Siirry pääsisältöön

Tiesitkö, että järjestöt voivat toimia kumppanina monella tavalla?

30.12.2022

Teksti: Minna Tarvainen ja Niina Kilpiäinen

Järjestöyhteistyö Työkykyohjelmassa

Vatesin aluetoiminta teki kyselyn järjestöyhteistyöstä Työkykyohjelman TEM:in TE-palvelupiloteille ja STM:n valtionavustushankkeille. Kyselyiden perusteella yhteistyö on ollut monipuolista, mutta siinä on myös kehitettävää. Yhteistä kehittämistä on syytä lisätä hyvinvointialueiden käynnistyessä ja työllisyyspalveluiden uudistuessa.

Työkykyohjelman tarkoituksena on edistää osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jaksamista. Uudenlaisia ratkaisuja on haettu myös yhteistyöstä järjestöjen kanssa. Työkykyohjelman kokeiluista voidaan oppia ja hyväksi todettuja käytäntöjä ottaa käyttöön ja levittää myös muille alueille.

TE-piloteissa opittiin tuntemaan järjestöjen osaamista

Kysely1: TE-palvelupilottien* (myöh. TE-pilotit) ja järjestöjen yhteistyötä koskevan kyselyn vastaajat (n=17) pitivät järjestöjen vahvuutena sitä, että niissä ymmärretään omia kohderyhmiä ja ne pitävät esillä asiakasnäkökulmaa. Vuorovaikutus järjestöjen kanssa on lisännyt TE-viranomaisten osaamista ja ymmärrystä osatyökykyisyydestä.

Pilottien aikana TE-viranomaisille on järjestetty säännöllisesti infoja ja koulutuksia tuetusta työllistymisestä. Järjestöjen edustajia on ollut myös TE-Livessä (TE-palveluiden verkossa tuotettavat livelähetykset) kertomassa siitä, miten vamma ilmenee käytännössä. Yhteistyötapaamisissa myös järjestöt ovat saaneet tietoa TE-palveluiden muutoksista ja sisällöistä.

Järjestöt ovat tarjonneet palveluja myös TE-toimistojen asiakkaille. TE-pilotit ovat ostaneet järjestöiltä työhönvalmennuspalvelua tai ohjanneet asiakkaita tuetun työllistymisen palveluihin tai osallistavaan, matalan kynnyksen toimintaan.

Lisäksi järjestöt ovat toimineet konsultoivassa roolissa palveluhankintojen suunnittelussa. Esimerkiksi tukea tarvitsevien asiakkaiden tarpeita ja näkemyksiä palveluista on kartoitettu järjestölle lähetetyn tietopyynnön avulla. Paikalliselta järjestöltä on ostettu palvelua, jossa TE- tai kuntakokeilun asiantuntija voi konsultoida järjestöä asiakkaaseen liittyvässä asiassa.

""

”Tiesitkö, että järjestöt voivat toimia TE- palvelujen kumppanina monin tavoin?” -kuva koottiin TE-pilottien ja järjestöjen vastausten perusteella. Sen tarkoituksena on kannustaa tunnistamaan TE-palvelujen ja järjestöjen yhteistyön paikkoja.”

*********************


Hankkeissa järjestöt mukana palvelumallin kehittämisessä

Kysely 2: STM:n hankkeissa tiedonvaihto hankkeiden ja järjestöjen välillä on ollut kyselyyn vastanneiden mukaan (n=18) yleistä. Tietoa on vaihdettu ohjausryhmissä ja yhteisissä verkostoissa, ja osa hankkeista on järjestänyt yhteistyötapaamisia säännöllisesti. Muun muassa Yhdistykset työkyvyn tuen tiimien tukena -yhteistyöryhmän toimintaa on tarkoitus jatkaa hankkeen päätyttyä Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmassa.

Myös yhdessä järjestettyjä tilaisuuksia on ollut yleisesti. Järjestöjen edustajia on osallistunut myös työkykyhankkeiden omiin tilaisuuksiin, työpajoihin ja laatukriteereihin perustuvan työhönvalmennuksen opintopiireihin.

Järjestöjä on ollut myös mukana palveluiden kehittämisessä ja mallintamisessa esim. ohjaus-, ryhmätyön ja työpajojen kautta. Järjestöjen palveluita on sisällytetty myös hankkeissa tuotettuihin palveluiden mallinnuksiin mm. osana työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden kuvausta ja asiakkaan palvelupolkua.

Konkreettista asiakastyötäkin on tehty. Järjestöiltä on ostettu palveluita, ja ne ovat työllistäneet vammaispalveluiden työhönvalmennuksen asiakkaita. Kuntouttavan työtoiminnan palvelutuottajan kanssa on luotu uusia käytäntöjä.

Järjestöjen roolia tulisi vahvistaa hyvinvointialueilla

STM:n hanketoimijoille tehtyyn kyselyyn vastanneiden mukaan yksi kehittämisen paikoista oli paikallisen yhteistyön koordinointi. Järjestöt on saatava nykyistä tiiviimmin mukaan verkostoihin.

Osa työkykyä ja työllistymistä tukevista järjestöistä puuttui kokonaan yhteistyöryhmistä, ja järjestöjen keskinäisessä yhteistyössäkin on tiivistämisen varaa. Asiakasohjauksen parantamiseksi asiakasvastaavien tulisi saada tietoa järjestöistä aiempaa enemmän.

Vastaajat toivoivat myös järjestöjen roolin kehittämistä osatyökykyisten henkilöiden työllistäjinä. Useissa hankkeissa on hyödynnetty järjestöjen kokemusasiantuntijuutta ja pidetty asiakasraateja. Tämän valiteltiin jääneen liian vähäiseksi. Jatkossa on hyvä osallistaa kokemusasiantuntijuutta myös toiminnan arviointiin.

Työnantajien asenne osatyökykyisten työllistämiseen nähtiin valtakunnallisena haasteena ja yhteisen vaikuttamisen paikkana. Toivottiin, että hyvinvointialueilla jatketaan ja lisätään vaikuttamistyötä kattojärjestöjen kanssa tämän haasteen voittamiseksi.

""

*TE-palvelupilotit: Osa Työkykyohjelmaa. Kehitetään mm. osatyökykyisten asiakkaiden palveluita sekä työkykyä tukevia ja kartoittavia elementtejä. Muutoksen tuulet puhaltavat työllisyydenhoidossa.

Artikkeli on julkaistu Kyvyt käyttöön -lehdessä 2/2022 (pdf aukeaa uuteen välilehteen)