Siirry pääsisältöön

Keinoja alueelliseen työllisyyden hoitoon 

On monia keinoja, joilla osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä voidaan edistää alueellisesti. Tähän tietopakettiin on koottu siitä esimerkkejä ja tietoa.

Tärkeintä on asenne. Liian usein vammaiset ja osatyökykyiset henkilöt nähdään vain sote-palveluiden kulueränä. Useimmat heistä ovat koulutettua ja osaavaa väkeä sekä työntekijöinä että yrittäjinä. Siksi heidät tulisi nähdä tärkeänä osana elinkeino- ja kasvupalveluita. Alueilla yhdenvertainen asenne heitä kohtaan näkyy esimerkiksi kunnan tai maakunnan strategioissa. Strategia ohjaa puolestaan toimintaa.

Hyvät työllisyyspalvelut | Kuntouttava työtoiminta | Julkiset hankinnat | Yrittäjyyden tukeminen | Välityömarkkinayhteistyö | Järjestö- ja muu yhteistyö | Kuntalisät ja palkkiot

Hyvät työllisyyspalvelut

Kuntien vastuulla ovat käytännössä olleet henkilöt, joiden työllistyminen on ollut kaikkein haastavinta. Työllisyyspalvelut on kohdistettu juuri pitkäaikaistyöttömien aktivointiin, koska sillä on ollut suurin yksittäinen työmarkkinatuen kuntaosuutta pienentävä taloudellinen vaikutus. Hyvillä työllisyyspalveluilla voi olla myös laajempi vaikutus alueen kuntalaisten hyvinvointiin, kunnan erilaisten tehtävien hoitamisessa sekä alueen kilpailukykyyn. Lue lisää: Hyvät työllisyyspalvelut

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa henkilön elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-hallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin. Kuntouttava työtoiminta on saanut osakseen myös kriitikkiä. Parhaimmillaan se tarjoaa toimivan väylän henkilön kuntouttamiseen työelämään, koulutukseen ja jopa suoraan avoimille työmarkkinoille. Lue lisää: Kehittyvä KUTY

Julkisilla hankinnoilla työpaikkoja kuntaan

Julkisissa hankinnoissa voidaan käyttää sosiaalisia kriteereitä. Hankintasopimukseen voidaan liittää työllistämisehto, jolla ohjataan yrityksiä työllistämään henkilöitä, jotka muuten eivät saisi töitä esimerkiksi vammansa tai sairautensa takia. Handu-hanke pilotoi työllistämisehdon käyttämistä Helsingissä, Espoossa, Oulussa ja Vantaalla. Kokemukset ovat hyviä ja työllistämistarinat kannustavat kaupunkeja jatkamaan. Lue lisää: Julkiset hankinnat

Tuetaan vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden yrittäjyyttä

Monelle vammaiselle henkilölle yrittäjyys on tärkeä mahdollisuus näyttää  kykynsä työelämässä sekä räätälöidä työ itselleen sopivaksi. Kunnissa ja maakunnissa kannattaakin miettiä, miten osatyökykyisiä henkilöitä voisi kannustaa yrittäjyyteen ja tukea heitä yrittäjinä. Lue lisää: Yrittäjyyden tukeminen

Välityömarkkinat

Välityömarkkinatoimijoilla on merkittävää osaamista ja kokemusta sekä koko työllistämisen palvelupolun hallinnasta että monisektoriaalisesta yhteistyöstä. Välityömarkkinat tarjoavat työelämäosallisuutta ja avoimelle sektorille tapahtuvia siirtymiä tukevia palveluita sekä palkkatuettuja työpaikkoja. Lue lisää: Välityömarkkinat

Järjestö- ja muu yhteistyö

Aluepäättäjien kannattaa tehdä yhteistyötä osatyökykyisten henkilöiden työllistämisessä alueensa järjestöjen, yhdistysten, seurakuntien ja esimerkiksi vammaisneuvostojen kanssa. Yhdistykset voivat tarjota myös oppisopimuspaikkoja, työkokeilupaikkoja sekä tärkeää oppimista vapaaehtoistyössä. Lue lisää: Järjestöyhteistyö

Työllistämisen kuntalisät

Moni kaupunki ja kunta maksaa yrityksille ja yhdistyksille kuntalisää pitkäaikaistyöttömän työllistämisestä. Monissa kunnissa tarjotaan tukea myös kesätyöntekijöiden palkkaamiseen. Osa tuista voitaisiin suunnata erityisesti nuorille, jolla on jokin vamma tai sairaus.

http://turunseutusanomat.fi/2016/12/autohuolto-wn-ville-veikko-saari-on-tyytyvainen-aurinkolisaan/