Siirry pääsisältöön

Tämän lakiosion on koostanut Vatesin lakiasioiden asiantuntija Teppo Rautjärvi. Hän tuottaa myös Vatesin verkkosivuille neuvontapalstaa, jossa käydään läpi käytännön neuvontaesimerkkejä. Linkki neuvontapalstalle

Lisätietoa osatyökykyisten henkilöiden työelämään ja työllistymiseen liittyvästä lainsäädännöstä, lainvalmistelusta sekä Vatesin lausunnoista voi lukea Lakitieto-sivulta.

Sosiaalihuoltolaki | Laki julkisista työvoima- ja yrityspalveluista | Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta | Laki kuntouttavasta työtoiminnasta | Yhdenvertaisuuslaki | Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista | Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista | Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta | Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä | Työttömyysturvalaki | Laki toimeentulotuesta

Sosiaalihuoltolaki, 8 § Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen, 17 § Sosiaalinen kuntoutus, 21 § Asumispalvelut, 22 § Laitospalvelut, 23 § Liikkumista tukevat palvelut, 25 § Mielenterveystyö, 28 § Muut sosiaalipalvelut

Laki julkisista työvoima- ja yrityspalveluista, 4 luku Tieto- ja neuvontapalvelut, asiantuntija-arvioinnit, ammatinvalinta- ja uraohjaus sekä valmennus ja kokeilu, 5 luku Työvoimakoulutus, 6 luku Työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu, 7 luku Palkkatuki, 8 luku Yritystoiminnan käynnistämis- ja kehittämispalvelut, 11 luku Työllistämisvelvoite ja kunnalle myönnettävä lisätuki

Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, 4 luku Valmennuksen ja kokeilun enimmäiskesto, 6 luku Palkkatuki, 7 luku Yritystoiminnan käynnistämis- ja kehittämispalvelut, 9 luvun 28 § Työolosuhteiden järjestelytuella kustannettavat korvaukset, 9 luku 29 § Työolosuhteiden järjestelytuen hakeminen ja maksaminen, 10 luku Työllistämisvelvoite ja kunnalle maksettava lisätuki, 14 luku Työllisyyspoliittinen avustus, ja erityisesti 14 luvun 39 § Työllisyyspoliittisella avustuksella tuettava toiminta, 14 luvun 40 § Avustuksen saaja (myös kunta tai kuntayhtymä), 14 luvun 44 § Kunnalle tai kuntayhtymälle eräissä tapauksissa myönnettävän avustuksen määrä

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta
2 luku Toimeenpano, 2 luvun 5 § Aktivointisuunnitelman laatiminen, 2 luvun 6 § Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen, 4 luku Kuntouttava työtoiminta, 7 luku Kuntouttavan työtoiminnan ehdot, 8 luku Rahoitus

Yhdenvertaisuuslaki
2 luku Yhdenvertaisuuden edistäminen, 2 luvun 5 § Viranomaisen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta, 2 luvun 6 § Koulutuksen järjestäjän velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta 2 luvun 7 § Työnantajan velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta, 3 luku Syrjinnän ja vastatoimien kielto, 3 luvun 15 § Kohtuulliset mukautukset vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden edistämiseksi

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
3 § Vastuu palveluiden ja tukitoimien järjestämisestä, 5 § Suunnittelu ja rahoitus, 6 § Elinolojen kehittäminen, 7 § Palveluiden kehittäminen, 8 § Vammaisille tarkoitetut palvelut, 8 b § Päivätoiminta, 8 c § Henkilökohtainen apu, 8 d § Henkilökohtaisen avun järjestämistavat, 13 § Vammaisneuvosto, viittaus kuntalakiin, 14 § Palveluista perittävät maksut

Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
1 luvun 1 § Toimintaperiaatteet, 2 luku Palvelujen ja tukitoimien järjestämisvelvollisuus, 2 luvun 3 § Soveltamisala, 2 luvun 4 § Kuljetuspalvelut, 2 luvun 5 § Kuljetuspalvelujen järjestäminen, 2 luvun 6 § Kuljetuspalvelujen laajuus, 2 luvun 10 § Palveluasuminen, 2 luvun 11 § Palveluasumisen järjestäminen, 2 luvun 12 § Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, 2 luvun 13 § Asunnon muutostöiden sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden korvaaminen, 3 luku Muut palvelut ja tukitoimet, 3 luvun 14 § Kuntoutusohjaus, 3 luvun 15 § Sopeutumisvalmennus, 3 luvun 17 § Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laiteet, 3 luvun 18 § Ylimääräiset vaatetuskustannukset, 3 luvun 19 § Ylimääräiset erityisravintokustannukset, 4 luku Erinäiset säännökset, 4 luvun 20 § Hakuaika

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta
1 § Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu, 2 § Ohjaus monialaiseen yhteispalveluun, 3 § Kartoitusjakso, 4 § Monialaisen työllistymissuunnitelman laatiminen, seuranta ja tarkistaminen, 5 § Monialaiseen työllistymissuunnitelmaan liittyvät velvollisuudet, 6 § Monialaisen yhteispalvelun päättyminen, 7 § Monialaisen yhteispalvelun järjestäminen ja valtakunnallinen ohjaus, 8 § Monialaisesta yhteispalvelusta aiheutuvien kustannusten jakautuminen, 9 § Yhteiseen käyttöön tallettettavat työtöntä koskevat tiedot ja niiden käsittely, 10 § Työtöntä koskevien tietojen tallettaminen monialaiseen yhteispalveluun osallistuvan viranomaisen rekisteriin, 11 § Salassa pidettävien tietojen saaminen palvelun järjestämistä varten

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä
2 § Yhteistyömuodot, 2 luku Paikallinen yhteistyö, 2 luvun 5 § Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä, 2 luvun 6 § Yhteistyöryhmän kokoonpano, 2 luvun 7 § Yhteistyöryhmän tehtävät, 3 luku Alueellinen yhteistyö, 3 luvun 11§ Kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunta, 3 luvun 12 § Yhteistyötoimikunnan kokoonpano, 3 luvun 13 § Yhteistyötoimikunnan tehtävä

Työttömyysturvalaki
2 a luku Työvoimapoliittisesti moitittava menettely, 2 a luvun 6 § Työstä kieltäytyminen alueellisen liikkuvuuden perusteella, 8 luku Alueellisen liikkuvuuden tukeminen, 8 luvun 1 § Oikeus liikkuvuusavustukseen, 8 luvun 2 § Liikkuvuusavustuksen kesto ja määrä, 14 luku Erinäisiä säännöksiä, 14 luvun 3 a § Työmarkkinatuen rahoitus, 14 luvun 3 c § Kuntien rahoitusosuuden perintä

Laki toimeentulotuesta
1 luku Yleiset säännökset, 1 luvun 1 § Toimeentulotuen tarkoitus, 1 luvun 2 § Oikeus toimeentulotukeen, 1 luvun 4 § Toimeenpano, 1 luvun 5 § Valtionosuus ja –avustus, 1 luvun 5 b § Kunnan rahoitusosuus perustoimeentulon kustannuksista, 2 luku Toimeentulotuen rakenne ja suuruus, 2 luvun 13 § Ehkäisevä toimeentulotuki (kunta myöntää), 3 luku Menettely toimeentulotukiasioissa, 3 luvun 14 § Toimeentulotuen myöntäminen, 3 luvun 14 b § Kiireellisen toimeentulotukiasian käsittely, 3 luvun 14 c § Toimeentuloasian käsittely muussa kuin kiireellisessä tapauksessa, 3 luvun 14 d § Toimeentulotukiasian siirtäminen Kansaneläkelaitoksesta kuntaan, 3 luvun 14 f § Määräaikojen noudattamisen seuranta, 4 luku Toimeentulotuen takaisinperintä, 4 luvun 20 § Takaisinperinnän perusteet