Siirry pääsisältöön

Työhönvalmentajan rooli tuetussa oppisopimuksessa -esimerkkinä Puustellin työkylän TALLI-hanke

ti huhtik. 19 15:03:00 2016

Teksti: Minna Kaipainen, Anne Korhonen

Laukaassa toimivan Puustellin Tuki ry:n hallinnoiman TALLI -hankkeen tarkoituksena on työllistää kehitysvammaisia työsuhteiseen työhön tuetulla oppisopimuksella työhönvalmentajan tuella sekä tuottaa selkeä toimintamalli, jolla riittävä tuki ja ohjaus saadaan varmistettua. Hanke on kolmivuotinen ja rahoituksesta vastaa RAY. Hankkeen toimialueeseen kuuluu 15 Keski-Suomen alueen kuntaa ja mukana on laaja joukko niin kunnan toimijoita kuin muita yhteistyötahoja. Yhteistyötä tehdään Jyväskylän ja Pohjoisen Keski-Suomen Oppimiskeskusten, Bovallius-ammattiopiston, Kelan sekä TE-palveluiden kanssa. Mukana on myös edustus eri asiantuntijajärjestöistä kuten Vates-säätiöltä, Kehitysvammaliitolta, Orton Prolta sekä Validian ja Luovin ammattiopistoilta. Hankkeessa hyödynnetään myös aiempien tuettu oppisopimus – hankkeiden antia. Seuraavassa tarkastellaan TALLI – hankkeen työhönvalmentajan työtä kolmesta eri näkökulmasta: kunta-, lähiverkosto- ja työnantaja – yhteistyön kautta. Tuettu oppisopimus on oppisopimuskoulutusta, johon on yhdistetty opiskelijan tarvitsema tukimuoto, tässä hankkeessa työhönvalmentajan tuki.

Työhönvalmentaja osana kuntayhteistyötä

Kuntien yhä niukkenevat resurssit ja paineet työllisyyden hoidosta ovat arkipäivää. Tarvitaan yhteistyötä, jossa turvataan moniammatillista tukea tarvitsevan asiakkaan palvelut sekä palvelujen saatavuus ja saavutettavuus. Asiakkaalla on oikeus saada tietoa tarjolla olevista palveluista. Myös kunnan asenne ja ilmapiiri vaikuttavat siihen, millaiset kehitysvammaisten työllistämisen edellytykset kunnassa tarjotaan.

Jotta tuettu oppisopimus nähdään kunnassa yhtenä kehitysvammaisten työllistymisen vaihtoehtona, tulee kiinnittää erityistä huomiota työllistyvän henkilön työ- ja elämänhallinnan valmiuksiin, kuten työelämätaitoihin, arjen ja elämänhallintaan sekä huomioida, että työllistyjä ja tämän lähipiiri saavat riittävän tuen ja tiedon. Osassa kuntia panostus on edelleen avotyössä ja avotyöpaikkojen etsimisessä. Hankkeen tavoitteena on, että kunnissa ryhdytään pohtimaan näiden nuorten kehitysvammaisten kohdalla mahdollisuutta muuttaa avotyö tuetuksi oppisopimukseksi. Avotyöstä saatua työkokemusta voidaan hyödyntää tuetun oppisopimuksen polussa ja rakentaa sen rinnalle työllistymistä tukeva soveltuva koulutus.

TALLI-hankkeen toimintakenttä on laaja, jolloin kunnan yhteyshenkilöllä (esim. palveluohjaaja, työllistämispalvelu ohjaaja) on merkittävä rooli niin asiakkaan ohjautuvuudessa, palvelutarpeen arvioimisessa sekä toimintatavan juurruttamisessa osaksi palveluita. Kaiken lähtökohtana on asiakkaan tarve ja toimintaresurssit muutokselle. Hyvän yhteistyön elementtejä on rehellinen ja avoin keskustelu, työnjako, säännöllinen tiedon jakaminen sekä aikataulutus. Hankkeen työhönvalmentaja toimii verkostopalaverien koollekutsujana ja koko verkoston yhteyshenkilönä.

Työhönvalmentaja työnantajan kanssa luovasti luovien

Työnantajayhteistyön tavoitteena on jakaa tietoa tuetusta oppisopimuksesta sekä taloudellisista tuista, etsiä työkokeilupaikkoja ja kartoittaa erilaisia työtehtäviä. Hankkeen työhönvalmentaja on suoraan yhteydessä työnantajiin sekä järjestää ja osallistuu erilaisiin yrittäjien infotilaisuuksiin. Työnantajakontakteissa lähtökohtana ovat työnantajan toiveet ja tarpeet palkata kehitysvammainen oppisopimukseen ja aitoon työsuhteeseen. Työnantajat saavat itse määrittää, minkä verran ja missä vaiheessa he tarvitsevat työhönvalmentajan tukea. Työhönvalmentaja toimii erityisesti asiakkaan tukena ennen työkokeilun aloittamista sekä työkokeilun aikana.

Työnantajan ja työyhteisön tuen tarpeet määrittyivät pitkälti siitä, miten paljon tai vähän heillä on ennestään kokemusta kehitysvammaisen kohtaamisesta. Esimiehen positiivisella sekä avoimella suhtautumistavalla on suuri merkitys sille, miten hyvin työkokeilu sujuu. Työnantaja tulee pitää ajan tasalla, missä vaiheessa kulloinkin mennään ja ennen kaikkea huomioida, että työnantaja tulee itse kuulluksi. Työpaikkojen löytyminen ja työnantajien kontaktointi vaatii työhönvalmentajalta rohkeutta, luovuutta ja ennakkoluulottomuutta. Tärkeintä on, että niin työnantajan kuin asiakkaan tarpeet kohtaavat oikealla hetkellä ja sopivaan työhön löydetään oikea tekijä!

Lähiverkoston tukija -työhönvalmentaja

Vanhempien aito kuuleminen ja heidän mukaan ottaminen osaksi kehitysvammaisen henkilön ohjaamista työelämään on osoittautunut merkittäväksi tekijäksi suunnitelmien toteutumisessa. Ennakko-asenteet viranomaisia kohtaan saattavat olla juurtuneita ja niitä on haasteellista muuttaa. Riittävä informaatio ja keskustelut työhönvalmentajan kanssa auttavat siihen, että vanhemmille muodostuu oikeanlainen kuva tuetusta oppisopimusta, ja että se voi olla aidosti vaihtoehto työelämän polulla. Tällöin he voivat olla nuoren tukena ammatillisten haaveiden toteutumisessa. Ilman hyvää ja toimivaa maaperää ei voi rakentaa suunnitelmallista sekä toimivaa prosessia. On otettava huomioon kaikki prosessin osapuolet; kuunneltava, kuultava, vastattava kysymyksiin sekä tsempattava eteenpäin. Tavoitteena on nostaa esiin niin asiakkaiden, perheiden kuin työnantajien ääntä. Hanke nostaakin esiin niin epäkohtia kuin hyviä käytäntöjä. Vuoropuhelu ja asiakaskokemukset eri toimijoiden, kuten esimerkiksi TE-palveluiden ja Kelan kanssa, vievät toivon mukaan asioita eteenpäin. Tämä on työhönvalmentajan suuri pelikenttä.

Ajat ovat haasteelliset, mutta eivät mahdottomat. Kehitysvammaisten asiat, oikeudet ja velvollisuudet ovat tulleet yleisempään tietoon, ja he ovat myös itse aktivoituneet työnhakijoina. Kehitysvammaisilla henkilöillä tulee olla oikeus työhön, ja tuettu oppisopimus on yksi väylä siihen. Työhönvalmentajamallin yhdistäminen tuettuun oppisopimukseen antaa tukea juuri niihin nivelvaiheisiin, jolloin opiskelija usein jää yksin ilman tukea tai neuvoja. Lisäksi TALLI-hankkeen mallissa ainutlaatuista on se, että työhönvalmentaja koordinoi ja kokoaa koko oppisopimuksen ympärillä olevat toimijat yhteen ja toimii heidän kaikkien yhteistyön mahdollistajana, ja opiskelija itse on keskiössä. Tulevaisuudessa tuettu oppisopimus on varmasti kasvava toimintamalli erityisryhmien työllistämisessä.