Siirry pääsisältöön

 

Palautteet ja vinkit:
Tiina Jäppinen
tiina.jappinen(at)vates.fi

Tukea ja palveluja, jotta osatyökykyinen henkilö saa tehdä työtä

Suomalaisista työikäisistä henkilöistä yli puolella (55%) on vähintään yksi vamma tai pitkäaikaissairaus. Moni käy työssä normaalisti, mutta osalla vamma tai sairaus voi vaikuttaa työn tekemiseen. On monia keinoja ja ratkaisuja, jotka mahdollistavat työn tekemisen vammasta tai sairaudesta huolimatta.

Tärkeintä on oikea asenne. Jotkut tuet ja palvelut on tarkoitettu työnantajalle, jotkut työntekijälle. Palveluista osa on ilmaisia, osa maksullisia. 

Työhönvalmennuspalvelut | Palkkatuki | Työolosuhteiden järjestelytuki | Työkokeilu | Oppisopimus | Tuettu oppisopimus | Osasairauspäiväraha | Ammatillinen kuntoutus | Palkkatuki | Osatyökyvyttömyyseläke | Työuraeläke | Osittainen varhennettu vanhuuseläke (OVE) | Työn mukautukset | Esteettömyys

Työhönvalmennuspalvelut

Työhönvalmentaja etsii ja räätälöi työtä ja työtehtäviä, jotka sopivat henkilölle hänen vammastaan tai sairaudestaan huolimatta. Työhönvalmentaja tukee myös työnantajaa esimerkiksi tukien hakemisessa ja työyhteisöä mahdollisessa uudessa tilanteessa. Palvelua voi tiedustella esim. työterveyshuollosta, TE-toimistosta ja työeläkeyhtiöstä.
Lue lisää:  Vates/Tuettu työllistyminen Työntekijälle tietoa työhönvalmennuksesta | Artikkeleita työhönvalmennuksesta

Palkkatuki

Palkkatuen tarkoitus on edistää työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille silloin, kun hänellä on selvästi muita vaikeampi työmarkkinatilanne. Syynä voi olla esimerkiksi vamma tai sairaus. Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin. Palkkatukea voidaan myöntää toistaiseksi voimassa olevaan ja määräaikaiseen työsuhteeseen sekä oppisopimuskoulutukseen. Sitä voi saada tietyin ehdoin myös osa-aikaiseen työsuhteen, jos se on perusteltua esimerkiksi osatyökykyisen henkilön työllistymisen kannalta. Palkkatukea ei enää myönnetä vuorotteluvapaasijaisen palkkaamiseen. 1.7.2023 voimaan tulleessa uudistuksessa tukiprosentti alentuneesti työkykyisten palkkaamiseen nousi 50 prosentista 70 prosenttiin, mutta palkan sivukuluja ei enää lasketa mukaan. Lue lisää: www.te-toimisto.fi, www.tem.fi/palkkatuki

Työolosuhteiden järjestelytuki

Työnantaja voi hakea työolosuhteiden järjestelytukea työhön palkattavalle tai jo työssä olevalle henkilölle, joka tarvitsee vammasta johtuvia työvälineitä, kalusteita, muutosta työoloihin tai toisen henkilön apuun. Tuki on enintään 4 000 euroa. Sitä haetaan TE-toimistosta. Lue lisää: www.te-toimisto.fi

Työkokeilu

Työkokeilun aikana selvitetään työntekijän soveltuvuutta, työkykyä ja jaksamista työpaikalla. Työkokeilu ei ole työsuhde, eikä siitä makseta palkkaa. Siinä henkilö selvittää omia ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan tai mahdollisuuksiaan palata työmarkkinoille. Lue lisää: www.te-toimisto.fi

Oppisopimus

Oppisopimus on työnantajan ja opiskelijan välinen määräaikainen työsopimus, jossa opiskelija saa palkkaa työsuhteen ajalta. Oppisopimukseen voi hakea myös palkkatukea. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta.
Lue lisää: www.oppisopimus.net

Tuettu oppisopimus

Tuettu oppisopimus on tarkoitettu henkilölle, jotka tarvitsevat enemmän tukea opintoihinsa kuin työpaikkaohjaaja tai oppilaitoksen opettaja voivat normaalisti antaa. Tukea antaa työhönvalmentaja yhdessä työpaikan ja opiskelijan kanssa sovitulla tavalla.
Lisätietoa: http://www.tuettuoppisopimus.fi/media/materiaalipankki/kasikirja.pdf

Osasairauspäiväraha

Työntekijä voi palata työhön ensin osa-aikaisesti osasairauspäivärahan turvin. Järjestely on vapaaehtoinen eli siihen tarvitaan työnantajan että työntekijän suostumus. Työterveyslääkäri varmistaa, ettei osa-aikainen työskentely vaaranna työntekijän terveyttä. Lue lisää: www.kela.fi

Ammatillinen kuntoutus

Haetaan henkilön tilanteesta riippuen työeläkeyhtiöstä, tapaturma- tai liikennevakuutusyhtiöstä tai Kelasta. Työterveyshuolto asioi yleensä työeläkelaitosten tai vakuutusyhtiöiden kanssa. Keinoina ovat työjärjestelyt nykyisessä työssä, uusi tehtävä samassa tai uudessa työpaikassa, koulutus, kurssit tai työkokeilu. Työeläkelaitosten järjestämä kuntoutus on tarkoitettu vakiintuneesti työelämässä olevilla. Muussa tapauksessa ammatillisista kuntoutusta kannattaa tiedustella Kelalta. Lue lisää: Eri työeläkeyhtiötwww.kela.fi | Vakuutuskuntoutus VKK | Kuntoutussäätiö 

Osatyökyvyttömyyseläke

Jos henkilön työkyky on heikentynyt vähintään 40 prosenttia, hän voi saada osatyökykyvyttömyyseläkettä. Se on puolet täyden työkyvyttömyyseläkkeen määrästä. Eläkkeelle voi siirtyä suoraan työstä, mutta yleensä sen myöntäminen edellyttää sairauspoissaoloja. Työeläke kertyy tehdyn työn ja yrittäjätoiminnan mukaan. Määräajaksi myönnetty osatyökyvyttömyyseläke on nimeltään osakuntoutustuki. Lue lisää: www.tyoelake.fi

Työuraeläke

Voidaan myöntää yli 63 vuotiaalle henkilölle, jolla on alentunut työkyky, mutta jolla täyden työkyvyttömyyseläkkeen kriteerit eivät täyty. Edellytyksenä on vähintäänn 38 vuoden työura rasittavassa tai kuluttavassa työssä.
Lue lisää: www.tyoelake.fi

Osittainen varhennettu vanhuuseläke (OVE)

OVE korvaa aiemman osa-aikaeläkkeen. OVE on osa henkilön omaa ansaittua vanhuuseläkettä, jonka voi ottaa 61-62 vuotiaasta alkaen (syntymävuodesta riippuen) ilman yläikärajaa. Henkilö voi työskennellä vapaasti samalla, kun hän saa OVE:a tai hän voi olla työskentelemättä ja saada esimerkiksi jotain etuutta.Työn
Lue lisää: www.tyoelake.fi

Työolojen mukautusta

Jokaiselta työpaikalta löytyy varmaan parannettavaa niin työoloissa kuin työn tekemisessä. Jo pienikin mukautus voi edistää työssä jaksamista, nopeuttaa työhön paluuta sairauslomalta ja edistää vammaisen tai pitkäaikaissairaan henkilön rekrytointia. Mukautuksen keinoja ovat esimerkiksi:

  • Työaikajärjestelyt (joustavat työajat, mahdollisuus etätyöhön ja osa-aikatyöhön)
  • Työn organisointi (työnjako ja työtehtävät, työmäärä ja -tahti, työaikajärjestelyt, työilmapiiri, avun saaminen)
  • Työympäristö (työtilat, työpiste ja kalusteet, työ- ja apuvälineet)

Osaavia tekijöitä -esite (pdf)

Esteetön työelämä

Kaikilla ihmisillä vammastaan, sairaudestaan tai erilaisuudestaan johtuen pitää olla yhdenvertainen mahdollisuus päästä työelämään, pysyä työelämässä ja edetä työurallaan. Esteettömyys on monitahoinen asia, joka on paljon muutakin luiskia tai hissejä. Lue lisää: Työelämän esteettömyys -tietopaketti