Siirry pääsisältöön

Päättyneet projektit

Vates on koordinoinut lukuisia kehittämis-, tutkimus- ja tiedotusprojekteja - kansallisia ja kansainvälisiä. Rahoittajina ovat olleet mm. Raha-automaattiyhdistys, Euroopan sosiaalirahasto, Sitra, Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminta, Työsuojelurahasto, STEA - Veikkauksen tuella sekä muut osatyökykyisten ihmisten työllistymisestä vastuuta kantavat tahot. Vates on kutsuttu mukaan myös lukuisiin muiden hallinnoimiin hankkeisiin kumppaniksi.

Olemme vaikuttaneet näidenkin projektien kautta

Tältä sivulta löydät tiedot Vatesin päättyneistä projekteista sekä tiedot hankkeista, joissa Vates on ollut mukana. Tiedot ja hankkeet ovat vuoteen 2003 saakka. Meneillään olevista projekteista ja hankkeista löydät tietoa hankesivustolta sekä tapahtumakalenterista.

Vates-säätiön koordinoimat projektit/hankkeet

Projektit ja hankkeet, joissa Vates on ollut mukana

Elämänlaatua ruuasta (2021 - 2023)

Elämänlaatua ruuasta -hankkeessa kehitettiin toimintamalli, jonka tavoitteena on edistää työelämän ulkopuolella olevien ravitsemusterveyttä sekä hakea työllisyydenhoidon ja ravitsemuksen yhtymäkohtia. Hanke toteutettiin terveyden edistämisen määrärahalla (STM). Hanketoimijoita olivat Päijät-Sote (hallinnoija), Itä-Suomen yliopisto ja Vates-säätiö.

Toimintamalli ja siihen liittyvät työkalut ja tuotteet löytyvät Itä-Suomen yliopiston hallinoimalta verkkosivuilta osoitteesta: https://sites.uef.fi/kehuva/elamanlaatua-ruuasta/

Vatesin ELR-hankesivu ja lisätietoa toiminnan jatkumisesta 

Vesku - verkkovalmennuksella kohti koulutusta ja työtä 2020 - 2022

Hankkeen taustalla oli tarve kehittää työkokeilua vastaamaan paremmin pitkään koulutuksen ja työn ulkopuolellaVesku-hankkeen logo, jossa Vesku-nimi oranssilla, yläpuolella vaaleansinisellä symboli ääniaalloista ja 3 hahmoa. olleiden aikuisten tarpeisiin sekä lisätä osallistujien valmiuksia parantaa opiskelu- ja työllistymisvalmiuksiaan askeleittain etenevän verkkovalmennuksen avulla. Hankkeen tuloksena syntyi toimintatapa, jossa työpaikoilla tapahtuvan työkokeilun aikana arvioidaan systemaattisesti osallistujan työ- ja toimintakykyä sekä osaamista ja osaamistarpeita.

Hanketta hallinnoi Silta-Valmennusyhdistys ry. Hankekumppaneita olivat Vatesin lisäksi Tampereen Aikuiskoulutuskeskus.

VESKU-hankkeen sivulle (avautuu uuteen välilehteen)


Ilona - sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön 2018 - 2021 Ilona-hankkeen, ESR ja Vipuvoimaa EU:lta -logot.

Ilona-hanke on päättynyt 31.10.2021. Hankkeen keskeiset tulokset on julkaistu teoksessa Yhteiskunnallinen yrittäjyys Suomessa - Malli osatyökykyisten henkilöiden työllistämiseen.

Teoksen voi ladata Diakonia-ammattikorkeakoulun sivuilta

Painetun julkaisun voi tilata sähköpostitse: julkaisutilaukset@diak.fi. Julkaisu on maksullinen.

Hankkeen aikana julkistettiin myös Yhteiskunnallisten yritysten strategia (Työ- ja elinkeinoministeriö).
Työ hankkeen teemojen parissa jatkuu työministeriön yhteiskunnallisen yrittäjyyden osaamiskeskuksessa. Uutinen osaamiskeskuksen perustamisesta Valtioneuvoston sivuilla.

Yhteyshenkilö Vatesissa: Jukka Lindberg, jukka.lindberg(at)vates.fi


 

OPTY (Opitaan työhön yhdessä) 2018 - 2020OPTY hankkeen logo.

Opitaan työhön yhdessä (OPTY) on Euroopan unionin sosiaalirahaston rahoittama hanke. Sen tavoitteena on parantaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien osatyökykyisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden siirtymävaiheiden ja koulutuksellisen tasa-arvoa tukevia palveluita. Hanketta koordinoi Invalidisäätiö. Vates toimii hankekumppanina yhdessä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja Kehitysvammaliiton kanssa.

OPTY-hankkeen sivuille (avautuu uuteen välilehteen)

Yhteyshenkilö Vatesissa: Anne Korhonen, anne.korhonen(at)vates.fi


Henkilöstön edustajat monimuotoisuuden edistäjinä (01 - 06/2019)

Vates-säätiö rakensi hankkeessa koulutuskokonaisuuden, jonka tarkoituksena on kasvattaa henkilöstön edustajien Työsuojelurahaston logo.osaamista ja edellytyksiä toimia monimuotoisuuden edistäjinä omissa työyhteisöissään. Tavoitteena on lisätä yrityksissä toimivien henkilöstön edustajien osaamista tilanteissa, joissa työntekijät tarvitsevat tukea ja apua työssä jatkamiseen jonkin vamman tai sairauden tmv. syyn takia.

Henkilöstön edustajilla tarkoitetaan tässä yhteydessä luottamusmiehiä ja -valtuutettuja sekä työsuojeluun liittyviä luottamustehtäviä (työsuojelupäälliköt, työsuojeluvaltuutetut ym.). Koulutusmateriaali kasvattaa välillisesti myös esimiesten, HR:n ja koko työyhteisön osaamista ja ymmärrystä monimuotoisen työyhteisön toiminnasta.

Hanketta rahoitti Työsuojelurahasto ja kumppaneina olivat SAK ja Hyvinvointiala HALI ry.

Koulutusmateriaali on Vatesin sivuilla. Sitä voi hyödyntää itseopiskeluun. Vatesilta voi myös tilata työyhteisöön räätälöityä koulutusta aineiston sisällöistä. 

Tutustu työn tukena -sivustoon


Tiedolla vaikuttaminen (2015 - 2018)Vatesin ja veikkauksen logot.

Vatesin Tiedolla vaikuttaminen -hanke edisti vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä keräämällä tietoa ja tuottamalla sisältöjä, jotka kohdennetaan tarkasti henkilöiden työllistymistä edistäviin medioihin, kuten sanomalehtiin, aikakauslehtiin, kolmannen sektorin jäsenlehtiin, nettilehtiin, tieto- ja palveluportaaleihin jne.

Hankkeessa muun muassa luotiin Vatesin verkkosivuille neljä tietopakettia, edistettiin tuetun työllistymisen parissa toimivien viestijöiden ja projektihenkilöiden viestintäyhteistyötä, testattiin erilaista mediayhteistyötä sekä nostettiin esiin työelämän ja viestinnän esteettömyyttä.

Tiedolla vaikuttaminen -hankkeen sivulle


PARTY - parempaa työ- ja toimintakykyä -projekti (2015 - 2018)Party hankkeen logo.

PARTY-hankkeessa kehitettiin uusia palveluja työttömille työnhakijoille.

Palvelut sopivat työttömille asiakkaille, jotka tarvitsevat esimerkiksi
- työ ja toimintakyvyn kartoitusta
- aktivoitumista oman hyvinvoinnin edistämiseenEuroopan sosiaalirahaston logot.
- työnhakutaitojen päivitystä
- tukea asioiden hoitamiseen tai oikeiden palvelujen löytämiseen
- palveluohjausta liittyen erilaisiin kuntoutuspalveluihin.

Kohderyhminä hankekokonaisuudessa olivat osatyökykyiset työnhakijat, pitkäaikaistyöttömät, ikääntyvät työttömät ja muut syrjäytymisvaarassa olevat työttömät työnhakijat sekä työvoiman ulkopuolelta työelämään palaavat henkilöt. Tavoitteena oli ns. matalan kynnyksen ja yhden luukun periaate sekä kohderyhmän pääsy tarvittaviin työllistymispalveluihin oikea-aikaisesti. Palveluja kehitettiin asiakaslähtöisesti ottamalla asiakkaat aktiivisesti mukaan hankkeen toimintaan. Hankkeessa painotettiin myös kokemusasiantuntijuutta ja vertaisoppimista.

Vates-säätiön tehtäviä osahankkeessa olivat kouluttaminen ja tulosten valtakunnallinen levittäminen.

Vates koulutti projektihenkilöstöä ja laajemmin sote-henkilöstöä kuntoutuskoordinaation ja ohjausosaamisen kehittämiseen sekä työllistämiseen liittyvistä palveluista ja tukimuodoista. Lisäksi Vates juurrutti PARTY-hankkeen hyviä käytäntöjä valtakunnallisesti. Koulutus toteutettiin sekä lähiopetuksena että sähköisesti. Koulutustilaisuuksista suuri osa järjestettiin yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa. Vatesin koulutukset keskittyivät erityisesti kuntoutuksen, työkykykoordinaatio-osaamisen ja ohjausosaamisen aihealueisiin.

Vates tiedotti hankekokonaisuuden päämääristä, toimenpiteistä ja etenemisestä hankkeen olemassa oleville ja potentiaalisille asiakkaille, muille kuntatoimijoille, rahoittajalle ja ns. suurelle yleisölle, erityisesti pitkäaikaistyöttömille ja osatyökykyisille. Tavoitteena oli kertoa, miksi monialaisen yhteispalvelun toimintaa kannattaa kehittää koko maan kattavaksi malliksi.

PARTY - Parempaa työ- ja toimintakykyä -osahankkeisiin osallistuvien asiakkaiden työ- ja toimintakykyä mitattiin Työterveyslaitoksella kehitetyllä Kykyviisarilla. Osahankkeisiin osallistuvien asiakkaiden työ- ja toimintakyky kehittyi parempaan suuntaan kahden hankevuoden aikana. Asiakkaat olivat olleet hankkeen kautta mm. kuntouttavassa työtoiminnassa ja erilaisissa työ- ja toimintakykyä parantavissa ryhmissä, työkokeilussa ja palkkatuetussa työssä.

Hankekokonaisuutta hallinnoi Rauman kaupunki. Vates-säätiö toteutti oman PARTY-osahankkeen. Yhteistyökumppaneita hankekokonaisuudessa olivat lisäksi Työeläkeyhtiö Varma, Rauman Seudun Työttömät ry, Turun Seudun TST ry sekä Porin ja Kaarinan kaupungit. Keskeisiä yhteistyötahoja ovat Kela ja TE-hallinto.

Hankkeen rahoittajana oli Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja osallistujat.  

PARTYn julkaisu, jossa on kerrottu tulokset tiivistetysti

PARTY-hankkeen video Youtubessa


Aktivera resurser -logo

Aktivera resurser -projektet (2013-2016)

var Vates-stiftelsens svenskspråkiga nätverks­projekt som arbetade för att göra det lättare för personer med specialbehov att finna lönearbete. Det treåriga projektet finansierades av RAY.

Aktivera resurser främjade informationsgång bland branschens yrkesmänniskor; producenter av tjänster för svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och beställare av dessa tjänster.

Aktivera Resurser -loppuraporttiin perustuva tiivistelmä

Projektin tavoitteena oli löytää keinoja, joiden avulla työllistymisen ammattilaiset pystyvät paremmin tukemaan ruotsia äidinkielenään puhuvia vammaisia ja osatyökykyisiä asiakkaita. Tarkoituksena oli vaikuttaa siihen, että asiakkaat saavat laadukkaita palveluja, ja että ruotsinkieliset toimijat löytävät paremmin toisensa. Tälle kohderyhmälle palveluja on vähemmän saatavissa ja diagnoosipainotteisuus ja palvelujärjestelmän hajanaisuus haittaavat palvelujen piiriin pääsemistä. Toimijoilla on yleensä myös vähemmän resursseja kuin esim. vastaavilla suomenkielisillä järjestöillä.

Kokonaistavoite oli haasteellinen, mutta projektin aikana saavutettiin useita käytännön työtä helpottavia tavoitteita. Rohkaisevimmat kokemukset saimme Job Shadow Dayn toteuttamisesta. Tämä tempauspäivä levisi projektin aikana myös suomenkielisten toimijoiden pariin. Päivässä on kyse siitä, että yhtenä päivänä pääsee tutustumaan itseä kiinnostavaan työhön, ehkä unelma-ammattiin ja se antaa hyvän sysäyksen omalle työllistymiselle niin nuorille kuin aikuisille. Projekti toi tapahtumapäivän EUSEn (eurooppalainen tuetun työllistymisen yhteistyöorganisaatio) konferenssin löytönä ja osallistujamäärä nousi kolmessa vuodessa 10 työnseuraajasta noin kahteensataan. Sama koski vastaanottavien organisaatioiden määrää. Asiakkaille tuloksina on ollut oman urapolun selkeytymistä, opiskelun aloittamista jne.

Johtuen osittain pienistä olemassa olevista resursseista Kårkullalle on asetettu iso vastuu palvelujen organisoinnissa. Se ei kuitenkaan voi vastata riittävästi eri kohderyhmien tarpeisiin, varsinkin kun tulevat rakenteelliset muutokset sote-palvelujen järjestämisessä aiheuttavat epävarmuutta toiminnassa. Projektin aikana pyrittiinkin ja saatiin nostettua kiinnostusta työllisyyden hoidon kysymyksiin uusien toimijoiden parissa. Projektin alueellisen yhteistyön avulla saatiin myös rakennettua uusia verkostoja ja tiivistettyä jo olemassa olevia. Tahtotila yhteistyöhön oli olemassa, mutta sen konkretisoitumiseen tarvittiin ulkopuolinen sysäys. Valtakunnallisen tiedon levittäminen paikallisten toimijoiden käyttöön oli erittäin tarpeellista. Pienillä resursseilla toimiminen ei aina mahdollista muutosten vaikutuksien pohtimista omaan työhön, eikä edes aina selvittämään, mitä on meneillään. Projektin työntekijä pystyi antamaan tähän apuaan ja tietämystään Vatesin valtakunnallisten verkostojen kautta.

Jotta tieto palveluista olisi paremmin saatavissa, tuotettiin projektin aikana erilaista materiaalia. Projektilla oli oma sähköinen uutiskirje, se tuotti Kyvyt käyttöön Extra-lehtiä, esitteitä jne. Myös TEM julkaisi yhden raporttinsa kokonaan ruotsiksi, Finns det plats för alla på arbetsmarknaden (2015). Hyväksi käytännön menetelmäksi osoittautui projektin osallistuminen Vammaisfoorumin työllisyysryhmän järjestämiin ”Työ kuuluu kaikille”-tilaisuuksiin. Näissä pystyttiin jakamaan tietoa niin Vatesin yleistoiminannasta ja tekemään sitä tunnetuksi kuin kertomaan ruotsinkielisistä palveluista. Projektin työntekijä suunnitteli ja toteutti sisältöjä myös muiden toimijoiden tilaisuuksiin sekä Vatesin omiin seminaareihin.

Projekti on päättänyt toimintansa. Koska Vates ei saanut omaa rahoitusta ruotsinkieliseen viestintään, poisti se käytännössä mahdollisuuden toimia ja vaikuttaa ruotsiksi.


Välityömarkkinat-projektin nuolilogo.

Välityömarkkinat osana työelämää -projekti (2014 - 2016)

 

Mistä projektissa oli kyse - keskeiset lähtökohdat

Mitkä ovat vammaisten ja osatyökykyisten alueelliset työllistämisen tarpeet?
Miten (ELY-)alueilla voidaan kehittää vammaisten ja osatyökykyisten työllistämistä?
Miten ja missä heidän työvoimapotentiaaliaan voidaan käyttää paremmin?
Tuntevatko alueen työnantajat työllistämisen tukikeinoja?
Työelämä 2020 -hankeen mukaisesti suomalaisen työelämän arvot ovat rohkeus, tarkoitus, luottamus ja sinnikkyys. Miten nämä näkyvät alueellisessa työllistämisen yhteistyössä?
Miten nämä näkyvät välityömarkkinoilla?

Välityömarkkinat osana työelämää -projekti järjesti tai oli osallisena lähes viidessäkymmenessä alueellisessa tilaisuudessa vuodessa v. 2014 ja 2015 yhdessä ELY-keskusten, TE-toimistojen ja paikallisten kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Niissä kehitettiin alueen toimijoiden välistä yhteistyötä välityömarkkinoilla olevien henkilöiden työllistämisessä.

Projektin keskeiset aineistot löytyvät nyt valityomarkkinat.fi-sivustolta. Näet sieltä

• välityömarkkinat-käsitteen määrittelyn
• tietoa välityömarkkinatoimijoista ja niiden palveluista
• miten välityömarkkinat kytkeytyvät työelämään ja työelämäsiirtymiin sekä edistävät osallisuutta
• projektin tuottamat aineistot eli videot mm. työllistämisesimerkeistä ja palveluiden tuotteistamisesta, eXtra-lehden ja esitteet
• välityömarkkinat-aiheisia artikkeleita ja uutisia
• projektin järjestämien tilaisuuksien teemat, ajat ja paikat.

Projektissa on tehty touko-kesäkuussa 2016 kyselyitä mm. välityömarkkinatoimijoille ja työnantajille eri puolilla maata, jotta projektin aikana tehty kehittämistyö voi jatkua.

Lisätietoa projektista ja kyselyistä:
Kehittämispäällikkö Jukka Lindberg
040 541 9493,
jukka.lindberg(at)vates.fi


Työmarkkinaviestintä-projekti logo, 4 ukkoa palapelin päällä piirissä kädet kädessä.

TyömarkkinaViestintä -projekti (2012 - 2014)

Projektin päätavoitteena oli lisätä vammaisten, osatyökykyisten ja pitkäaikaissairaiden työmahdollisuuksia avoimille työmarkkinoille hankkimalla ja levittämällä tietoa vammaisten onnistuneista työllistymisesimerkeistä sekä työllistymisen hyvistä käytännöistä.

Tietoa työnantajille

Projekti tuotti ja levitti työmarkkinajärjestelmien ja työnantajien tarvitsemaa tietoa vammaisista työntekijöinä sekä käytettävissä olevista tukikeinoista kuin myös työn ja työolojen mukauttamiskeinoista. Tavoitteena oli myös aktivoida ja rohkaista erityisesti nyt työmarkkinoiden ulkopuolella olevia vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä itseään pyrkimään työelämään.

Nuoret korkeakoulutetut työelämään

Työmarkkinaviestintä-projektin Nuoret korkeakoulutetut työelämään -osaprojektin tarkoituksena oli herätellä vammaisjärjestöjä, korkeakouluja ja työnantajia kiinnittämään huomiota vammaisten ja osatyökykyisten korkeakoulutettujen työllistymiseen ja kannustaa korkeakoulutettuja itseään työelämään pyrkimisessä.

Yhteistyötä korkeakoulujen kanssa

Projektissa tehtiin yhteistyötä korkeakoulujen ja vammaisjärjestöjen kanssa ja järjestettiin mm. yhteisiä työelämätilaisuuksia nimellä ”Esteettömästi työelämään”. Korkeakouluista valmistuneiden vammaisten kokemusasiantuntijoiden uratarinat olivat tilaisuuksien parasta antia.

eXtra-julkaisut

Projekti toteutti Kyvyt käyttöön eXtra-julkaisun HR-päättäjille sekä toisen eXtra-julkaisun Monimuotoisesta työyhteisöstä. Lisäksi projekti tuotti useita esitteitä ja lehdistötiedotteita. Lehtien sisällöt ja pdf-versiot löytyvät eXtra-julkaisujen  esittelysivuilta.

Vaikuta ja verkostoidu - viestijöiden ryhmä

Projektin aikana aloitti myös tiedottajille ja viestijöille tarkoitettu Vaikuta ja verkostoidu -ryhmän toiminta. Verkostolle on järjestetty pari kertaa vuodessa koulutus- ja verkostoitumistilaisuus. Verkostojen yhteinen tiedonvaihto ja materiaalien jako tapahtuu Yammerissa.

Työelämän valttikortit

Projektissa tuotettiin Työelämän valttikortit,  joita voi käyttää yksilö- ja ryhmäohjauksessa sekä itsearvioinnin välineenä. Korttipakassa on 20 korttia, joissa on korkeakoulutettujen keskeisiä työelämätaitoja. Kortteja voi käyttää henkilön vahvuuksien ja osaamisen reflektointiin ja hyödyntää esimerkiksi työnhakuryhmissä. Korttipakkoja on saatavilla myös pistekirjoituksella. Korttipakat ovat maksuttomia ja niitä voi edelleen tilata: vates-saatio(at)vates.fi tai subjectaid.fi-palvelun kautta.

Medianäkyvyyttä

Projekti tuotti medianäkyvyyttä työllistymiseen tukea tarvitsevien asioissa. Esimerkkinä tiedote.

Lisätietoja sisältöasioista:

Kehittämispäällikkö Jukka Lindberg, p. 040 541 9493,
jukka.lindberg(at)vates.fi

Lisätietoa aineistoista sekä Vaikuta ja verkostoidu -ryhmästä:

Viestintävastaava Tiina Jäppinen, p. 040 5929645
tiina.jappinen(at)vates.fi


 Työllistä välittäen -projektin rollup - nainen ompelee.

Työllistä välittäen - välitä työllistäen (2009 - 2013)

Työllistä välittäen - välitä työllistäen oli ESR-ohjelman välityömarkkinat –osioon kuuluva kehittämisprojekti. Siinä kehitettiin kuntouttavan työtoiminnan laatua ja tavoitteellisuutta, palvelua tuottavien yksiköiden toimintaa sekä avoimille työmarkkinoille ohjaavaa työhön valmennusta. Projektin hallinnoivana viranomaisena toimi sosiaali- ja terveysministeriö.

Vates-säätiö toimi projektin koordinoijana. Projektissa oli mukana kehittämiskumppanit neljän kunnan alueelta. Projekti toteutettiin ajalla 1.12.2009 - 31.12.2012.

Kehittämiskumppanit olivat Työvalmennuskeskus Aktiivi (Forssa), Porvoon seudun työvoiman palvelukeskus (Porvoo), Tuoterengas (Lahti) ja Salon sosiaalikeskus (Salo.)

Työllistä välittäen – välitä työllistäen -projekti sai jatkoaikaa vuodelle 2013. Hankkeessa jatkoivat Porvoon päivätoimintakeskus, Salon Komppi-projekti sekä hanketta koordinoiva Vates-säätiö. Porvoon ja Salon osahankkeet jatkuivat heinäkuuhun ja Vates-säätiön hanke syyskuuhun 2013.

JulkaisutKuntouttavan työtoiminnan extralehden kansi.

Kuntouttava työtoiminta Vatesissa

Vates seuraa projektin päättymisen jälkeen kuntouttavan työtoiminnan valtakunnallista kehittymistä. Vatesilla on edustus Sosiaali- ja terveysministeriön ns. TEOS-työryhmässä sekä Kuntouttavan työtoiminnan käsikirjan toimitusneuvostossa. Jatkossa Vates osallistuu myös mm. kuntouttavaa työtoimintaa käsittelevien tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen.


UEmployn logo.

UEmploy (2011-2012)

Vates-säätiö ja Context Learning Finland Oy olivat mukana suomalaisina partnereina kansainvälisessä UEmploy -projektissa, jonka tavoitteena oli kehittää ja markkinoida yrityksille soveltuvaa työpaikkojen arviointityökalua. Työkalu on alun perin kehitetty Unkarissa yritysten pyynnöstä. Yritysten tarpeena oli saada arviointityökalu, jolla arvioida yrityksen työpaikkojen soveltuvuutta työssä vammautuneen henkilön uudelleen sijoittamiseksi. Kehitetty työkalu antaa rationaalisen lähestymistavan sovittaa yhteen työpaikan ja työympäristön vaatimukset ja työntekijän kyvyt kattaen niin työpaikalle saapumisen kuin työn tekemisen. Työkalua on Unkarissa menestyneesti sovellettu tähän mennessä jo noin 800 työpaikkaan.


Selvitys vajaakuntoisten työllistymisen mahdollisuuksista 1.9.2010 - 31.5.2011

SITRA:n rahoittama projekti koostui kahdesta vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin, miten hyvin yritykset nykyisellään tuntevat vajaakuntoisten työllistämisen tukimuodot ja minkälaisia tukimuotoja yritykset kokevat tarvitsevansa.

Toisessa vaiheessa tehtiin kirjallisuustutkimus vajaakuntoisten työllistämisen kansantaloudellista merkityksestä sekä benchmarkattiin kansantalouden näkökulmasta nykyisten tukimuotojen merkitystä vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja vajaakuntoisten henkilöiden työllistymisen edistämisessä.

Vammaisten työllistymisen tukitoimien vaikuttavuus ja taloudellinen merkitys, Pellervon taloudellinen tutkimuskeskus, Pasi Holm ja Veera Laiho, 24.8.2011

Yhteenvetoa Vates-säätiön tekemistä taustaselvityksistä

 


Askel-hanke 2008 - 2011 (Askelia kohti työelämää)

Hankkeen koordinointi: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Hankkeen yhteistyöverkostossa olivat Vates-säätiö, Diakonia-ammattikorkeakoulu sekä Espoon, Vantaan ja Helsingin kaupungit. Hankkeen rahoitti ESR.

Vates arvioi Askel-hankkeen osana vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden asemaa kunnallisissa työllistämispalveluissa ja selvitti, millaisia palveluja, työtehtäviä ja avoimille työmarkkinoille siirtymisen mahdollisuuksia tällä kohderyhmällä tosiasiallisesti tällä hetkellä on. Tutkimuksessa kartoitettiin erityisesti sosiaalihuoltolain mukaisen työllistämisen ja työtoiminnan nykytilaa ja selvitetään vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten omaa kokemusta työllistämispalveluista.


KoutsiHäme 2010 - 2011

KoutsiHäme oli valtakunnallinen ESR-hanke, jota hallinnoi Kiipulan ammattiopisto. Tavoitteena oli tarjota työammattikoulutusta aikuiskoulutuksena ja sitä kautta parantaa työvoimapoliittisen koulutuksen vaikuttavuutta, kehittää koulutukseen valintakriteereitä ja selvittää työhönvalmennuksen vaikuttavuutta.

Projektikumppaneina toimivat Hyria Koulutus Oy, Forssan aikuiskoulutusliikelaitos, Hämeenlinnan, Riihimäen ja Forssan TE-toimistot, paikalliset oppisopimustoimistot sekä Vates-säätiö.

Hankkeen tuloksena julkaistiin kaksi kirjaa:

Työhönvalmennusta pintaa syvemmältä ja Työhönvalmennus on taitolaji. Ensimmäisen voi tilata julkaisujen tilaussivulta, jälkimmäinen löytyy pdf-tiedostona. lataa tästä.


Move-projektin logo - tyyllitellyt kirjaimet.

MOVE - Monipalvelukeskukset välityömarkkinoiden läpivirtaavuuden tueksi (2007-2009)

Monipalvelukeskukset välityömarkkinoiden läpivirtaavuuden tueksi (MOVE) -pro­jekti on Vates-säätiön hallinnoima ja RAY:n rahoittama kolmivuotinen kehittämishanke vuosina 2007 – 2009.

MOVE-projektin tavoitteena oli sosiaalisen työllistämisen toimialan kehittäminen niin, että jokaisella heikossa työmarkkina-asemassa olevalla henkilöllä on käytettävissään riittävä määrä laadukkaita ja yksilöllisyyden huomioon ottavia työllistämis- ja kuntoutuspalveluita asuinpaikasta riippumatta.

MOVE-projektissa kehittämistyö tapahtui eri puolilla maata toimineissa kuudessa osahankkeessa, joiden tavoitteena olivat vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten työllistymisen edistäminen avoimille työmarkkinoille, organisaation oman toiminnan ja laadun vahvistaminen, alueellisen verkostoyhteistyön kehittäminen ja laadukkaiden työllistymispalveluiden ja mahdollisuuksien määrän lisääminen.


Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä (2004-2007)

Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä on sosiaalisen yritystoiminnan eurooppalainen käynnistämis- ja kehittämisprojekti (11/2004 - 12/2007). Hanketta hallinnoi Vates-säätiö ja sen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto Equal-yhteisöaloitteesta.

Projektin tarkoituksena on luoda edellytyksiä menestyvien ja kestäviä työpaikkoja tarjoavien sosiaalisten yritysten synnylle ja kehittymiselle. Näin edistetään vammaisten, vajaakuntoisten ja työelämästä syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden työllistymistä.

Julkaisut:


 

Tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen selvitys (2006-2007)

Suomen tuetun työllistymisen verkosto FINSE käynnisti syksyllä 2006 selvityksen, jonka tarkoituksena on pureutua tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen nykytilaan ja käytäntöihin.
Tarve selvityksen tekemiselle nousi kentällä vallitsevasta käsitteiden ja toimintakäytäntöjen kirjosta. Tuetun työllistymisen työhönvalmennus on alkujaan luotu vammaisten henkilöiden työllistymismenetelmäksi, ja tästä se on vähitellen vakiintumassa yhdeksi työhallinnon ostopalveluksi vajaakuntoisille ja pitkäaikaistyöttömille asiakkaille. Yhä useampi vammaiskentällä toimiva monipalvelusäätiö tuottaa palvelua sekä sosiaalihuollon että työhallinnon tarpeisiin.

Selvitystyö käynnistyi työhönvalmentajille tehdyllä kyselyllä, jossa painopisteinä olivat tehtävänkuvan selkeys, työhönvalmennuksen käytännöt sekä asiakkaiden työllistymisen realistisuus. Projektin aikana on tehty useita tutustumiskäyntejä.

Keväällä 2007 päättyvän selvityksen tarkoituksena oli päivittää Vatesin työhönvalmennuksen laatustandardia sekä yhdessä alan toimijoista koostuvan työryhmän kanssa laatia nettiin työhönvalmentajien työtä helpottava ja selkeyttävä työkalupakki.


 

Sosiaalisten yritysten perustamisneuvonta SYPE -projekti (15.2. - 31.8.2007)

Projektin tavoitteena oli siirtää sosiaalisten yritysten perustamisneuvonta olemassa oleviin yritysneuvonnan rakenteisiin syksyllä 2007. Projektissa työstettiin Sosiaalisten yritysten neuvonnan tuotekuvaus.

Projektissa toimi viisi aluetoimijaa, jotka ovat erikoistuneet sosiaalisten yritysten erityiskysymyksiin tarjoten neuvontaa aloittaville yrityksille: Neo-Act Oy Helsingissä, Porvoon Seudun Uusyrityskeskus ry, Woodfox Oy Seinäjoella, Tervatulli Oy Oulussa, Rovaniemen Monitoimikeskus-säätiö sekä Vates-säätiö.


 

Sosiaalisten yritysten tukirakenne -projekti (2004 - 2/2007)

Sosiaalisten yritysten tukirakenne -projektin kautta vastattiin sosiaalisia yrityksiä koskeviin erityiskysymyksiin. Projektissa toimi seudulliset aluetoimijat, jotka tarjosivat ilmaista neuvontapalvelua ja konsultointia. Tukirakenne-projekti edisti sosiaalisten yritysten alueellista ja valtakunnallista verkostoitumista. Projektissa kerättiin tietoa ja informoitiin sosiaalisten yritysten lain ohjausryhmää lain kehittämistarpeista sekä sosiaalisten yritysten perustamista ja toimintaa haittaavista esteistä. Vates-säätiön hallinnoiman projekti oli työministeriön rahoittama.

Tukirakenne-projektissa toteutettava neuvonta liitetään projektin päätyttyä osaksi normaalia yritysneuvontaa, jota toteuttavat mm. uusyrityskeskukset sekä TE-keskusten yrityspalvelupisteet. Yritysneuvonnassa tullaan hyödyntämään tukirakenneprojektin kokemuksia.

Tukirakenne-projektin alueellista yritysneuvontaa jatkoi Sosiaalisten yritysten perustamisneuvonta SYPE-projekti.


 

aTOP-projekti (2003-2006)

Avoimille työmarkkinoille ohjaava paikallinen toimintamalli –projekti (aTOP) oli Euroopan sosiaalirahaston välittäjäorganisaatioprojekti vuosille 2003 - 2006. Vates-säätiön koordinoimaan projektiin kuului kaikkiaan 7 paikallista osahanketta: Porttaha, TYKE Oy, Rauma; Verkko-projekti, Loimaan seudun työkeskuksen tuki ry.; Työvalmennuksesta avoimille työmarkkinoille, Hämeenlinnan seudun työvalmennussäätiö LUOTSI; aTOP-Tampere, Tampereen kehitysvammaisten tuki ry.; RiKu, Avainsäätiö, Lahti; TePaKe, Keski-Uudenmaan Sopimuskoti ry. Kerava; Työkeskuksesta työhönvalmennuskeskukseksi, Uudenmaan vammaispalvelusäätiö sekä Porvoon Osatoimi.

Projektin tavoitteena oli luoda paikallisia malleja, verkostoja ja menetelmiä, joiden avulla vammaisille ja vajaakuntoisille luotaisiin paremmat mahdollisuudet sijoittua avoimille työmarkkinoille ennen kaikkea tuetun työllistymisen menetelmän avulla.

Verkostoitumista edistettiin synnyttämällä paikalliselle tasolle nk. työrenkaita alueen niistä toimijoista, jotka ovat avainasemassa työllistämisessä. Tällaisia toimijoita ovat mm. työvoimatoimisto ja työvoiman palvelukeskus, sosiaalitoimi, terveystoimi, KELA, erilaiset koulutusorganisaatiot, järjestöt ja työnantajien edustajat.

Toisaalta tavoitteena oli edistää osahankkeiden keskinäistä verkostoitumista, hyvien käytäntöjen vaihtoa ja oppimista säännöllisillä kokoontumisilla.

Lisäksi hankkeessa toteutettiin vuoden mittainen ’Näkökulmia ohjaukseen’ -koulutus osahankkeita toteuttaneiden organisaatioiden ohjaustehtävissä toimiville henkilöille. Koulutus koostui viidestä lähiopetuspäivästä sekä kehittämishankkeesta, jonka tavoitteena oli jollain tavalla kehittää organisaation käytäntöjä ohjauksen toteuttamisessa, arvioinnissa tai seurannassa. Käytettäviä keinoja olivat mm. paikallisen työrenkaan luominen ja tuetun työllistymisen menetelmän käyttö.

Hankkeen tuloksena 112 loppuun suorittaneesta henkilöstä 30 (27 %) työllistyi avoimille työmarkkinoille. Muualle kuin avoimille työmarkkinoille työllistyi 51 (46%) osallistujaa.


 

TES-projekti (2003-2005)

Vajaakuntoisten ja vammaisten työntekijöiden asema työehtosopimusmääräysten näkökulmasta –tutkimuksessa (TES) selvitettiin kuinka paljon työehtosopimuksista löytyy vajaakuntoisten ja vammaisten työehtoihin positiivisesti tai negatiivisesti vaikuttavia ehtoja. Tutkimuksessa käytiin läpi kaikkiaan 146 yleissitovaa työehtosopimusta sekä kunnan yleinen virka- ja työehtosopimus sekä lähetettiin aihetta käsittelevä kohdennettu kysely kaikkiaan 80 erityistyöllistämisen yksikölle. Vates-säätiön toteuttaman tutkimuksen rahoitti Työsuojelurahasto.


 

WtW-projekti (2002-2005)

Worth the Work - Jokainen ihminen on työn arvoinen -projekti (WtW) oli Euroopan sosiaalirahaston Equal -yhteisöaloitteeseen kuulunut projekti. Siinä kehitettiin ammatillisen koulutuksen tuki- ja palvelumalleja heille, joille selviytyminen ammatillisen koulutuksen arjessa tuottaa ongelmia ja joiden tulevaisuus ammatillisen koulutuksen jälkeen vaatii erityistä huomiota jo koulutuksen aikana. Vates-säätiö oli yksi Hämeenlinnan opettajakorkeakoulun/ammatillisen opettajakorkeakoulun hallinnoiman projektin kehittämiskumppaneista. Vates-säätiö osallistui projektiin lähinnä kouluttajana ja konsulttina. Säätiön osahanke nosti esille uusia työllistymismenetelmiä ja niiden tuomia mahdollisuuksia erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille.