Siirry pääsisältöön

Julkisilla hankinnoilla työtä osatyökyisille

Julkisissa hankinnoissa voi käyttää työllistämisehtoa sosiaalisissa kriteereissä

Työllistämisehto auttaa osatyökykyistä henkilöä saamaan työtä tai esim. oppisopimuspaikan

Yritykset ovat suhtautuneet positiivisesti työllistämisehtoihin hankinnoissa

Hankintalaki mahdollistaa myös julkisten hankintojen varaamisen työkeskuksille, työohjelmille tai muille vastaaville toimijoille.

Julkiset hankinnat ovat tavaroita, palveluita tai rakennusurakoita, joita julkiset organisaatiot hankkivat ulkopuolisilta toimittajilta. Julkisia hankintoja säätelevät kansalliset hankintalait ja EU:n hankintadirektiivit. Julkisissa hankinnoissa voi käyttää sosiaalisia kriteereitä ja liittää mukaan työllistämisehto, jolla ohjataan yrityksiä työllistämään henkilöitä, joilla on vaikea työllistyä esimerkiksi vamman tai sairauden takia. 

Varatut hankintasopimukset

Hankintalain 24 § mahdollistaa myös varatut hankintasopimukset eli julkisten hankintojen varaamisen työkeskuksille, työohjelmille tai muille vastaaville toimijoille, joiden päätarkoitus on vammaisten tai muiden heikommassa asemassa olevien ihmisten sopeuttaminen yhteiskuntaan ja työelämään. ”Muita heikommassa asemassa olevat” voi tarkoittaa mm. pitkäaikaistyöttömiä ja nuoria Euroopan komission sosiaalisen ostamisen oppaan mukaan (2021, 43-44).

Vates-säätiössä selvitetään vuoden 2023 aikana varattujen hankintasopimusten käyttömahdollisuuksia. Selvitys on osa Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen (YYO) tehtäviä, joita Vates toteuttaa yhtenä vastuuorganisaationa.

Työllistämisehdon käyttöä on edistetty jo pitkään

Sosiaalisten kriteerien käytölle julkisissa hankinnoissa olisi tärkeää olla kunnissa ja hyvinvointialueilla poliittinen tahtotila ja esimerkiksi maininta siitä työllistymistä edistävien sosiaalisten palvelujen, työllisyyden hoidon tai elinkeinoelämän kehittämisen strategiassa. Julkisten hankintojen käyttöä työllistämiseen on edistetty eri hankkeissa laajamittaisesti jo vuodesta 2015 lähtien.

Hankinnoista duunia eli Handu-hanke 

Ensimmäistä kertaa julkisilla hankinnoilla työllistämistä pilotoitiin laajamittaisesti Suomessa Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Hankinnoista duunia -kehittämishankkeessa (2015–2017), jota olivat toteuttamassa THL:n lisäksi Helsingin, Vantaan, Espoon ja Oulun kaupungit. Handu-hankkeessa toteutettiin noin 50 hankintapilottia, joilla työllistettiin heikossa työmarkkina-asemassa olevia ihmisiä, kuten pitkäaikaistyöttömiä, nuoria, maahanmuuttaja-taustaisia tai osatyökykyisiä henkilöitä.

SIEPP

Julkisilla hankinnoilla työllistämisen edistämistä jatkettiin Handu-hankkeen jälkeen SIEPP-hankkeessa (Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla, THL), jonka tavoitteena oli lisätä työllistymismahdollisuuksia heikossa työmarkkina-asemassa oleville julkisten hankintojen avulla. Siinä olivat mukana THL, Helsingin kaupunki ja Vantaan kaupunki. Kansainvälisen yhteistyön pääkumppani oli Ruotsin kansallinen hankintaviranomainen Upphandlingsmyndigheten kumppaneineen. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto osana Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmaa. 

Hanke toteutettiin yhdessä ruotsalaisten kumppaneiden kanssa vuosina 2017–2019. Hanketta koordinoi Ruotsin hankintavirasto (Upphandlingsmyndigheten) ja mukana työskentelevät Tukholman, Göteborgin, Helsingborgin
ja Botkyrkan kaupungit. Hankkeessa kartoitettiin kansainvälisiä esimerkkejä hankinnoilla työllistämisestä sekä vaihdettiin karttunutta osaamista ja kokemuksia Ruotsin ja Suomen välillä. 

Julkisten hankintojen vauhditusohjelma

Elokuussa 2020 käynnistyi hankinnoilla työllistymisen vauhditusohjelma, jolla tähdättiin siihen, että julkisilla hankinnoilla tuettaisiin entistä paremmin työllistymistä. Näin voitaisiin tukea esimerkiksi osatyökykyisten tai pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä. Hankkeen toteutti Kuntaliitto ja se päättyi vuonna 2023.

Hankkeessa on luotu yhteistyöverkosto, johon voi liittyä Kuntaliiton Hankinnoilla työllistäminen -sivustolla: https://www.kuntaliitto.fi/talous-ja-elinvoima/tyollisyys/hankinnoilla-tyollistaminen

Lisätietoa