Siirry pääsisältöön

Monimuotoi­suuden edistäminen työelämässä

Johdanto monimuotoisuuteen

Miksi tämä aihe?

Terveys ja työkyky ovat meille kaikille tärkeitä asioita. Niiden merkitys korostuu työelämässä. Kenelle tahansa voi tulla eteen tilanne, jossa terveydentila tuottaa ongelmia työssä selviytymiselle. Jokaisen työpanos on myös tärkeä, ja siksi tarvitaan mahdollisimman monipuolisia keinoja työkyvyn tueksi. Työsuojelulla ja työturvallisuudella on ratkaiseva rooli ongelmien ennaltaehkäisemisessä. Iso merkitys on asenteilla – miten suhtaudumme työssämme henkilöihin, jotka tarvitsevat tukea.

Luottamusmies on ammattiliittoon kuuluvien työntekijöiden edustaja työpaikalla tehtävinään mm. valvoa työlainsäädännön ja työehtosopimusten sekä muiden työnantajan ja työntekijöiden välisten sopimusten noudattamista.

Luottamusvaltuutetun voivat valita sellaiset työntekijät, joilla ei ole työnantajaa työehtosopimuslain nojalla sitovassa työehtosopimuksessa tarkoitettua luottamusmiestä. Luottamusvaltuutettu on siten toissijainen suhteessa luottamusmieheen.

Työsuojeluvaltuutettu edustaa työpaikan työntekijöitä käsiteltäessä 26 §:ssä tarkoitettuja asioita yhteistoiminnassa työnantajan kanssa ja suhteessa työsuojeluviranomaisiin. Tämän lisäksi työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on oma-aloitteisesti perehtyä työpaikkansa työympäristöön ja työyhteisön tilaan liittyviin työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin sekä työsuojelusäännöksiin.

Terveyden heikentyminen ei ole helppo asia henkilölle itselleen. Työnantajalle sillä saattaa olla merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Siksi haluamme nostaa esiin keinoja, ratkaisuja ja tukimuotoja, joiden avulla hankalasta tilanteesta on mahdollista päästä eteenpäin sekä työntekijän että työnantajan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Tiesitkö, että osatyökykyisyys koskettaa lähes jokaista suomalaista työuran aikana? Suomessa on noin 1,9 miljoonaa työikäistä, jolla on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. Heistä 600 000 arvioi sen vaikuttavan omaan työhönsä ja työmahdollisuuksiinsa.

Osatyökykyiset henkilöt omaavat paljon potentiaalia. Kykyä työskennellä ei kuitenkaan tunnisteta eikä potentiaalia osata tai kyetä hyödyntämään.

Tilastokeskus 2011

Mitä on moni­muotoisuus työyhteisössä?

Monimuotoisuudella tarkoitetaan organisaation henkilöstön,asiakaskunnan ja muiden sidosryhmien moninaisuutta ja moniarvoisuutta. Monimuotoisuuden määritteitä ovat ikä, sukupuoli, vammaisuus, terveydentila, etninen alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus ja seksuaalinen suuntautuminen.

Lähde: Työturvallisuuskeskus

Nämä ovat myös lain määrittelemiä syrjintäperusteita, joiden vuoksi ihmisiä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan työntekijänä. Monimuotoisuus tarkoittaa sitä, että työpaikoilla on eri-ikäisiä, eri kulttuuritaustoista tulevia, työkyvyltään, ammattitaidoltaan ja osaamiseltaan erilaisia ihmisiä. Monimuotoisuuden hallinta työpaikalla ei ole yksinkertaista, mutta monimuotoisessa työyhteisössä osataan mukauttaa työtä, hyödyntää erilaisia toimintatapoja ja keinoja, jotta taustaltaan ja esimerkiksi työkyvyltään erilaisten ihmisten kyvyt saadaan parhaiten käyttöön. Onnistuneessa monimuotoisuuden johtamisessa erilaisuutta käytetään voimavarana. Henkilöstön ja asiakaskunnan monimuotoisuuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen on etu sekä työnantajalle että koko työyhteisölle.

Monimuotoisuutta voi edistää monin yksinkertaisin keinoin. Yleensä monimuotoisuudella tarkoitetaan arvostusta, kunnioitusta. Kaikki, myös henkilöstön edustajat voivat vaikuttaa siihen, että työpaikalla syntyy erilaisuutta salliva kulttuuri ja sitä tukevat toimintatavat.

Lisätietoa

Miten monimuo­toisuudesta keskustellaan omassa työyhteisössäsi?

  • Miten näet oman roolisi ja tehtäväsi tässä keskustelussa? Millaisia ajatuksia monimuotoisuus sinussa herättää?
  • Onko monimuotoisuuden edistämiseen liittyen jotain ennakkoluuloja?
  • Miten ennakkoluuloja voitaisiin käsitellä?
  • Miten olet käytännössä valmis olemaan tukena työssä jaksamisen ja työssä pysymisen keinojen kehittämisessä omalla työpaikallasi?

Kuulolla työssä: Hei, kyllä tämän kanssa pärjää!

Videolla huonokuuloinen opettaja, lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja kertovat, mikä auttaa heitä selviytymään työssään.

Kalle - Työkokeilun kautta takaisin työelämään

Kalle palasi töihin työkokeilun kautta. Osa-aikainen työ on mahdollistanut joustavan ja kevyemmän työn aloituksen sekä tukenut työstä palautumista ja jaksamista.