Siirry pääsisältöön

Vates-säätiön lausunnot

Vaikuttamistyö

Tältä sivulta löydät kootusti kaikki Vatesin antamat lausunnot. Lausunnot ovat osa Vatesin vaikuttamistyötä.Tavoitteena vaikuttamistyössä on työn ja ihmisen kohtaaminen.

Vaikuttamistoimintamme on aktiivista. Kehitämme käytännön työllistymismenetelmiä ja olemme mukana uudistamassa sosiaaliturvaa ja lainsäädäntöä.


Lausunnot

24.06.2024

Vates-säätiö pitää valitettavana ehdotusta kumota Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annettu laki. Työkanava Oy:n toiminta on ollut hyvin vähän aikaa käynnissä ja pitää paikkansa, ettei asetettuja tavoitteita ole osatyökykyisten työllistymisen osalta saavutettu


18.06.2024

Erityisen tuen laajentaminen esityksen mukaisesti koskemaan myös ammatti- ja erityisammattitutkintoja parantaisi selvästi vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia yhdenvertaiseen, esteettömään ja heidän tarpeidensa mukaiseen ammatilliseen koulutukseen ja tätä kautta työllistymiseen. Uudistus on tältä osin hyvin kannatettava.


27.05.2024

Vates-säätiön valtuuskunta on huolissaan hallituksen leikkauksista, jotka kohdistuvat osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen tuen keinoihin. Myös Työkanavan lopettaminen on lyhytnäköistä politiikkaa.


02.05.2024

Esityksen tavoitteet ovat Vates-säätiön näkökulmasta hyviä. Palkkatukijärjestelmää yksinkertaistettaisiin rajaamalla palkkatuki sellaisten työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistämiseksi, jotka ovat valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen tarkoittamia alentuneesti työkykyisiä tai epäedullisessa asemassa olevia työntekijöitä. Tämä vastaa Vates-säätiön ymmärrystä siitä, että erityistä tukea tarvitsevien työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistämiseen kohdennettavat tukitoimenpiteet lisääntyvät. Tällä tavalla pyritään lisäämään alentuneesti työkykyisten henkilöiden työllistymistä myös avoimille työmarkkinoille.


11.04.2024

On puhuttu, että sote-järjestöjen avustuksia alettaisiin leikata jo vuonna 2025, kun leikkaukset oli alunperin suunniteltu vuodelle 2027.


23.01.2024

Vates-säätiö pitää erittäin hyvänä, että työhakuvelvoitetta kevennetään. Vates-säätiö toteaa, että lakiesitys on pääosin positiivinen, ja vaikuttaa työnhakijoiden lisäksi myös työnantajiin, joilta poistuu ne työhakemukset, jotka tehdään työnhakuvelvoitteen takia. Osa-aikatyön merkitys osatyökykyisille henkilöille tulisi tunnustaa myös laissa. Vates-säätiö esittää, että terveydellisistä syistä osa-aikatyötä tekevien työnhakuvelvoite jätettäisiin asettamatta.


23.01.2024

Vates lausunto koskee hallituksen esitysluonnoksen työssäoloehdon karttumisen poistamista palkkatuetun työn ajalta liittyviä kohtia. Palkkatuettu työ on normaali työsuhde. Tästä syystä Vates-säätiö vaatii, että palkkatuetun työn on myös jatkossa kerrytettävä työssäoloehtoa.


07.09.2023

Lausuntopyyntö: VN/22900/2023: Vates-säätiö keskittyy lausunnossan niihin kohtiin, joilla on eniten vaikutusta sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ja säätiöiden toimintaan. Vates toteaa lausunnossaan mm. että tilanteissa, joissa avustusta myönnetään lakisääteiseen toimintaan, tulee Vates-säätiön mielestä varmistaa se, että avustettavalle toiminnalle on vain yksi toimija. Lisäksi tulee varmistaa, ettei avustusta myönnetä sellaisiin pysyväisluonteisiin käyttötarkoituksiin, jotka kuuluvat kunnan tai hyvinvointialueen lakisääteisiin julkisiin hallintotehtäviin. Nämä täsmennykset on syytä lisätä asetusluonnoksen toiseen pykälään.


30.05.2023

Lausuntopyyntö: VN/1646/2020: Vates-säätiö toteaa lausunnossaan mm., että työkyvyttömyyden ja työkyvyn määritelyjä tulee tarkastella uudelleen. Eri etuuksia ja eläkkeitä koskevissa laeissa on eroavaisuuksia työkyvytömyyden käsiteissä ja niitä tulee yhtenäistää, jota päätöksenteko eri palveluissa olisi etuuden hakijan kannalta johdonmukaista ja ennakoitavaa.


31.10.2022

Vates-säätiö ottaa lausunnossaan pääosin kantaa osatyökykyisten henkilöiden eli ns. alentuneesti työkykyisten henkilöiden palkkaamiseen myönnettävään palkkatukeen ja sen perusteisiin.


20.10.2022

Vates-säätiö pitää tarkoituksenmukaisena, että kuntakokeilulain 8 §:n 1 momenttia muutetaan ehdotuksen mukaisesti siten, että siihen lisätään kokeilualueen kunnan tehtäväksi tehdä päätös työnhakijan Työkanava Oy:stä annetun lain 4 §:ssä tarkoitettujen edellytysten täyttymisestä työ- ja elinkeinotoimiston sijaan.


23.06.2022

Vates-säätiön lausunto keskittyy esityksen niihin kohtiin, joilla on/voi olla vaikutuksia osatyökykyisten, vammaisten tai pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymisen edellytyksiin ja työllistymisen tukitoimiin. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki työvoimapalveluiden järjestämisestä, jossa säädettäisiin kunnan järjestämistä työvoimapalveluista ja niihin liittyvistä tehtävistä. Nykyinen laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta kumottaisiin.


27.05.2022

Asia: Esityksellä on huomattavia vaikutuksia kolmannen sektorin toimijoihin, jotka ovat merkittäviä toimijoita heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistäjinä. Palkkatuki työllisyyttä edistävänä palveluna on keskeinen osatyökykyisten henkilöiden työllistämisen tukielementti ja sen käyttöä tulisi lisätä. Yksi keino on vähentää liian yksityiskohtaista sääntelyä. Vates-säätiö pitää erittäin hyvänä, että palkkatuen tarkoituksessa otetaan huomioon vammaisten henkilöiden työllistymisen tukeminen.


06.05.2022

Kolmannella sektorilla tehdään merkittävä määrä Vatesin kohderyhmän työllistymistä tukevaa toimintaa. Työllistymistä tukevien järjestöjen toimintaan vaikuttavat samat ilmiöt kuin yleisemmin järjestökenttään, esimerkiksi toiminnan ammattimaistuminen ja rahoituksen saatavuus. Vapaa! Fri!- hankkeen väliraportissa nostetaan esille kunnan ja järjestöjen yhteistyö- , rahoitus ja tukirakenteet. Työllisyydenhoidon kentän muutosten keskellä (mm. hyvinvointialueuudistus, TE2024-uudistus) tulisi pitää mielessä kunta kolmannen sektorin kumppanina, ja hakea uusia toimintamalleja, sosiaalisia innovaatioita, kunta-järjestöyhteistyöhön.


06.04.2022

Vates-säätiön näkökulmana on vammaisten henkilöiden työllistymisen edistäminen. Tältä osin hallituksen esitys vammaispalvelulainsäädännön uudistukseksi ei vahvista yhdenver-taisuutta. Kuten esityksessä todetaan, ”tarkoituksena olisi saada vammaisen henkilön omat kyvyt ja voimavarat täysimääräisesti käyttöön”. Perustelutekstin mukaan työhönvalmen-nuksesta, samoin kuin muista sosiaalihuollon työllistymisen tukeen liittyvistä palveluista säädettäisiin jatkossa erikseen.


17.03.2022

Vates-säätiön mielestä ehdotettava muutos kuntien toimivallan lisäämistä työttömyysturvaoikeutta koskevin työvoimapoliittisten lausuntojen suhteen sujuvoittaisi ja selkeyttäisi asiakkaan työttömyysturva-asioiden käsittelyä. Muutos mahdollistaisi sen, että tukea työllistymiseensä tarvitsevan asiakkaan olisi mahdollista saada yksilöllisempää palvelua omaan tarpeeseensa subsidiariteettiperiaatteen mukaisesti.


08.03.2022

Eduskunnan lakivaliokunnalle tekemässään esityksessä Vammaisfoorumi nosti esille, että yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle tulee antaa toimivalta määrätä hyvitys kielletystä syrjinnästä kaikilla elämän alueilla eli myös työelämää koskien. Vates-säätiö kannattaa Vammaisfoorumin esitystä.


03.02.2022

Vates-säätiö sr painottaa lausunnossaan työelämäyhteyksien lisäämistä. Saavutettavuuskirjaston materiaalien tulee vastata myös työelämän muuttuviin tarpeisiin ja palvella jatkuvaa oppimista. Esitämme, että 1 §:n toisen momentin toiseen virkkeeseen lisätään teksti: Tarkoituksena on parantaa näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten henkilöiden yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa ja toimintaedellytyksiä työelämässä.


18.11.2021

Vates-säätiö toteaa lausunnossaaan mm., että laissa tulisi huomioida mm. se, että osatyökykyisillä henkilöillä työllistyminen osa-aikaiseen työhön voi tarkoittaa koko työkyvyn hyödyntämistä työmarkkinoilla, jolloin työnhakuvelvollisuuden asettamiselle ei ole perusteita, vaikka työllistyminen on osa-aikaista.


11.11.2021

Vates-säätiön näkemyksen mukaan lakiesityksen perusta ja sen tavoitteet ovat yleisellä tasolla kannatettavia. On tärkeää, että osatyökykyisten henkilöiden työllisyysasteen nostaminen nähdään valtakunnan tasolla tärkeäksi paitsi inhimillisellä tasolla, myös suomalaisen yhteiskunnan sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden tasolla.

"Jokaiselle ihmiselle mahdollisuus saada oma elämänsä hallintaan ja mahdollisuus osallistua työelämään."