Siirry pääsisältöön

Vatesin toimintamuodot

Toiminnan painopisteitä on kolme: Monimuotoisen ja yhdenvertaisen työelämän edistäminen, Osatyökykyisten henkilöiden työllistymispolkuihin vaikuttaminen ja Valtakunnallinen asiantuntijuus osatyökykyisten henkilöiden työllistämisessä

Kehitämme osatyökykyisten työllistämismuotoja yhteistyössä julkishallinnon, elinkeinoelämän ja alalla toimivien muiden yhteisöjen kanssa

Vaikutamme työmarkkinoiden toimintaan siten, että osatyökykyisten työllistymismahdollisuudet normaalissa työelämässä säilyvät ja kehittyvät

Toimimme yhteistyössä osatyökykyisiä työllistävien yksiköiden kanssa kehittääkseen niiden toimintaa kuntoutussuuntautuneesti ja työllistymistä edistäväksi

Järjestämme osatyökykyisiä työllistävien ja työhön kuntouttavien yhteisöjen toimintaa tukevaa koulutusta ja muita asiantuntijapalveluja.

Asiantuntijatyö

Säätiön merkittävä tehtävä on toimia asiantuntijana sidosryhmien työryhmissä ja hankkeiden ohjausryhmissä. Alueellisuutta edistämme mm. osallistumalla eri puolilla Suomea toteutettavien hankkeiden ohjausryhmiin.
Asiantuntijana toimimme myös luennoimalla sekä kouluttamalla säätiön tavoitteiden kannalta tärkeissä hankekumppaneiden ja sidosryhmien koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa. Lisäksi neuvomme ja ohjaamme ensiohjauksena yksittäisiä henkilöitä, jotka ohjautuvat jonkin yleisinformaation kautta Vatesin neuvontaan.

Kehittämis- ja tutkimushankkeet

Säätiö käynnistää itse ja menee kumppaniksi kehittämis- ja tutkimusprojekteihin, jotka edistävät säätiön asettamien tavoitteiden saavuttamista. Tulevina vuosina priorisoidaan projekteja, joilla pyritään kehittämisteemojen hyvien käytäntöjen valtakunnalliseen läpimenoon tai niiden juurruttamiseen alueellisesti kattavasti. Pilottiprojekteja ohjataan paikallisille toimijoille. Tarpeen mukaan Vates tekee pienimuotoisia kyselyjä/kartoituksia vaikuttamistyön tausta-aineistoksi ja kehittämishankkeiden suuntaamiseksi.

Verkostoista voimaa

Vates-säätiön erityisosaaminen perustuu vahvaan verkostoitumiseen ja sen mahdollistamaan laajaan asiantuntemukseen, jota pystytään tarvittaessa nopeasti kokoamaan erilaisia tarpeita varten. 

Kehittämistyön tukena olevien eri verkostojen ja ryhmien avulla voimme tarttua eri teemoihin, järjestää tapaamisia ja tietojen vaihtoa. Yhteinen työskentely mahdollistaa ketterän siirtymisen käytännön näkökulmista valtakunnan toimintapolitiikan tasolle.

Koulutus 

Vates järjestää verkostolle ja sidosryhmille suunnattua täydennyskoulutusta, joissa käsitellään ja levitetään kehittämis- ja tutkimushankkeiden sisältöjä sekä päivitetään osallistujien tietoja ja osaamista vammaisten työllistämisen toimintaympäristöstä sekä hyvistä käytännöistä.

Lisäksi tuotetaan koulutussisältöjä (luentoja, työpajoja) kumppaneiden ja sidosryhmien sekä pidempiin täydennyskoulutusohjelmiin että lyhyempiin täsmäkoulutuksiin.

Konsultointi (maksullinen palvelu)

Työmuotona voi olla myös erilaiset tilaustyönä tehtävät kartoitukset ja selvitykset, erityisesti paikalliset tai alueelliset selvitykset vaikeimmin työllistyvien asiakkaiden työllisyyspalveluista ja niiden kehittämistarpeista.

Kansainvälinen yhteistyö ja tietojenvaihto

Vates on jäsenenä eurooppalaisissa yhteistyöverkostoissa ja organisaatiossa, jotka toimivat merkittävästi vammaisten työllistymisen edistämisessä. Näitä organisaatioita ovat European Union of Supported Employment (EUSE), Workability International (WI)  ja Social Firms Europe CEFEC (CEFEC). Niiden kanssa on vakiintuneelta pohjalta jatkuvaa tietojen vaihtoa, kehittämistyötä ja vaikuttamisyhteistyötä Euroopan tasolla, mm. EU:n komissioon asioiden valmistelun vaiheissa.

Vates myös välittää kansainvälisiä yhteyspyyntöjä ja projektitarjouksia tilanteeseen sopiville organisaatioille sekä vastaanottaa ulkomaisia opintoryhmiä.

Viestintä

Vates-säätiö on asiantuntijaorganisaatio, jossa työ on tieto- ja asiantuntijaperusteista ja verkostomaista. Viestinnän tehtävänä on tukea kokonaisviestinnän ja markkinoinnin keinoin Vates-säätiölle asetettuja tavoitteita vammaisten, osatyökykyisten ja pitkäaikaissairaiden työllistymiseksi. Viestinnän avulla luodaan asiantuntevaa ja vaikuttavaa mielikuvaa säätiöstä ja toimialasta. Säätiön viestintä on luotettavaa, asiantuntevaa ja kohdennettua. Sen tulee olla suunniteltua, avointa ja vuorovaikutteista sekä saavutettavaa.

Viestinnän toimintaan vaikuttavat yhä enemmän seuraavat tekijät:

• Toimintaympäristön moninaisuus ja lisääntyvä ennakoimattomuus.
• Yhteisöjen verkostoituminen. Keskinäinen riippuvuus kasvaa.
• Tiedon moninkertaistuminen ja monimutkaistuminen. Tieto on yhä useamman saatavilla.
• Tekninen, mobiili ja kaikkialle läpitunkeva viestintä muuttaa ihmisen käyttäytymistä.
• Viestinnän merkityksen korostuminen yhteiskunnassa.

Vatesin kohderyhmät

Vatesin tärkeimpänä kohderyhmänä ovat osatyökykyisten henkilöiden työllistämisen, kuntoutuksen ja koulutuksen ammattilaiset. Lopullisia hyödynsaajia ovat työllistymiseensä ja työssä pysymiseensä erityistä tukea tarvitsevat henkilöt.