Siirry pääsisältöön

Raportit

Vatesin tuottamat raportit

Selvityksen tavoitteena oli löytää keinoja Lahden seudun kuntien työllistämispalvelujen - erityisesti kuntouttavan työtoiminnan – tuloksellisuuden parantamiseksi. Tavoitteena oli havaita niitä kehittämisvaihtoehtoja, jotka toisaalta nousisivat esille henkilöstön haastatteluissa ja/tai kyselyissä, ja jotka samalla edistäisivät primääriä tavoitetta – asiakkaiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille.

Vates-säätiön Sosiaalisen työllistämisen barometrissä kartoitettiin työllistämispalveluja tuottavien yksiköiden tilannetta vuonna 2011. Kysely lähetettiin työllistämisyksiköille, jotka tarjoavat työllistämispalveluja heikossa työmarkkina-asemassa oleville, kuten vammaisille, pitkäaikaissairaille tai osatyökykyisille henkilöille. Kysely toteutettiin nyt toista kertaa; vuonna 2007 vastaavanlainen selvitys tehtiin postikyselynä, jolla selvitettiin työllistämisyksikköjen tilannetta vuonna 2006. Tässä yhteenvetoraportissa on esitelty kyselyn keskeisimpiä tuloksia.

Sosiaalikehitys Oy ja Vates-säätiö ovat toteuttaneet yhteistyössä vuosina 2010–2011 kahdeksan välityömarkkinoihin liittyvän ESR-hankkeen nippuarvioinnin. Arvioinnin kohteena ovat olleet Etelä-Pohjanmaan, Satakunnan, Pirkanmaan ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten koordinoimat ESR-ohjelman toimintalinja 2 Länsi-Suomen alueosion seuraavat kehittämishankkeet: Duunari ja Punainen talo Keski-Suomesta, Mieluisa ja Valmennuksella vahvaksi Pirkanmaalta, Valtaväylä ja Kolmas ovi Etelä-Pohjanmaalta sekä Työmieli ja Klubitalolta työuralle Satakunnasta.

Kehittävän arvioinnin tehtävänä on ollut tarkastella hankkeiden yhteistyötä ja verkostomaista työskentelytapaa, palveluprosessien kehittymistä ja kohderyhmien osallistamista sekä hankkeen hyvien käytäntöjen levittämistä ja juurtumista. Arvioinnin toisena tehtävänä on ollut selvittää hankkeiden palveluprosessien kehittymistä ja niiden kohderyhmien osallistamista. Kolmantena arvioinnin tehtävänä on ollut selvittää hankkeiden hyvien käytäntöjen levittämistä ja juurruttamista.

Raportissa on esitetty keskeiset tulokset Nuorten Ystävien tuetun työllistymisen projektin
arvioinnista. Keskeisiä kysymyksiä ovat olleet, miten työvalmennustoimintaa käytännössä
toteutetaan, ketkä siihen osallistuvat ja mihin toiminta johtaa. Vates toimi projektin ohjausryhmässä.

Vates-säätiö toteutti touko- ja kesäkuussa 2011 yrityskyselyn, jossa selvitettiin yritysten käsityksiä vammaisten ja osatyökykyisten työllistämisestä. Kyselyn tarkoituksena oli kuunnella suoraan yritystyönantajien näkemyksiä ja samalla antaa perustietopaketti vammaisen tai vajaakuntoisen työllistämisen tukitoimista.

Kyselyn kokonaisuus muodostui seuraavista aihealueista: tukitoimien tunnettuus ja soveltuvuus, alentuneen työkyvyn kompensointi, henkilöstöpolitiikka ja suhtautuminen vammaisiin tai osatyökykyisiin työntekijöihin, kiinnostus ottaa työhön vammaisia tai osatyökykyisiä henkilöitä, työehtosopimusten soveltamistieto ja lisätiedon tarve.

Kysely on osa Sitran rahoittamaa ja Vates-säätiön toteuttamaa laajempaa selvitysprojektia, jossa selvitetään vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistämisen kansantaloudellista merkitystä.

Vates-säätiön selvityksessä vammaiset ja pitkäaikaissairaat ihmiset arvioivat itse omaa asemaansa välityömarkkinoilla. Äänensä saavat kuuluviin asiakkaiden lisäksi myös heitä ohjaavat työntekijät. Pääkaupunkiseudun kuntiin keskittyvässä, ASKEL-hankkeen osana toteutetussa tutkimuskokonaisuudessa käytiin läpi työllistämispalvelujen vahvuuksia ja kipukohtia ja arvioitiin vammaisten ja pitkäaikaissairaiden mahdollisuuksia päästä osaksi työllistymistä tukevia palveluja. Selvityksen loppuraportissa kuvataan vammaisten ihmisten asemaa sosiaalihuoltolain mukaisessa toiminnassa suhteessa muihin työllistymispalveluihin. Raportti nostaa esiin kuntien ja työllistämisyksiköiden yhteistyön tärkeyden sekä TE-toimiston roolin työllistymistä tukevassa toiminnassa.

Erityistyöllistämisen yksiköiden, kuten tuotannolliset työkeskukset, työllistymisen monipalvelukeskukset ja työtoimintayksiköt, toimintaa tarkastellut Vates–säätiön tilastokartoitus, jossa tarkasteltiin vuoden 2003 tilannetta. Raportti sisältää mm. seuraavia tietoja ja arvioita yksiköiden toiminnasta: yksiköiden ja työllistettyjen/asiakkaiden määrät, harjoitetut työllistämispalvelut, asiakkaiden heikon työmarkkina-aseman syyt ja yksiköiden toiminnan rahoitusrakenteet.

Saatavana verkkojulkaisuna http://www.stm.fi/

VATES-säätiön toteuttama Helsingin kaupungin tuetun työllistymisen palvelun julkistaloudellista kannattavuutta arvioinut selvitys, jossa tarkasteltiin vuoden 2002 toimintaa. Julkistaloudellista kannattavuutta arvioitiin koko julkisen sektorin ja erikseen Helsingin kaupungin näkökulmasta. Raportissa tarkastellaan myös tuetun työllistymisen menetelmän sisältöä, mahdollisuuksia/ongelmia ja toimintaa tilastollisesti myös valtakunnan tasolla.

Honkalampi-säätiön harjoittaman vammaisten tai muuten vajaakuntoisten / heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistämisen julkisia hyötyjä ja kustannuksia arvioiva tutkimus. VATES-säätiön toteuttamassa tutkimuksessa tarkasteltiin Honkalampisäätiön Kaski-työvalmennusyksiköitä (tarkasteluvuosi 2001).