestä työ- ja elinkeinotoimiston sijaan.

Esitys selkeyttää sääntelyä kokeilualueen kunnan oikeudesta tehdä viranomaispäätös lain mukaisten edellytysten täyttymisestä. Näin ollen esitys on järkevä ja kannatettava.

Helsingissä 19. päivänä lokakuuta 2022

Jaana Pakarinen
toimitusjohtaja

Lue Vates-säätiön lausunto pdf-muodossa