Siirry pääsisältöön

Soteuudistus – palveluympäristökuvaus Kymenlaaksossa

ma huhtik. 04 08:37:00 2022

Kuvat: Henna HoviKaavio Kymenlaakson järjestökentästä.

Työvoimapalveluiden kentällä tapahtuu lähivuosien aikana monia uudistuksia. Laaja ja yhtenäinen järjestöverkosto on tarpeen, jotta kaikki kolmannen sektorin tieto ja osaaminen tulee huomioiduksi ja hyödynnetyksi.

Kymenlaakson sote-järjestökenttä oli vielä vuoden 2021 alussa hajanainen. Järjestöasiantuntijoiden keskeisenä tavoitteena oli muodostaa verkosto, jotta järjestökenttä olisi tavoitettavissa ja selkeästi organisoitunut. Maakunnalliset alakohtaiset järjestöverkostot perustettiin helmikuussa.

Järjestöverkostojen tavoitteena on järjestöjen soteen (tulevaisuuden sote-keskus ja hyvinvointialue) ja kuntien rakenteisiin kiinnittymisen lisäksi järjestöjen keskinäisen yhteistyön vahvistaminen, järjestöjen toiminnan näkyväksi tekeminen sekä järjestöjen toimintojen saavutettavuuden vahvistaminen. Lisäksi järjestöjen substanssiasiantuntijuus on verkostojen kautta helposti hankittavissa sote-valmistelun edetessä.

Järjestöverkostoille on nimetty yhteyshenkilöt, jotka ovat vastuussa verkostonsa toiminnasta.

Yhteyshenkilöt edustavat verkostojaan vuoden 2022 alussa toimintansa käynnistävässä maakunnallisessa järjestöjen neuvottelukunnassa. Yhteyshenkilön rooli on kiertävä, eli yhteyshenkilö vaihtuu neuvottelukunnassa kausittain ja verkosto itse valitsee seuraavan yhteyshenkilön.

Järjestöverkostoista oli konkreettista hyötyä järjestöjen linkittämiseksi osaksi soten asiakas- ja palveluohjausta.

Yhteistyötä verkostoissa

Työllisyysjärjestöillä on jo ennestään kokemusta alakohtaisista verkostoista. Monet järjestöt ovat tehneet yhteistyötä mm. TYPO-hankkeiden puitteissa. Lisäksi Kymenlaaksossa on tehty yhteistyötä ns. ”Uusi tapa työllistää” -verkostossa, joka syntyi Pohjois-Kymen Kasvu ry:n hallinnoiman ESR-rahoitteisen Uusi tapa toimia -hankkeen myötä.

Toiminnan alussa keskusteltiin uuden järjestöverkoston tarkoituksesta.

Esiin nousi mm. seuraavia teemoja:

  • aidompi ja entistä parempi yhteistyö Kymsoten kanssa
  • kolmannen sektorin roolin näkyväksi tekeminen työllisyyden hoidossa
  • yhdyspintojen ja rajanvedon kirkastaminen (sote-kuntayhtymät, kunnat, yhdistykset)

Aluksi laadittiin toimintaympäristön kuvausta kolmannen sektorin näkökulmasta: mitä palveluita on olemassa, mistä niitä saa sekä millainen on niiden saavutettavuus ja tulevaisuuspotentiaali.

Palvelukatalogi helpottaa asiakasohjausta

Tuomas Valtonen ja Henna Hovi tekevät tiivistä yhteistyöstä.

Lokakuun alusta Kymenlaakson rakenneuudistushankkeessa aloitettiin pilotti, palvelukatalogi, jonka sisältämän tiedon avulla sote-ammattilaiset voivat ohjata asiakkaan tämän tarvitseman palvelun tai tuen luokse. Järjestöt saivat palvelukatalogiin oman osionsa. Sen avulla esimerkiksi terveyskeskuksessa työskentelevän sote-ammattilaisen on jatkossa helpompi ohjata asiakas järjestöjen tuen tai palvelun luokse, jos ammattilainen arvioi järjestöiltä löytyvän asiakkaalle sopivaa apua.

Järjestöt laativat yleiskuvaukset toiminnastaan eri teemoihin keskittyvissä verkostoissa. Järjestöjen alakohtaiset yleiskuvaukset syötettiin palvelukatalogiin, mutta tarkempi tieto järjestöistä löytyy linkitettynä alueen kansalais- ja järjestötoimijoita kokoavasta Yhdistysinfo.fi-verkko- palvelusta.

Kymsoten chat-robotti – apua 24/7

Palvelukatalogiin syötettyjen järjestöjen yleiskuvausten kautta löydettiin ratkaisu, miten järjestötiedot saatiin suoraan asiakkaiden käyttöön ja Kymenlaakson asukkaiden ulottuville. Ratkaisu löytyi Kymsoten chat-robotista, joka on Kymsoten verkkosivuilla oleva asiakasohjausrobotti. Se ohjaa asiakkaita palveluiden ja oikean tiedon äärelle ympäri vuorokauden.

Kymsoten digikoordinaattori Juhana Haavisto rakensi chat-robotin tietämyskantaan järjestötiedon ohjauspolkuja, joiden avulla robotti pääsee kiinni järjestelmän järjestötietoihin. Järjestötieto on jäsennelty palvelukatalogiin alakohtaisesti siten, että robotti osaa etsiä asiakkaan tilanteeseen sopivaa järjestötietoa, tarvitsipa asiakas sitten tukea päihde- ja mielenterveysasioissa tai vaikkapa potilas- ja vammaisasioissa.

Chat-robotti ohjaa asiakkaan järjestön Yhdistysinfo.fi-verkkosivuilla olevalle toimijakortille, josta järjestön tiedot löytyvät kootusti. Chat-robottia voi kokeilla kymsote.fi -sivustolla.

Kirjoittajat:
Henna Hovi, järjestöasiantuntija, järjestöjen sote-muutostuki, Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry
Tuomas Valtonen, toiminnanjohtaja, Kouvolan Korttelikotiyhdistys ry, Kymenlaakson työllisyysjärjestöjen verkoston yhteyshenkilö

Artikkeli on julkaistu Aluetoiminnan Kyvyt käyttöön Extra -lehdessä 2/2021 (pdf aukeaa uuteen välilehteen)

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: