Siirry pääsisältöön

Työllisyyspalvelut kehittyvät

On tärkeää, että vammaiset, pitkäaikaissairaat ja osatyökykyiset henkilöt nähdään ennen kaikkea työvoimavarana, eikä vain sote-palvelujen käyttäjinä. Alueet tarvitsevat työmarkkinoille monipuolista osaamista tai esimerkiksi osa-aikaisia tekijöitä. Alueilla ei ole varaa jättää vammaisia tai pitkäaikaissairaita henkilöitä työmarkkinoiden ulkopuolelle.

Kuntien tarjoamia työllisyyspalveluita ovat mm. kuntouttava työtoiminta, työhönvalmennuspalvelut, työpajatoiminta, työkokeilut ja palkkatuettu työ. Moni kunta tarjoaa kuntalisää, jolla kannustetaan alueen yrittäjiä ja yhdistyksiä palkkamaan työttömiä. Työllistämistä on toteutettu ja kehitetty kunnissa paljon myös projekti- ja hankerahoituksella.

Kuva: iStockVammaisista 40 % ilman työtä

Vaikka kunnissa on kehitetty työllisyyspalveluita, yhä useampi työtön on kuitenkin perusturvan varassa. Erityisen vaikea tilanne on vammaisella tai pitkäaikaissairaalla henkilöillä, joiden yhdenvertainen osallisuus työhön tai tuloihin toteutuu harvoin.

Suomessa on noin 70 000 täysin työkykyistä vammaista henkilöä, joista vain 60 prosentilla on työpaikka eli kääntäen: 40 prosenttia on ilman työpaikkaa. Heidän lisäkseen on suuri joukko työkyvyttömyyseläkkeen tai pelkän kansaneläkkeen varassa eläviä vammaisia tai pitkäaikaissairaita henkilöitä, jotka eivät välttämättä edes näy pitkäaikaistyöttömien tilastoissa. Heidän perustoimeentulonsa on niukka.  (Lähde esim. THL/Työllistyminen ja toimeentulo).

Kuntouttava työtoiminta | Työpajatoiminta | Työhönvalmennuspalvelut  |  Työkokeilu  Palkkatuettu työllistäminen  | Työllistämisen kuntalisä | Selvityksiä ja ideoita |

Kuntouttava työtoiminta

Kunnat järjestettävät kuntouttavaa työtoimintaa työllisyyden hoitoon kuuluvana aktivointitoimenpiteenä. Lue lisää: http://www.vates.fi/tietopaketit/aluepaattajat/kehittyva-kuty.html

Työpajatoiminta

Työpaja on yhteisö, jossa työnteon ja siihen liittyvän valmennuksen avulla pyritään parantamaan yksilön valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön sekä vahvistamaan hänen arjenhallintataitojaan. Vuonna 2015 nuorten työpajatoimintaa oli lähes kaikissa Suomen kunnissa (93 %). Työpajoilla oli 25 000 asiakasta, joista noin 14 700 oli alle 29-vuotiaita nuoria. Työpajajakson jälkeen lähes 70 prosenttia nuorista sijoittui joko koulutukseen, työhön tai muuhun tarvetta vastaavaan aktiiviseen toimintaan. Työpajatoimintaa toteuttavat kunnalliset organisaatiot sekä yhdistykset ja säätiöt. Lue lisää: Valtakunnallinen Työpajayhdistys https://www.tpy.fi/

Työhönvalmennuspalvelut

Kuva: Christian JulinTyöhönvalmennus on tutkitusti yksi tehokkaimmista keinoista työllistää avoimille työmarkkinoille henkilö, joka tarvitsee tukea työllistymiseensä esimerkiksi vamman, sairauden tai pitkittyneen työttömyyden takia. Kuntien kannattaa rekrytoida työllisyyspalveluihin työhönvalmennuksen ammattilaisia. Työhönvalmentaja etsii ja räätälöi työpaikkoja ja auttaa koko työyhteisöä perehdytyksessä sekä erilaisten tukien hakemisessa. Lisätietoa: http://www.vates.fi/ammattilaisille/tyohonvalmennus.html

Työkokeilu

Työkokeilun avulla voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja tai mahdollisuuksia palata työmarkkinoille esimerkiksi silloin, jos henkilöllä on jokin sairaus tai vamma, joka voi joillain aloilla olla rajoittava tekijä. Työkokeilulla voidaan lisäksi selvittää työelämästä pidempään poissaolleen työntekijän osaamista. Lue lisää: http://www.vates.fi/tyontekijalle/tyoelaman-tuet/tyokokeilu.html

Palkkatuettu työllistäminen

Palkkatuen tarkoitus on edistää työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille silloin, kun hänellä on selvästi muita vaikeampi työmarkkinatilanne. Syynä voi olla esimerkiksi vamma tai sairaus. Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin. Lue lisää: http://www.vates.fi/tyontekijalle/tyoelaman-tuet/palkkatuki.html  ja  Työllistymisen tuet ja keino -tietopaketti : http://www.vates.fi/tietopaketit/tuetun-tyollistymisen-keinot.html

Kuntalisät työnantajille

Moni kaupunki ja kunta maksaa yrityksille ja yhdistyksille kuntalisää pitkäaikaistyöttömän työllistämisestä. Lue lisää: http://www.vates.fi/tietopaketit/aluepaattajat/kuntalisat-ja-palkkiot-tyonantajalle.html

Selvityksiä ja ideoita:

  • Ideaverstasmallissa kutsutaan yrittäjät ja työnhakijat ideoimaan yrittäjän esittämän haasteen ratkaisua yhdessä. Käytännönlähtöisessä tapaamisessa työnantajat ja potentiaaliset tekijät kohtaavat ilman, että kyseessä olisi vielä rekrytointitilanne. Ideaverstasmalli soveltuu esimerkiksi piilotyöpaikkojen etsintään. Lisätietoa:  https://www.turku.fi/6aika/tuttu
  • Paltamon kunta Kainuussa kokeili paljon julkisuutta saanutta työllistämismallia, jossa tavoitteena oli työllistää kunnan kaikki työttömät työnhakijat. Työtä Kaikille -kokeilussa työttömien sosiaaliturva muutettiin palkaksi ja passiivisen työttömyyden hoitoon tarkoitettu raha ohjattiin aktiiviseen työllistämiseen. Selvityksen mukaan erityisesti vaikeasti työllistyvät ja osatyökykyiset hyötyivät matalan kynnyksen työllistämisestä välityömarkkinoille. Kokeilun käytäntöjä voidaan soveltaa myös muissa kunnissa, paikalliset lähtökohdat huomioon ottaen. Lisätietoa: https://www.julkari.fi/handle/10024/110702 ja THL:n seurantatutkimus -2017
  • Kuuden suurimman kaupungin työllistämispalvelut 2015: Kuusikko-työryhmän katsaus mm. Suomen kuuden suurimman kaupungin työllisyyden edistämiseen, haasteisiin ja työllistämispalveluiden organisointiin. Hyvänä pidettiin mm. kuntakokeilun tuoma kuntien välinen työllisyysasioiden yhteistyön syveneminen sekä verkostojen laajentuminen. Tärkeänä pidettiin myös elinkeinoelämän ja yritysten kanssa lisääntynyttä yhteistyötä. Lue lisää: https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/Kuusikko_tyollistamispalvelut_2015.pdf ja www.kuusikkokunnat.fi.
  • Työllisyyden keittokirja: Oppaaseen on koottu kokemuksia ja ideoita työllisyyttä edistävien palveluiden järjestämisestä. Mukana on kuuteen teemaan jaetut 30 erilaista esimerkkiä toimintatavoista, joilla on saavutettu hyviä tuloksia ja vaikuttavuutta. Kirja on syntynyt Kuntaliiton, työ- ja elinkeinoministeriön sekä kuntien ja TE-toimistojen yhteistyön tuloksena kuntakokeilun jälkeen vuonna 2014. Keittokirjan voi ladata täältä:  http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3057
  • Taidon polku - Uudenmaan välityömarkkinatoimijat: Taidon polku -sivustolta löytyy linki Uudenmaan kuntien tarjoamiin työllisyyspalveluihin. Tällainen verkkopalvelu on yksi tapa koota tietoa alueellisesti eri kuntien työllisyyspalveluista ja hankkeista. Lue lisää: http://www.taidonpolku.fi/