sopiva työ

Arkkipiispan tervehdys

Ihmisen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää kuulua joukkoon, jossa voi tuntea olevansa hyödyksi toisille. Toimeentulon ansaitsemisen lisäksi tämä on keskeinen syy siihen, että haluamme tehdä työtä. Työn kautta toteutamme itseämme ja kiinnitymme yhteiskuntaan. Työn tuottama mielihyvä auttaa jaksamaan ja näkemään oma elämä merkittävänä.

Työn tarjoamien myönteisten kokemusten soisi olevan mahdollisimman monen saatavilla – myös niiden, joiden elämäntilanne, sairaus tai vamma vaikeuttavat työllistymistä. Osatyökykyinenkin ihminen pystyy antamaan työpaikalleen oman tärkeän panoksensa. Hänelle itselleen kokemus osallistumisesta voi olla arvaamattoman tärkeä.

Job Shadow Day muistuttaa työn merkityksestä. Samalla se tuo esiin mahdollisuudet, joita osatyökykyisillä ihmisillä on osallistua työelämään ja etsiä siinä oma paikka.

Toivon, että Job Shadow Day auttaa työn tarjoajaa ja työn tekijää löytämään toisensa ja iloitsemaan yhdessä työstä ja sen mukanaan tuomasta siunauksesta. Kiitän teemapäivään osallistuvia työn seuraajia, ohjaajia ja yrityksiä. Päivä on palvelus niin yksittäisille ihmisille ja yrityksille kuin koko yhteiskunnalle.

Tapio Luoma
arkkipiispa
Job Shadow Dayn suojelija

Tervehdys pdf-muodossa


Ärkebiskopens hälsning

För mänskligt välmående är det viktigt att få höra till en grupp, där man kan känna sig vara till nytta för andra. Vid sidan av inkomstens förvärv är det här den centrala orsaken till att vi vill arbeta. Via arbetet förverkligar vi oss själva och integreras i samhället. Tillfredställelsen med arbetet hjälper oss att orka och att se betydelsen med vårt eget liv.

De positiva erfarenheter arbetet erbjuder borde förunnas att vara inom räckhåll för möjligast många människor – även för dem vars livssituation, sjukdom eller skada försvårar sysselsättning. Även en partiellt arbetsför människa kan ge sin egen viktiga insats till sin arbetsplats. Den personliga erfarenheten av att delta kan dessutom vara ovärderligt viktig.

Job Shadow Day påminner om arbetets betydelse. Samtidigt för den fram de möjligheter som partiellt arbetsföra människor har att delta i arbetslivet och där söka sin egen plats.

Jag hoppas att Job Shadow Day hjälper arbetsgivare och arbetstagare att finna varandra och tillsammans finna glädje i arbetet och dess välsignelse. Jag tackar alla som deltar i temadagen, jobbskuggare, handledare och företag. Dagen är en tjänst så väl till enskilda människor och företag som till hela samhället.

Tapio Luoma
ärkebiskop
Job Shadow Days beskyddare

Hälsning  (pdf)


 

Arkkipiispa Tapio Luoma Job Shadow Day'n suojelija

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio Luoma toimii vuoden 2019 Job Shadow Day -päivän suojelijana. Job Shadow Day eli työn seurannan päivä on tarkoitettu henkilöille, joiden elämäntilanne, sairaus tai vamma vaikeuttavat työllistymistä.

Tapahtuma järjestetään Suomessa tänä vuonna torstaina 16.5.2019 ja sitä koordinoi Vates-säätiö, jonka kautta organisaatiot voivat jo ilmoittautua mukaan. Viime vuonna noin 200 organisaatiota eri puolilla Suomea tarjosivat yhdelle tai usealle työn seuraajalle mahdollisuuden tutustua päivän ajan kiinnostavaan työhön.

- Erityisryhmien työllistymistä on tärkeä tukea. On kaikkien etu, että työ löytää tekijänsä ja mahdollisimman moni paikan työelämässä, arkkipiispa Luoma toteaa.

Lue koko uutinen suojelijasta

 


Job Shadow Day 16.5.2019

Job Shadow Day on päivä henkilöille, joiden elämäntilanne, sairaus tai vamma vaikeuttavat työllistymistä. Päivän tarkoituksena on tuoda esille erityistarpeita omaavien henkilöiden osaaminen ja motivaatio työntekoon. Job Shadow Day -päivänä pyritään järjestämään onnistuneita kohtaamisia työnantajien ja työn seuraajien välillä. Päivän aikana työn seuraaja pääsee tutustumaan unelmatyöhönsä oikealla työpaikalla ja näkemään, sopisiko työ hänelle. Työn seuraaminen sopii erityisesti siirtymävaiheessa oleville nuorille, jotka miettivät opintopolkuaan.

Job Shadow Day tulee Irlannissa, jossa sitä on järjestetty vuodesta 2009 alkaen. Irish Association of Supported Employment on järjestö, joka tuetun työllistymisen menetelmän (Supported Employment) avulla edistää vammaisten ja muiden vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä ja käyttää JSD-päivää tehokkaasti tietoisuuden lisäämiseksi vammaisten henkilöiden työllistymismahdollisuuksista.

Job Shadow Day toteutetaan nykyään ympäri Eurooppaa ja siihen osallistuu tuhansia työnseuraajia. Vates-säätiö toi tapahtuman Suomeen vuonna 2014 ja on siitä lähtien koordinoinut sitä. Valtakunnallisen tapahtuman suojelijoina ovat toimineet mm. Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö (2017) sekä ministerit Jari Lindström ja Pirkko Mattila (2018).

Päivä on mahdollisuuksien päivä, ei varsinaista työnhakua

Suomessa päivä on ensisijaisesti asenteenmuokkausta, jonka avulla on mahdollista luoda paikallista ja alueellista yhteistyötä erityisryhmien työllistymisen tueksi ja mahdollistamiseksi. Päivä onkin tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat tukea työllistymiseen. Suomessa on alusta alkaen ollut tärkeää mahdollisuus tutustua päivän aikana myös oppilaitoksiin ja siten selvittää mielekäs opintopolku.

Vates-säätiön koordinoimaan Job Shadow Dayhin kuuluu kirjallinen sopimus, jonka allekirjoittavat lähettävä taho, työn seuraaja sekä työnantaja vastaanottavana tahona.

Vates vakuuttaa Job Shadow Dayhin osallistuvat työnseuraajat virallisena Job Shadow Day -päivänä. Lähettävä taho vastaa siitä, että työn seuraaja on vakuutettu joko Vatesin vakuutuksen tai lähettävän tahon oman vakuutuksen kautta. Jos virallinen JSD-päivä ei sovi työnantajalle ja työn seuraaminen tapahtuu jonain toisena päivänä, on lähettävän tahon huolehdittava, että työn seuraaja on vakuutettu lähettävän tahon kautta.

Vaikka Job Shadow Day ei ole varsinaista työnhakua, on hyvä jo etukäteen miettiä mahdollista jatkopolkua onnistuneelle työn seuraamiselle.

Tule mukaan!

Kaikkien työ on arvokasta. Mitä paremmin osaaminen ja kyky vastaavat työtehtävää, sitä paremmin työ tulee tehdyksi. Muuttamalla asenteitamme muutamme maailmaa.